Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Odbor sociálních věcí

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 1/I, 380 13  Dačice, budova "arestu"

Odbor sociálních věcí - náplň činnosti

 • recepty a žádanky s modrým pruhem
 • žádost o byt v DPS - agenda sociální komise
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • sociální poradenství
 • terénní sociální práce
 • agenda veřejného opatrovníka
 • kurátor pro děti a mládež
 • sociální kurátor
 • sociálně-právní ochrana dětí
 • náhradní rodinná péče
 • agenda ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Informace o využívání služby Individuální doprava seniorů v Dačicích

Podmínkou pro využívání služby Individuální doprava seniorů v Dačicích je vyřízení průkazu Individuální doprava seniorů v Dačicích, na který má nárok osoba starší 65 let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech. Průkazy se vydávají na odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, a to ve středu v době od 8.00 do 12.00 h. K vyřízení průkazu je nutné přinést občanský průkaz, 1x foto o rozměru 35 mm x 45 mm. Vydání průkazu je zdarma. Informace získáte: odbor sociálních věcí městského úřadu Dačice, paní Nováková, telefon 384 401 251.

Užitečné informace:

1) Informační povinnost zaměstnavatelů - Povinnosti vůči Úřadu práce ČR v souvislosti se zaměstnáváním osob ze zahraničí. Podrobné informace ke stažení zde

2) Dávky pro osoby se zdravotním postižením - Dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se osobám se zdravotním postižením poskytuje: a) příspěvek na mobilitu, b) příspěvek na zvláštní pomůcku (sem patří např. i příspěvek na motorové vozidlo, úpravu bytu, nájezdové ližiny atd.). Podrobné informace k tomu tématu jsou k dispozici v přiloženém souboru - ke stažení

3) Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

4) Parkovací průkazy označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - Podrobné informace ke stažení zde (1.01 MB).

5) Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec - Má vaše dítě problémy ve škole, zanedbává školní docházku, stěžují si na něj učitelé, má konflikty se spolužáky, nebo je naopak v poslední době uzavřené, samotářské, nevíte, co ho trápí? Jedním ze způsobů, jak najít pomoc, je kontaktovat Středisko výchovné péče - viz přiložený leták

6) Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí Dačice - Orgány sociálně-právní ochrany dětí zajišťují ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání jeho oprávněné zájmy a svoji činnost směřují k obnovení narušených funkcí rodiny a k zabezpečení náhradního rodinného prostředí.

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky), zavádějí do činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí.

Příslušné ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí (§ 9a) vymezuje základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a standardy personálního, organizačního a technicko – provozního zajištění této agendy. Součástí úpravy jsou i principy, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána.

Bližší vymezení standardů upravuje příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb. Vyhláška popisuje celkem 17 okruhů standardů. Kompletní znění standardů kvality sociálně – právní ochrany dětí jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě, odbor sociálních věcí, Neulingerova 151/I, Dačice.

7) Informace z oblasti dobrovolného důchodového pojištění - Současná právní úprava předpokládá, že v životě lidí vznikají situace, které se mohou stát důvodem pro podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje důvody a podmínky, za kterých je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění, a rovněž stanovuje možnost zpětného přihlášení k dobrovolnému důchodovému pojištění a zaplacení pojistného. Více informací k tématu zde.

8) Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (důchodu) - Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen důchodu) slouží zejména k zajištění možnosti přijímat důchod, pokud toho sám poživatel důchodu (důchodce) není schopen, nebo k zajištění řádného využívání důchodu, pokud důchodce nakládá s důchodem neúčelně, čímž poškozuje sebe či vyživované osoby. Více informací se zobrazí po rozkliknutí nadpisu.

9) Linka Ztracené dítě - 116 000 - informace o účelu a využití služby - Linka 116 000 je určena pro ochranu práv ohrožených dětí, obracejí se ni jak děti, tak rodiče a další příbuzní a blízcí dítěte, široká veřejnost i zainteresovaní odborníci. Jedná se o telefonickou krizovou pomoc, nízkoprahovou službu pro děti a dospělé, kterou provozuje Občanské sdružení Ztracené dítě. Bližší informace ke stažení zde.

10) Přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích -  Volný byt v DPS je vždy vyhlášen veřejnou nabídkou, na kterou můžou zájemci reagovat podáním žádosti. Podrobnější informace naleznete v materiálech odboru sociálních věcí, případně u tajemnice sociální komise: Lenka Nováková, tel.: 384 401 251, e-mail: soc.archiv@dacice.cz.

Přidělování bytů v DPS
Žádost o byt v DPS finální verze
Žádost o byt pro pár v DPS finální verze

11) Nabídka služeb Střediska výchovné péče pro děti, rodiče a pedagogy - Středisko výchovné péče při výchovném ústavu pro děti a mládež nabízí následující služby...

Nahlásit smutnou událost na ČSSZ pozůstalí zpravidla nemusíinformace

Pozůstalí se po smrti svého blízkého vyrovnávají nejen s velkou ztrátou, ale musí vypořádat i různé záležitosti. Přicházejí také otázky, zda musí informovat ČSSZ o pozastavení důchodu nebo některé jeho výplaty vrátit. Více informací viz přiložený soubor... Typ: PDF dokument, Velikost: 736.13 kB

Dvě možnosti, jak podat žádost o důchodinformace

Na sociálních sítích kolují mýty ohledně podávání žádostí o důchody. Odpověď je stručná a jednoduchá: Existují pouze dva způsoby, jak o důchod (starobní, invalidní či pozůstalostní) požádat – online nebo osobně. Který z nich si naši klienti vyberou, je pouze na jejich rozhodnutí podle toho, co preferují. Více informací viz přiložený soubor Typ: PDF dokument, Velikost: 689.8 kB

JménoFunkceTelefon / E-mail
Věra Janákovávedoucí odboru384 401 213
socialni@dacice.cz
Mgr. Irena Vašíčkovásociální poradenství, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením384 401 284
soc.prace1@dacice.cz
Mgr. Hana Čurdovásociálně-právní ochrana dětí384 401 256
602 526 214
soc.pod1@dacice.cz
Mgr. Blanka Sedláčková-Vinklerovásociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče384 401 257
602 526 237
soc.pod.nrp@dacice.cz
Bc. Alena Stellnerovásociálně.právní ochrana dětí384 401 253
602 526 239
soc.pod2@dacice.cz
Lenka Novákováopatrovník, agenda přidělování bytů v DPS384 401 251
720 934 257
soc.archiv@dacice.cz
Jindra Jelínková DiS.pěstounská péče, vydávání průkazů individuální dopravy seniorů384 401 252
602 526 208
pestouni@dacice.cz
Mgr. Lada Štěrbovásociální poradenství, sociální kurátor, agenda zvláštního příjemce důchodu, parkovací průkazy pro osoby se zdravot. postižením384 401 249
soc.kurator@dacice.cz
Bc. Miroslav Lukskurátor pro děti a mládež 384 401 250
602 526 210
kurator@dacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru