Obsah

VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Vydané nebo schválené územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Dačice

Podle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou v tabulce (viz níže) uvedeny údaje o vydaných nebo schválených ÚPD obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚPD jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚPD nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/obce

Územní plán Dačice

Územní plán Dačice, včetně jeho změn, je v listinné podobě uložen na odboru stavební úřad MěÚ Dačice, kde do něj lze nahlédnout v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 - do 17.00 hod.

Pro rozhodování podle stavebního zákona jsou závazná opatření obecné povahy, kterými jsou vydaný územní plán a jeho změny. Právní stav i úplné znění po změně není pro rozhodování závazné, je zpracováno proto, aby zobrazovalo nejaktuálnější a úplný stav. Jelikož byl zjištěn rozpor v grafické části mezi územním plánem vč. změn územního plánu a právním stavem po změně č. 2 územního plánu v částech, které nebyly předmětem změn, není právní stav po změně č. 2 územního plánu i úplné znění po zapracování změny č. 3 územního plánu zveřejněno. V rámci pořizování změny č. 4 územního plánu probíhá odstraňování tohoto rozporu.

 

PROJEDNÁVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Informace k vyhlášeným projednávaným ÚPD obcí jsou uvedeny v oznámení na úřední desce města Dačice a na úřední desce příslušné obce.

 

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie (ÚS) slouží zejména jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování stavebních úřadů v území. V tabulce (viz výše) jsou uvedeny údaje o registrovaných ÚS obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚS jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚS nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese:  https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/obce

Registrované územní studie Dačice

Pořízení ÚS veřejného prostranství Dešná 

Za podpory Integrovaného operačního programu byla v roce 2018 pořízena Územní studie veřejného prostranství Dešná, více viz.

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady ORP Dačice (ÚAP) byly pořízeny v roce 2008 na základě § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 "Modernizace a rozvoj územních politik".

ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování územních a regulačních plánů, včetně jejich změn. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování především v území obcí, které nemají platný územní plán.

ÚAP jsou i v listinné podobě uložené na MěÚ Dačice odbor stavební úřad, úsek územního plánování. Do ÚAP a jejich aktualizací lze také nahlédnout na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/uap

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Poskytnuté údaje o území pořizovateli územně analytických podkladů podle § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro technickou infrastrukturu zveřejněné v souladu s § 166 stavebního zákona jsou dostupné na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/informace-o-technicke-infrastrukture