Obsah

JménoFunkceTelefon / E-mail
Gřunděl Pavel, Bc., DiS.dovozy vozidel, pověřen vedením odboru384 401 247
dovozy@dacice.cz
Vacek Karelevidence vozidel384 401 258
vozidla1@dacice.cz
Urbánek Pavel, Mgr.přestupky384 401 268
prestupky2@dacice.cz
Nekulová Lucie, Bc.přestupky, TAXI384 401 246
bodovy.system@dacice.cz
Dohnal Petrevidence vozidel384 401 258
vozidla2@dacice.cz
Svobodová Bohumilařidičské průkazy384 401 259
r.prukazy@dacice.cz
Spurný František, Ing.zkušební komisař384 401 260
komisar@dacice.cz
Novák Michael, Ing.silniční hospodářství384 401 245
siln.hosp@dacice.cz
Šindelářová Lucieřidičské průkazy384 401 259
prukazy@dacice.cz
Procházka Martinsilniční hospodářstsví384 401 245
siln.hosp2@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice

Objednávky na odbor dopravy 
objednávky on-line, evidence vozidel a řidičů 

Odbor dopravy - náplň činnosti

 • projednávání přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně ukládání sankčních opatření
 • projednávání přestupků a správních deliktů vzniklých porušením zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně ukládání sankčních opatření
 • odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů,
 • přezkušování odborné způsobilosti absolventů autoškol a řidičů,
 • metodické vedení a pomoc autoškolám,
 • vydávání národních a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vydávání osvědčení odborné způsobilosti řidičů,
 • výdej dat z registru řidičů,
 • výdej náhradních dokladů za doklady poškozené, odcizené nebo zničené,
 • registrace vozidel, změny, odhlašování do obvodu působnosti jiné obce
  s rozšířenou působností,
 • vyřazování vozidel z registru silničních vozidel (zánik, trvalé vyřazení)
 • dovozy, přestavby, výdej registračních značek za registrační značky poškozené, odcizené nebo zničené,
 • výdej dat z registru vozidel,
 • evidování osob podnikajících v taxislužbě včetně vydávání průkazů řidičů taxi
  a provádění státního odborného dozoru,
 • evidování stanic měření emisí, vydávání rozhodnutí o osvědčení a oprávnění
  k jejich provozování a provádění státního odborného dozoru,
 • správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tř. a místních komunikací na území města – stanovení dopravního značení, povolování zvláštního užívání a uzavírek, překopy, pevné překážky, řízení na dopravní stavby dle silničního zákona,
 • zajištění agendy BESIP,
 • dopravní obslužnost,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.  
   

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ - Od nového roku za nepojištěné vozidlo zaplatíte přísupozorněnípěvek

Upozorňujeme vlastníky a provozovatele vozidel, že od 1. ledna 2018 se vrací příspěvek za vozidlo bez povinného ručení. Po motoristech s vozidlem bez sjednaného povinného pojištění tak bude opět požadován příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Z tohoto fondu se vyplácejí náhrady škod způsobené nepojištěnými vozidly. Celou informaci včetně přehledu jednotlivých denních sazeb naleznete v tomto odkazu.

 

informaceŽádosti - silniční hospodářství

Žádost o vydání řidičského průkazu se již nevyplňuje

Pokud se chystáte z jakéhokoliv důvodu na Městský úřad vyměnit řidičský průkaz např. konec platnosti, změna příjmení, bydliště, udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění atd., tak již nemusíte žádost o vydání řidičského průkazu vyplňovat, je totiž tisknuta ze systému registru řidičů. Celý příspěvek a více informací ke stažení zde.

  Stanovení výše poplatku pro ekologickou likvidaci vraku

Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č.385/2008 Sb., ze dne 3. září 2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Doplňují se některé důležité principy v oblasti registrace vozidel, které mohou vyvolat nejasnosti. Zákon č. 383/2008 Sb., v § 37/e odst.1 říká, že poplatek se platí při první registraci nebo první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona.

Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech.Vybraný autovrak jsou vozidla kategorií M1 a N1.Předpisy Evropského společenství užívají pro označení emisních hodnot stupnici: neplní mezní hodnoty, EURO1, EURO2, EURO3, EURO4, EURO5 atd.Pro stupeň, který neplní mezní hodnoty je stanoven poplatek 10.000 Kč, pro EURO1 - 5.000 Kč a pro EURO2 - 3.000 Kč.

Od EURO3 se polatek neplatí. Pro určení EURO je zapotřebí se podívat do osvědčení o registraci vozidla část II (TECHNICKÝ PRŮKAZ) v části technický popis v emisní kolonce. Tam je zapsáno emisní plnění kódem, ke kterému se váže výše poplatku.

Tabulka pro stanovení emisní normy je k nahlédnutí v přiloženém souboru - formát pdf

Bodové hodnocení

Tabulka - bodového hodnocení - formát pdf

 

Formuláře odboru dopravy: