Navigace

Obsah

Ing. arch. Tomáš Čekal

vCard

Odbor stavební úřad - územně plánovací dokumentace
Krajířova 27/I, Dačice

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice, 2. patro

Odbor stavební úřad - náplň činnosti - stavební řád

 • agenda stavebního úřadu
 • stavební povolení
 • územní rozhodnutí včetně územního rozhodnutí vodohospodářských staveb
 • povolení k odstranění stavby
 • povolení změny stavby před dokončením
 • změny ve způsobu užívání staveb
 • povolení drobných stavebních úprav a staveb do 25 m2, které nepodléhají stavebnímu povolení a ohlášení
 • provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání
 • povolení zkušebního provozu a jeho vyhodnocení
 • povoluje umístění reklamních a informačních zařízení
 • vydává rozhodnutí o stavební uzávěře, o ochranném pásmu
 • vydává rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti vydaných rozhodnutí
 • přiděluje čísla popisná a evidenční
 • provádí vyjmutí ze zemědělského půdního fondu do výměry 1 ha mimo lesního pozemku a vodní plochy
 • řeší stížnosti občanů ve věci porušování stavebního zákona
 • provádí kontrolní prohlídky u rozestavěných staveb
 • projednává přestupky a správní delikty podle zákona o územním plánování
  a stavebním řádu
 • provádí evidenci vydaných rozhodnutí
 • sděluje stanoviska k rozdělování a scelování parcel
 • administrativní práce odboru stavební úřad
 • archivaci všech složek a vydaných rozhodnutí
 • vedení statistiky včetně vedení archivu
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • podává územně plánovací informace podle § 21 odst. (1) písm. b),c),d) stavebního zákona

Odbor stavební úřad - náplň činnosti - oddělení územního plánování

 • vykonává činnost úřadu územního plánování (ÚÚP)
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci (ÚPD - územní plány, regulační plány
  a jejich změny) a územní studie pro území obce Dačice
 • pořizuje ÚPD a územní studie na žádost obcí ve správním obvodu Dačic
 • vymezuje zastavěné území na žádost obcí ve správním obvodu Dačic
 • vykonává činnost dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování
 • vykonává činnost dotčeného orgánu v řízení, v němž se rozhoduje o změnách
  v území
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • podává územně plánovací informace podle § 21 odst. (1) písm. a) stavebního zákona
 • archivuje veškerou územně plánovací dokumentaci a podklady a umožňuje veřejnosti nahlížení do těchto písemností
 • pořizuje územně analytické podklady (ÚAP)
 • provádí průběžnou a každé 4 roky úplnou aktualizaci ÚAP
 • zpracovává a předává ÚAP a další podklady pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektantů ÚPD a územních studií
 • provádí správu a aktualizaci dat geografického informačního systému (GIS)
 • provádí správu a aktualizaci digitální technické mapy města (DTMM)   

E-Utility Report - Ověření inženýrských sítí - služba stavebníkům

e-UtilityRepor - logoTato služba pomůže stavebníkům získat před zahájením stavby nezbytná vyjádření správců kanalizace, vodovodu, plynu, telefonních kabelů atd. o existence sítí na konkrétním pozemku. Systém bezplatně vygeneruje a rozešle žádosti o vyjádření správcům technické infrastruktury, kteří jsou v systému zapojeni a kterých se projekt na dané parcele dotýká. V době přípravy projektové dokumentace stavby ušetří e-Utility Report až 1/3 času na získání potřebných povolení. Vstup do aplikace.

Formuláře ke stažení - stavební řád  

 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využítí území - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 6. Žádost o vydání společného povolení - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 7. Oznámení záměru - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 8. Ohlášení stavby - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 9. Žádost o stavební povolení - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 11. Žádost o potvrzení *existence (*neexistence) stavby  - formát pdf 
 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 14. Oznámení změny v užívání stavby - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 15. Ohlášení - odstranění - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 16. Společné oznámení záměru - formát pdf, formát doc - účinnost od 20.4.2018
 17. Ohlášení dokončení stavby podle metodiky MMR - formát pdf
 18. VZOR - čestné prohlášení stavebníka o provedení stavby - formát pdf, formát doc
 19. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - formát pdf
 20. Žádost o přidělení čísla popisného dle metodiky MMR - formát pdf

Formuláře ke stažení - oddělení územního plánování

 1. Návrh na pořízení nového ÚP - pdf, formát doc
 2. Návrh na pořízení změny ÚP - pdf, formát doc
 3. Pasport údaje o území k datům ÚAP - pdf, formát doc
 4. Podání připomínky (námitky) k návrhu ÚP - pdf, formát doc
 5. Žádost o vyjádření (sdělení) úřadu územního plánování - pdf, formát doc
 6. Žádost o závazné stanovisko úřadu územního plánování - pdf, formát doc