Obsah

Osvětlení přechodů pro chodcelogo

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích, kterého bude dosaženo zřízením osvětlení u dvou přechodů pro chodce na Havlíčkově náměstí v Dačicích. U přechodu č. 1 "Göthova - Havlíčkovo nám." je součástí projektu, mimo nového osvětlení, i přesun celého přechodu směrem blíže ke křižovatce silnic II/151 a III/15110, a to z hlediska nevyhovujících rozhledů a nebezpečného vstupu chodců do komunikace z poza rohu budovy č.p. 102/I. Součástí přesunu chodníku jsou stavební úpravy - vybudování bezbariérového přístupu včetně varovných a signálních pásů. Přechodu č. 2 Hradecká - Havlíčkovo nám. se týká pouze zřízení nového nasvětlení. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 424 160,43 Kč. Projekt bude realizován v roce 2020.

Zateplení domu 162, tř. 9. květnalogo

Předmětem projektu je zateplení bytového domu čp. 162 v ul. Třída 9. května v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří 8 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn a podlahy půdy objektu mimo soklové části obvodových stěn. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 31,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice bude tedy hradit ze svého rozpočtu 68,5 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje. Realizace projektu proběhne v roce 2020.

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích logo

Předmětem projektu je přístavba nové budovy a půdní vestavby stávající budovy ZŠ Komenského v Dačicích. Přístavbou dojde k vybudování nových odborných učeben a ke zřízení bezbariérového přístupu do školy. Projekt řeší také zeleň v okolí budovy. Přístavba ZŠ Komenského bude realizována od 11. 2. 2019 do 17. 6. 2020. Celková schválená dotace činí dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 39 406 210,20 Kč včetně DPH. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu (85 % z EU a 5 % ze SR). Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 10 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje. 

ŽP Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v aktualizaci vymezení systému ekologické stability v ORP Dačice. V rámci realizace dojde k aktualizaci plánu ÚSES, který bude řešit všechny úrovně, tj. nadregionální, regionální a územní. V plánech místního ÚSES bude zpřesněno (aktualizováno) vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES a bude stanovena navazující koncepce lokálního ÚSES. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – EvropskýmEU fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Dačice byla schválena dotace ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje činí dle právního aktu 1 376 980 Kč včetně DPH a dotace činí 1 170 433 Kč. Realizace projektu bude ukončena do 30. 11. 2022. 

 

Výtah IIlogo

Cílem projektu je vybudování bezbariérového výtahu pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové, aby byl umožněn rovný přístup ke vzdělávání žákům se zdravotním postižením na základní škole a bylo jim zajištěno co možná nejkvalitnější zapojení do výuky. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionální operačního programu ve výši 95 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci 1 545 824 Kč včetně DPH a dotace činí 1 468 532,80 Kč. Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2020. 

logoměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami

Předmětem projektu je výměna stávajícího nevyhovujícího travního koberce za nový na multifunkčním hřišti Za Lávkami v Dačicích. Městu Dačice byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci 672 948,23 Kč a dotace činí 389 769,00 Kč. Realizace projektu proběhla v roce 2021.