Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Odbor stavební úřad

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice, 2. patro

Odbor stavební úřad - náplň činnosti - stavební řád

 • agenda stavebního úřadu
 • stavební povolení
 • územní rozhodnutí včetně územního rozhodnutí vodohospodářských staveb
 • povolení k odstranění stavby
 • povolení změny stavby před dokončením
 • změny ve způsobu užívání staveb
 • povolení drobných stavebních úprav a staveb do 25 m2, které nepodléhají stavebnímu povolení a ohlášení
 • provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání
 • povolení zkušebního provozu a jeho vyhodnocení
 • povoluje umístění reklamních a informačních zařízení
 • vydává rozhodnutí o stavební uzávěře, o ochranném pásmu
 • vydává rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti vydaných rozhodnutí
 • přiděluje čísla popisná a evidenční
 • řeší stížnosti občanů ve věci porušování stavebního zákona
 • provádí kontrolní prohlídky u rozestavěných staveb
 • projednává přestupky a správní delikty podle zákona o územním plánování
  a stavebním řádu
 • provádí evidenci vydaných rozhodnutí
 • sděluje stanoviska k rozdělování a scelování parcel
 • administrativní práce odboru stavební úřad
 • archivaci všech složek a vydaných rozhodnutí
 • vedení statistiky včetně vedení archivu
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • podává územně plánovací informace podle § 21 odst. (1) písm. b),c),d) stavebního zákona

Odbor stavební úřad - náplň činnosti - úsek územního plánování

 • vykonává činnost úřadu územního plánování (ÚÚP)
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci (ÚPD - územní plán, regulační plány
  a jejich změny) a územní studie pro území města Dačice
 • pořizuje ÚPD a územní studie na žádost obcí ve správním obvodu ORP Dačice
 • vymezuje zastavěné území na žádost obcí ve správním obvodu ORP Dačice
 • vykonává činnost dotčeného orgánu v řízení z hlediska územního plánování
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • podává územně plánovací informace podle § 21 odst. (1) písm. a) stavebního zákona
 • archivuje a zveřejňuje územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
 • pořizuje územně analytické podklady (ÚAP)
 • provádí průběžnou a každé 4 roky úplnou aktualizaci ÚAP
 • zpracovává a předává územně plánovací podklady pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektantů ÚPD a územních studií
 • provádí správu a aktualizaci dat geografického informačního systému (GIS)
 • provádí správu a aktualizaci digitální technické mapy města (DTMM)   

E-Utility Report - Ověření inženýrských sítí - služba stavebníkům

e-UtilityRepor - logoTato služba pomůže stavebníkům získat před zahájením stavby nezbytná vyjádření správců kanalizace, vodovodu, plynu, telefonních kabelů atd. o existence sítí na konkrétním pozemku. Systém bezplatně vygeneruje a rozešle žádosti o vyjádření správcům technické infrastruktury, kteří jsou v systému zapojeni a kterých se projekt na dané parcele dotýká. V době přípravy projektové dokumentace stavby ušetří e-Utility Report až 1/3 času na získání potřebných povolení. Vstup do aplikace.

Formuláře ke stažení - stavební řád  

 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - formát pdf, formát doc 
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využítí území - formát pdf, formát doc 
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - formát pdf, formát doc 
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - formát pdf, formát doc 
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - formát pdf, formát doc 
 6. Žádost o vydání společného povolení - formát pdf, formát doc 
 7. Oznámení záměru - formát pdf, formát doc 
 8. Ohlášení stavby - formát pdf, formát doc 
 9. Žádost o stavební povolení - formát pdf, formát doc 
 10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát pdf, formát doc 
 11. Žádost o potvrzení *existence (*neexistence) stavby  - formát pdf 
 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát pdf, formát doc 
 13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát pdf, formát doc 
 14. Oznámení změny v užívání stavby - formát pdf, formát doc 
 15. Ohlášení - odstranění - formát pdf, formát doc 
 16. Společné oznámení záměru - formát pdf, formát doc 
 17. Ohlášení dokončení stavby podle metodiky MMR - formát pdf
 18. VZOR - čestné prohlášení stavebníka o provedení stavby - formát pdf, formát doc
 19. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - formát pdf
 20. Žádost o přidělení čísla popisného dle metodiky MMR - formát pdf

Formuláře ke stažení - úsek územního plánování

 1. Návrh na pořízení územního plánu (změny územního plánu) - formát pdf, formát doc
 2. Podání připomínky (námitky) k územnímu plánu - formát pdf, formát doc
 3. Pasport údaje o území k datům ÚAP - formát pdf, formát doc
 4. Žádost o vyjádření (sdělení) úřadu územního plánování - formát pdf, formát doc
 5. Žádost o závazné stanovisko úřadu územního plánování - formát pdf, formát doc

Formulář ke stažení - Koordinované stanovisko/koordinované závazné stanovisko

 1. Žádost o vydání koordinovaného stanoviska/koordinovaného závazného stanoviska - formát pdf (268.94 kB), formát doc (162.5 kB)
JménoFunkceTelefon / E-mail
Ing. Vlastimil Brunnerstavební referent384 401 231
staveb.referenti@dacice.cz
Vlasta Běhanovásekretariát stavebního úřadu384 401 232
staveb.sekretar@dacice.cz
Ing. Ivana Blahováreferentka územního plánování, ÚAP, GIS384 401 242
gis@dacice.cz
Ing. arch. Tomáš Čekalreferent územního plánování384 401 242
cekal@dacice.cz
Ing. Irena Nevrklováreferentka územního plánování384 401 242
nevrklova@dacice.cz
Ing. Jiřina Černástavební referentka384 401 297
cerna@dacice.cz
Lenka Williamsstavební referentka384 401 231
williams@dacice.cz
Ing. Marie Buzkovávedoucí odboru384 401 297
buzkova@dacice.cz
Ing. Pavel Kadlecstavební referent384 401 232
kadlec@dacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru