Navigace

Obsah

JménoFunkceTelefon / E-mail
Janáková Věravedoucí odboru384 401 213
socialni@dacice.cz
Vašíčková Irena, Mgr.sociální poradenství, agenda přidělování bytů v DPS, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením384 401 284
soc.prace1@dacice.cz
Čurdová Hana, Bc., DiS.sociálně-právní ochrana dětí384 401 256
602 526 214
soc.pod1@dacice.cz
Sedláčková-Vinklerová Blanka, Mgr.sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče384 401 257
602 526 237
soc.pod.nrp@dacice.cz
Stellnerová Alena, Bc.sociálně.právní ochrana dětí384 401 253
602 526 239
soc.pod2@dacice.cz
Nováková Lenkaopatrovník384 401 251
720 934 257
soc.archiv@dacice.cz
Jelínková Jindra, DiS.pěstounská péče384 401 252
602 526 208
pestouni@dacice.cz
Štěrbová Lada, Mgr.sociální poradenství, sociální kurátor, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením384 401 249
soc.kurator@dacice.cz
Luks Miroslav, Bc.kurátor pro děti a mládež 384 401 250
602 526 210
kurator@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 1/I, 380 13  Dačice, budova "arestu"

Odbor sociálních věcí - náplň činnosti

  • recepty a žádanky s modrým pruhem
  • umístění do domu s pečovatelskou službou
  • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • sociální poradenství
  • terénní sociální práce
  • agenda veřejného opatrovníka
  • kurátor pro děti a mládež
  • sociální kurátor
  • sociálně-právní ochrana dětí
  • náhradní rodinná péče

Užitečné informace:

Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

Parkovací průkazy označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - Podrobné informace ke stažení ze souboru pdf zde.

Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec

Má vaše dítě problémy ve škole, zanedbává školní docházku, stěžují si na něj učitelé, má konflikty se spolužáky, nebo je naopak v poslední době uzavřené, samotářské, nevíte, co ho trápí? Jedním ze způsobů, jak najít pomoc, je kontaktovat Středisko výchovné péče - viz přiložený leták

Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí Dačice    informace             

Orgány sociálně-právní ochrany dětí zajišťují ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání jeho oprávněné zájmy a svoji činnost směřují k obnovení narušených funkcí rodiny a k zabezpečení náhradního rodinného prostředí.

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky), zavádějí do činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí.

Příslušné ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 9a) vymezuje základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a standardy personálního, organizačního a technicko – provozního zajištění této agendy. Součástí úpravy jsou i principy, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána.

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Vyhláška popisuje celkem 14 okruhů standardů.

Kompletní znění standardů kvality sociálně – právní ochrany dětí jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě, odbor sociálních věcí, Neulingerova 151/I, Dačice.

Vydávání nových průkazů OZP od 1. dubna 2015

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. Podrobnosti k vydávání nových průkazů - leták ke stažení, formát PDF

Informace z oblasti dobrovolného důchodového pojištění

Současná právní úprava předpokládá, že v životě lidí vznikají situace, které se mohou stát důvodem pro podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje důvody a podmínky, za kterých je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění, a rovněž stanovuje možnost zpětného přihlášení k dobrovolnému důchodovému pojištění a zaplacení pojistného. Více informací k tématu zde.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (důchodu)informace

Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen důchodu) slouží zejména k zajištění možnosti přijímat důchod, pokud toho sám poživatel důchodu (důchodce) není schopen, nebo k zajištění řádného využívání důchodu, pokud důchodce nakládá s důchodem neúčelně, čímž poškozuje sebe či vyživované osoby. 

Více informací se zobrazí po rozkliknutí nadpisu.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - zde ke stažení
 

Linka Ztracené dítě - 116 000 - informace o účelu a využití služby

Linka 116 000 je určena pro ochranu práv ohrožených dětí, obracejí se ni jak děti, tak rodiče a další příbuzní a blízcí dítěte, široká veřejnost i zainteresovaní odborníci. Jedná se o telefonickou krizovou pomoc, nízkoprahovou službu pro děti a dospělé, kterou provozuje Občanské sdružení Ztracené dítě. Bližší informace ke stažení zde.

 

Změna v přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích

Od 1. 7. 2018 dochází ke změně v přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích (dále jen DPS). Ke dni 30. 6. 2018 bude zrušen stávající pořadník žadatelů. Nově budou volné byty v DPS nabízeny stejně jako ostatní byty v majetku města. Volný byt v DPS bude vyhlášen veřejnou nabídkou, na kterou budou moci zájemci reagovat podáním žádosti.
Podrobnější informace naleznete v materiálech odboru sociálních věcí, případně u tajemnice sociální komise Mgr. Ireny Vašíčkové, tel.: 384 401 284, e-mail: soc.prace1@dacice.cz.

Zmena způsobu přidělování bytů v DPS
Žádost o byt v DPS finální verze
Žádost o byt pro pár v DPS finální verze
 

Nabídka služeb Střediska výchovné péče pro děti, rodiče a pedagogy

Středisko výchovné péče při výchovném ústavu pro děti a mládež nabízí následující služby...