Obsah

Odbor kultury a cestovního ruchu - úsek památkové péče

Vojtěch Lojka - pracovník památkové péče

Mgr. Pavel Urban - pracovník památkové péče

 Praktické informace

  • Co je to závazné stanovisko? - Správní rozhodnutí dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
  • Kdy je nutné žádat o vydání závazného stanoviska? - Pro řízení vedená u stavebního úřadu: územní řízení, řízení o povolení stavby, změny stavby, práce prováděné v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, ohlášení drobné stavby, ohlášení stavebních úprav, ohlášení udržovacích prací
  • Kdo je povinen žádat o vydání závazného stanoviska? vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která je kulturní památkou; vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny nebo na území ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny

Formulář ke stažení - žádost o vydání závazného stanoviska - formát pdf

Přehled nemovitých kulturních památek na území města Dačice

V přiloženém pdf souboru je zpracován přehled nemovitých kulturních památek v Dačicích, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP).

Nemovité kulturní památky v Dačicích - popis a fotodokumentace

Příručka vlastníka kulturní památky

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba. Všechny termíny a principy ochrany kulturních památek jsou shrnuty v příručce, kterou nabízíme k náhledu. 

Příručka vlastníka kulturní památky - formát pdf  

Městská památková zóna Dačice - Podrobnosti o městské památkové zóně Dačice se zájemcům zobrazí po rozkliknutí aktivního nadpisu.

Městská památková rezervace Slavonice - Podrobnosti o městské památkové rezervaci Slavonice se zájemcům zobrazí po rozkliknutí aktivního nadpisu.

Vesnická památková zóna Plačovice - Podrobnosti o vesnické památkové zóně Plačovice se zájemcům zobrazí po rozkliknutí aktivního nadpisu.

Kategorizace památkově chráněných objektů - Jak lze nejlépe definovat památkovou rezervaci, památkovou zónu, památkové ochranné pásmo, kulturní památku a další...