Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Dotace 2021

Vybavení učebny Základní školy Komenského v Dačicích - Rozvoj kompetencí v oblasti robotiky

Hlavním cílem projektu je vytvoření nové učebny robotiky a to rekonstrukcí a stavebními úpravami stávající infrastruktury školy a pořízením vybavení této učebny. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky žáků. Celkové výdaje projektu činí dle žádosti o dotaci 1 960 050,93 Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podpora činí 95 % způsobilých výdajů, tj. celkem 1 862 048,38 Kč. Realizace projektu probíhá do konce září 2021.

Vybavení jazykové učebny Základní školy B. Němcovélogo

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky zaměřené na práci s informačními a komunikačními technologiemi a dále výuku cizích jazyků zřízením/modernizací specializované učebny informatiky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činí dle žádosti o dotaci 2 492 836,51 Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podpora činí 95 % způsobilých výdajů, tj. celkem 2 368 194,68 Kč. Realizace projektu probíhá do konce září 2021.

Zateplení domu 303/I, Bratrskálogo

Projekt řeší zateplení obvodových konstrukcí v nadzemní a částečně podzemní části zateplovacím systémem ETICS, zateplení stropu v suterénu, zateplení podlahy a stěn v půdním prostoru, opravě hydroizolací balkónů a lodžií a výměně klempířských prvků. Opatřením dojde ke snížení celkové dodané energie. Městu Dačice byla schválena dotace z integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 1.459.191,19. Celkové náklady akce činí 4.632.353 Kč. Realizace akce proběhne v roce 2021, ukončena bude nejpozději 30. 9. 2021.

A.01.22 Parkoviště v ul. Berky z Dubé logologo

Předmětem podpory je rekonstrukce komunikace a vybudování parkovacích stání s propustným povrchem v k.ú. Dačice, čímž dojde k zajištění vsakování dešťové vody dopadající na propustný povrch. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Dačice byla schválena dotace ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci 2.819.007,41 Kč včetně DPH a dotace činí 845.702,22 Kč. Realizace projektu byla ukončena 5.9.2020.

Rybník U čtvrtí Dolní, k.ú. Prostřední Vydří Jihočesky kraj

Cílem projektu je vybudování malé vodní nádrže a zadržení vody v dané oblasti. Realizací projektu dojde ke zlepšení ekologického potenciálu oblasti vzhledem k zadržování vody v krajině prostřednictvím této nádrže. Cílem je dále vznik prostředí, které bude vhodné pro život a rozmnožování obojživelníků a dalších druhů živočichů. Městu Dačice byl schválen grant Jihočeského kraje v celkové výši 2.720.848 Kč. Celkové předpokládané náklady akce činí 3.886.926,56 Kč. Realizace projektu proběhne nejpozději do konce září roku 2022. 

Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové Jihočeský kraj

Cílem projektu je podpora zachování služeb občanské vybavenosti. Tělocvična se nachází v areálu ZŠ B. Němcové a je převážně využívána k hodinám tělesné výchovy pro žáky ZŠ B. Němcové a gymnázia, které sídlí také v budově ZŠ. Prostory jsou dále využívány veřejností a různými spolky, které se zabývají sportovní činností. Objekt je převážně využíván dětmi, a proto je realizace této akce také nezbytná z hlediska bezpečnosti. Městu Dačice byl schválen grant v celkové výši 690.000 Kč. Celkové předpokládané náklady akce činí 3.408.453,98 Kč. Realizace projektu proběhne v roce 2021.

Dětské dopravní hřiště v Dačicích Jihočeský kraj

Projekt řeší výstavbu dětského dopravního hřiště (DDH) včetně kontejnerového zázemí, jeho oplocení a osvětlení. Dále pak připojení na inženýrské sítě a zřízení přístupového chodníku pro veřejnost. Stavba umožní výuku dopravní výchovy na dráze DDH. Městu Dačice byl schválen grant z Krajského investičního fondu v celkové výši 3.000.000 Kč. Celkové odhadované náklady akce činí 7.745.124,43 Kč. Realizace akce proběhne nejpozději do konce října roku 2022.

Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic EU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu MZPŽivotní prostředí částkou 4.883.512,57 Kč. V rámci realizace projektu dojde k opravě hrází rybníků, které jsou v havarijním stavu, dojde tak ke zvýšení biodiverzity lokality a k zachování těchto velmi cenných biotopů. Stavba proběhne od 1.10.2021 do 31.5.2022. 

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru