Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Územní plánování

Blahová Ivana, Ing. referentka územního plánování, ÚAP, GIS 384 401 242
gis@dacice.cz
Čekal Tomáš, Ing. arch. referent územního plánování 384 401 242
cekal@dacice.cz
Nevrklová Irena, Ing. referentka územního plánování 384 401 242
nevrklova@dacice.cz

VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Vydané nebo schválené územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Dačice

Podle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou v tabulce (viz níže) uvedeny údaje o vydaných nebo schválených ÚPD obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚPD jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚPD nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Územní plán Dačice

Územní plán Dačice, včetně jeho změn, je v listinné podobě uložen na odboru stavební úřad MěÚ Dačice, kde do něj lze nahlédnout v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 - do 17.00 hod.

Pro rozhodování podle stavebního zákona jsou závazná opatření obecné povahy, kterými jsou vydaný územní plán a jeho změny. Právní stav i úplné znění po změně není pro rozhodování závazné, je zpracováno proto, aby zobrazovalo nejaktuálnější a úplný stav. Jelikož byl zjištěn rozpor v grafické části mezi územním plánem vč. změn územního plánu a právním stavem po změně č. 2 územního plánu v částech, které nebyly předmětem změn, není právní stav po změně č. 2 územního plánu i úplné znění po zapracování změny č. 3 územního plánu zveřejněno. V rámci pořizování změny č. 4 územního plánu probíhá odstraňování tohoto rozporu.

PROJEDNÁVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Informace k vyhlášeným projednávaným ÚPD obcí jsou uvedeny v oznámení na úřední desce města Dačice a na úřední desce příslušné obce.

 

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie (ÚS) slouží zejména jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování stavebních úřadů v území. V tabulce (viz výše) jsou uvedeny údaje o registrovaných ÚS obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚS jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚS nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Registrované územní studie Dačice

Pořízení ÚS veřejného prostranství Dešná 

Za podpory Integrovaného operačního programu byla v roce 2018 městem Dačice pořízena Územní studie veřejného prostranství Dešná, více viz.

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady ORP Dačice (ÚAP) byly pořízeny v roce 2008 na základě § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 "Modernizace a rozvoj územních politik".

ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování územních a regulačních plánů, včetně jejich změn. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování především v území obcí, které nemají platný územní plán.

ÚAP jsou i v listinné podobě uložené na MěÚ Dačice odbor stavební úřad, úsek územního plánování. Do ÚAP a jejich aktualizací lze také nahlédnout na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Poskytnuté údaje o území pořizovateli územně analytických podkladů podle § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro technickou infrastrukturu zveřejněné v souladu s § 166 stavebního zákona jsou dostupné na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
31
4
1
5
2
6
3
10
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
7
10
7
11
5
12
4
13
5
14
3
15
3
16
5
17
4
18
4
19
2
20
2
21
3
22
2
23
4
24
3
25
4
26
3
27
3
28
3
29
4
30
5
1
5
2
4

munipolis

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru