Navigace

Obsah

JménoFunkceTelefon / E-mail
Smetanová Věrareferentka384 401 228
ekom@dacice.cz
Bulíčková Mariereferentka384 401 237
pozemky2@dacice.cz
Dvořáková Hana, Ing. vedoucí odboru384 401 227
dvorakova@dacice.cz
Bělohlávek Petr, Bc.referent384 401 230
belohlavek@dacice.cz
Škarda Danielreferent384 401 285
opravy@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I, 380 013  Dačice, I. patro

Odbor správy majetku - náplň činnosti

 • veškerý majetek města (evidence, prodej, pronájem mimo nebytových prostor a bytů, které jsou ve správě odboru správy budov)
 • údržba majetku města mimo nebytových prostor a bytů, které jsou ve správě odboru správy budov
 • příprava staveb města,
 • zajišťování dotací pro město na svém úseku,
 • městský rozhlas a rozhlasy v místních částech,
 • správa hřišť, sportovišť,
 • správa hřbitovů (uzavírání nájemních smluv na hrobová místa),
 • energetika městského majetku mimo nebytových prostor a bytů, které jsou
  ve správě odboru správy budov
 • užívání veřejného prostranství -  OZV č. 3/2016 o místních poplatcích
 • umístění reklamních zařízení,
 • zvláštní užívání komunikací, překopy,
 • správa veřejné zeleně,
 • vodovody a kanalizace ve správě města včetně vodného a stočného a zajišťování dodávky pitné vody pro obyvatele, péče o obecní studny,
 • veřejné osvětlení,
 • péče o budovy sborů dobrovolných hasičů,
 • evidence majetku města s výjimkou majetku na městském úřadě,
 • evidence darovacích, kupních, nájemních a jiných smluv (sledování výnosů
  a nákladů včetně jejich plánování),
 • příprava a kontrola plnění smluv uzavřenými s Technickými službami Dačice s. r. o. a Městskými lesy Dačice s. r. o.,
 • zajišťování vybavení protipožární technikou v domech, které nejsou ve správě odboru správy budov,
 • zajišťování platnosti revizních zpráv protipožární techniky, elektrického zařízení společných prostor, komínů, plynových kotlů, hromosvodů a výtahů v domech, které nejsou ve správě odboru správy budov,
 • zajišťování podkladů pro zadávání zakázek podle zákona o veřejných zakázkách,
 • organizace výběrového řízení pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 • prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Školou (aktuální informace získáte zde nebo u vedoucí odboru Bc. Moniky Novákové, tel: 384 401 227 nebo 602 168 796)
 • zajišťování deratizace veřejných prostranství

Formuláře odboru správy majetku 

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen „zimní údržba”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze schváleného rozpočtu města na straně druhé.

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2019/2020 - zde ke stažení

Dražební řád města - zde ke stažení  
 

Fond rozvoje bydlení města Dačice

Ke konci roku 2016 došlo k významným legislativním změnám s vlivem na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Takovým poskytovatelem bylo i město Dačice ve vztahu k úvěrům poskytovaným z Fondu rozvoje bydlení města. Nově získají oprávnění k poskytování nebankovních úvěrů jen určité druhy obchodních korporací (musí se jednat o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo evropskou společnost se základním kapitálem minimálně 20 000 000 Kč a její sídlo i skutečné sídlo musí být na území ČR). Z výše uvedených důvodů se do doby stanovení jednotné metodiky pro města a obce ODKLÁDÁ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ z Fondu rozvoje bydlení. Smlouvy uzavřené v předchozích letech jsou platné beze změn. Budeme Vás informovat o dalším vývoji.