Navigace

Obsah

JménoFunkceTelefon / E-mail
Nováková Monika, Bc.vedoucí odboru384 401 227
majetek@dacice.cz
Smetanová Věrareferentka384 401 228
ekom@dacice.cz
Bulíčková Mariereferentka384 401 237
pozemky2@dacice.cz
Vláčil Janreferent384 401 285
opravy@dacice.cz
Danielová Eva, Ing.referentka384 401 230
pozemky@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I, 380 013  Dačice, I. patro

Odbor správy majetku - náplň činnosti

 • veškerý majetek města (evidence, prodej, pronájem mimo nebytových prostor a bytů, které jsou ve správě odboru správy budov)
 • údržba majetku města mimo nebytových prostor a bytů, které jsou ve správě odboru správy budov
 • příprava staveb města,
 • zajišťování dotací pro město na svém úseku,
 • městský rozhlas a rozhlasy v místních částech,
 • správa hřišť, sportovišť,
 • správa hřbitovů (uzavírání nájemních smluv na hrobová místa),
 • energetika městského majetku mimo nebytových prostor a bytů, které jsou
  ve správě odboru správy budov
 • užívání veřejného prostranství -  OZV č. 3/2016 o místních poplatcích
 • umístění reklamních zařízení,
 • zvláštní užívání komunikací, překopy,
 • správa veřejné zeleně,
 • vodovody a kanalizace ve správě města včetně vodného a stočného a zajišťování dodávky pitné vody pro obyvatele, péče o obecní studny,
 • veřejné osvětlení,
 • péče o budovy sborů dobrovolných hasičů,
 • evidence majetku města s výjimkou majetku na městském úřadě,
 • evidence darovacích, kupních, nájemních a jiných smluv (sledování výnosů
  a nákladů včetně jejich plánování),
 • příprava a kontrola plnění smluv uzavřenými s Technickými službami Dačice s. r. o. a Městskými lesy Dačice s. r. o.,
 • zajišťování vybavení protipožární technikou v domech, které nejsou ve správě odboru správy budov,
 • zajišťování platnosti revizních zpráv protipožární techniky, elektrického zařízení společných prostor, komínů, plynových kotlů, hromosvodů a výtahů v domech, které nejsou ve správě odboru správy budov,
 • zajišťování podkladů pro zadávání zakázek podle zákona o veřejných zakázkách,
 • organizace výběrového řízení pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 • prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Školou (aktuální informace získáte zde nebo u vedoucí odboru Bc. Moniky Novákové, tel: 384 401 227 nebo 602 168 796)
 • zajišťování deratizace veřejných prostranství

Formuláře odboru správy majetku 

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2017/2018 - v plném znění zde ke stažení

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen „zimní údržba”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze schváleného rozpočtu města na straně druhé.

 

 

Dražební řád města - zde ke stažení  
 

Fond rozvoje bydlení města Dačice - rok 2017

Ke konci loňského roku došlo k významným legislativním změnám s vlivem na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Takovým poskytovatelem bylo i město Dačice ve vztahu k úvěrům poskytovaným z Fondu rozvoje bydlení města. Nově získají oprávnění k poskytování nebankovních úvěrů jen určité druhy obchodních korporací (musí se jednat o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo evropskou společnost se základním kapitálem minimálně 20 000 000 Kč a její sídlo i skutečné sídlo musí být na území ČR). Z výše uvedených důvodů se do doby stanovení jednotné metodiky pro města a obce ODKLÁDÁ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ z Fondu rozvoje bydlení. Smlouvy uzavřené v předchozích letech jsou platné beze změn. Budeme Vás informovat o dalším vývoji.