Obsah

VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Vydané nebo schválené územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Dačice

Podle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou v tabulce (viz níže) uvedeny údaje o vydaných nebo schválených ÚPD obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚPD jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚPD nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje:

Tabulka - údaje o vydaných a pořizovaných ÚPD a ÚPP obcích ve správním obvodu ORP Dačice

Územní plán Dačice

Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 275/19/Z/2009 ze dne 16.9.2009 rozhodlo o vydání územního plánu Dačice.  Územní plán Dačice nabyl účinnost dne 6. 10. 2009. Tímto dnem současně pozbyl platnosti územní plán sídelního útvaru Dačice z roku 1994 včetně všech jeho změn. 

Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 357/23/ZM/2014 ze dne 23.4.2014 rozhodlo o vydání změny č.1 územního plánu Dačice. Tato změna nabyla účinnost dne 10.5.2014.

Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 332/12/ZM/2016 ze dne 14.9.2016 rozhodlo o vydání změny č.2 územního plánu Dačice. Tato změna nabyla účinnost dne 4.10.2016.

Územní plán Dačice je v listinné podobě uložen na odboru stavební úřad MěÚ Dačice, kde do něj lze nahlédnout v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu 8.00 - 17.00 h a v pátek 8.00 - 14.00 h).

Schválené zprávy o uplatňování územního plánu: 

 

PROJEDNÁVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Informace k vyhlášeným projednávaným ÚPD obcí jsou uvedeny v oznámení na úřední desce města Dačice a na úřední desce příslušné obce.

 

 

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie (ÚS) slouží zejména jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování stavebních úřadů v území. V tabulce (viz výše) jsou uvedeny údaje o registrovaných ÚS obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚS jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚS nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/.

Registrované územní studie

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Pořízené územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) slouží zejména jako podklad pro pořizování územních a regulačních plánů, jejich změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které nemají platný územní plán.

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Poskytnuté údaje o území pořizovateli územně analytických podkladů podle § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro technickou infrastrukturu - jevy 67 až 87 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zveřejněné v souladu s § 166 zákona č. 183/2006 Sb. jsou dostupné na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture/

logo - Jihočeský krajPořízení SW vybavení pro pracoviště územního plánování ORP Dačice

Za přispění z grantového programu Jihočeského kraje pro podporu tvorby aktualizací územně analytických podkladů (ÚAP) obcí s rozšířenou působností byl v roce 2014 na odbor stavební úřad - pracoviště územního plánování pořízen software ArcGIS 10.2 for Desktop Basic single use na platformě ESRI pro správu a aktivní práci s ÚAP v digitální podobě prostředí GIS a pro zajištění plné kompatibility úřadu územního plánování Dačice s krajským úřadem. Celkové náklady na pořízení činily 49 005,- Kč., z toho grant JČ kraje 29 403,- Kč.