Obsah

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH DačiceLogo Jč. kraje

Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 3 000 000 Kč a dotace z Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 4 500 000 Kč.
 

Vodovod Hostkovice – Lipolec

Logo Ministerstva zemědělství ČRRealizací projektu vznikl nový vodovodní řad mezi místními částmi Hostkovice a Lipolec s napojením na stávající vodovodní síť v Hostkovicích. V místní části Lipolec došlo k realizaci věžového vodojemu a automatické tlakové stanice. Stavební práce probíhaly v květnu až listopadu 2017. Celkové náklady na realizaci této akce činí 7 861 231,43 Kč. Akce „Vodovod Hostkovice – Lipolec“ byla podpořena z dotace Ministerstva zemědělství částkou 3 753 000 Kč. 
 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech Města Dačice

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Prostředním Vydří a v Bílkově byla podpořena Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT pro rok 2016/2017 dotací ve výši 245 831 Kč.
 

Bezbariérový výtah pro ZŠ Boženy Němcové

logo Nadace ČeZJihočeský kraj - logoPředmětem realizace je osazení osobního trakčního výtahu do budovy Základní školy B. Němcové v Dačicích. Instalace bezbariérového výtahu proběhla v červenci až září roku 2017. Na realizaci této akce byla poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 680 153 Kč. Projekt byl také podpořen Nadací ČEZ částkou 400 000 Kč. Bezbariérový výtah umožňuje rovný přístup ke vzdělávání žákům se zdravotním postižením na základní škole a zajišťuje co možná nejkvalitnější zapojení do výuky.
 

Zpracování územní studie veřejných prostranství – Rancířov, Dančovice a Hluboká

logoHlavním cílem projektu je zpracování územní studie veřejných prostranství v sídlech Rancířov, Dančovice a Hluboká. Studie bude sloužit jako podklad pro obnovu a další rozvoj veřejných prostranství. Studie bude také inspirací a částečně podkladem pro údržbu a obnovu privátních objektů, které na veřejná prostranství navazují. Projekt bude realizován od 01.03.2017 do 31.3.2018. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, které činí 336 380 Kč včetně DPH.
 

Logo Jč. krajeRekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně – osvětlení přechodu pro chodce

Účelem projektu je zřízení osvětlení stávajícího přechodu pro chodce v rámci akce „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně“. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 131 575 Kč.
 

Zateplení domu Boženy logo IROP, logo MMR ČRNěmcové 211 Dačice

Předmětem projektu je zateplení bytového domu čp. 211 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 7 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení fasády, půdy a stropu 1. PP. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Projekt bude realizován od 30. 7. 2018 do 28. 9. 2018. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 034 053,80 Kč včetně DPH. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 58 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.
 

Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice

logo IROP, logo MMR ČRPředmětem projektu je zateplení bytového domu čp. 209 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 7 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn objektu včetně soklové části, půdy a stropu 1. PP. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Projekt bude realizován od 4. 6. 2018 do 31. 7. 2018. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 020 217,80 Kč včetně DPH. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 58 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.

 

Kanalizační sběrač Toužín logologo

Hlavním cílem projektu je výstavba kanalizačního sběrače v místní části obce Dačice Toužín. Realizací projektu bude zajištěno svedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod města Dačice. Celkové náklady na realizaci této akce činí 3 504 033,40 Kč vč. DPH. Na realizaci akce byla schválena finanční podpora od Ministerstva zemědělství ve výši 1 427 000,00 Kč. Současně jsme obdrželi finanční prostředky od Jihočeského kraje ve výši 259 500 Kč.

 

logostavba cyklostezek k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín

Předmětem realizace je vybudování nové cyklostezky v Dačicích. Výstavbou cyklostezky se zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu a dojde ke zlepšení dostupnosti zahrádkářské kolonie Toužín pro obyvatele Dačic. Celkové náklady na realizaci této akce činí 4 004 451,44 Kč vč. DPH. Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 872 000 Kč.

 

Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami SFZP 

Cílem projektu „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami“ je vybudování přírodní vzdělávací zahrady při Mateřské škole Za Lávkami v Dačicích. Realizace MZPprojektu rozšíří možnost výuky environmentální výchovy. Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Odkaz: www.sfzp.cza www.mzp.cz.

 

Modernizace MěÚ Dačice logo

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů. Výstup projektu je rozdělen do čtyř částí: Hlavní informační systém, Portál zaměstnance, Portál občana a Zvýšení dostupnosti služeb města. Projekt významným způsobem proměňuje interní služby úřadu a především služby občanům. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celková způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 14 825 673,00 Kč včetně DPH a dotace činí 13 343 105,70 Kč. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 10 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje. Realizace projektu bude ukončena do 9. 4. 2019. 

 

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích logo

Předmětem projektu je přístavba nové budovy a půdní vestavby stávající budovy ZŠ Komenského v Dačicích. Přístavbou dojde k vybudování nových odborných učeben a ke zřízení bezbariérového přístupu do školy. Projekt řeší také zeleň v okolí budovy. Přístavba ZŠ Komenského bude realizována od 11. 2. 2019 do 17. 6. 2020. Celková schválená dotace činí dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 39 406 210,20 Kč včetně DPH. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu (85 % z EU a 5 % ze SR). Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 10 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje. 

 

Zateplení domu Sokolská 200 Dačice logo

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č. p. 200 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 8 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn, půdy a stropu 1. PP objektu mimo soklové části obvodových stěn. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Se snížením energetické náročnosti budovy souvisí i snížení zátěže životního prostředí. Projekt bude realizován od 10. 1. 2019 do 1. 7. 2019. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 31,5 % celkových způsobilých výdajů projektu (30 % z EU a 1,5 % ze SR). Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 690 688,55 Kč včetně DPH. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 68,5 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.

  

Zateplení domu 189/V, Komenského logo

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č. p. 189 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 8 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn, půdy a stropu 1. PP objektu mimo soklové části obvodových stěn. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Se snížením energetické náročnosti budovy souvisí i snížení zátěže životního prostředí. Projekt bude realizován od 10. 1. 2019 do 1. 10. 2019. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 31,5 % celkových způsobilých výdajů projektu (30 % z EU a 1,5 % ze SR). Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 726 599 Kč včetně DPH. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 68,5 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.

 

Zateplení domu 190/V, Komenského logo

Předmětem projektu je zateplení bytového domu č. p. 190 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 8 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn, půdy a stropu 1. PP objektu mimo soklové části obvodových stěn. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Se snížením energetické náročnosti budovy souvisí i snížení zátěže životního prostředí. Projekt bude realizován od 10. 1. 2019 do 15. 8. 2019. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 31,5 % celkových způsobilých výdajů projektu (30 % z EU a 1,5 % ze SR). Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 751 680 Kč včetně DPH. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 68,5 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.

 

Oprava povrchu workoutového hřiště v Dačicích Logo Jč. kraje

Účelem projektu je oprava stávající dopadové plochy veřejného workoutového hřiště v Dačicích a doplnění hřiště o 3 nové cvičící prvky. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 150 000 Kč.

 

Vybudování workoutového hřištěLogo Jč. kraje

Předmětem projektu je vybudování nového workoutového hřiště v ulici Jiráskova v Dačicích. Na nově zřízeném hřišti dojde k pořízení ručkovadla a sestavy 3 hrazd. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 100 000 Kč. Cílem projektu je rozšíření možností sportovních aktivit a podpora sportu v Dačicích.