Navigace

Obsah

JménoFunkceTelefon / E-mail
Maříková Romana, Mgr.právník, vedoucí odboru384 401 229
pravnicka@dacice.cz
Bačáková Milenapodatelna384 401 248
podatelna2@dacice.cz
Böhm Bohumír, Bc., DiS.přestupky384 401 222
prestupky@dacice.cz
Hubatková Jitkaevidence obyvatel384 401 267
evidence@dacice.cz
Hunalová Olgadoklady384 401 267
doklady2@dacice.cz
Marková Kateřina, Ing.e-podatelna, spisová služba, základní registry, evidence smluv384 401 224
podatelna@dacice.cz
Šťastná Markétamatrika384 401 221
matrika@dacice.cz
Páralová Helenapersonální, zástup podatelna384401238
personalni2@dacice.cz
Králová Markéta, Mgr.právník384 401 293
kralova@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 1/I, 380 13  Dačice

Odbor vnitřních věcí - oddělení právní - náplň činnosti

 • poskytuje právní pomoc pro práci jednotlivých odborů,
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
 • vede evidencí právních předpisů města,
 • umožňuje občanům nahlížet do Sbírek zákonů,
 • projednává přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vyjma přestupků uvedených v § 9 a 10 a přestupků, k jejichž projednání je funkčně příslušná komise pro projednávání přestupků, jiný orgán města nebo jiný odbor městského úřadu,
 • projednává přestupky podle zákona 65/2017 sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, k jejichž projednání je příslušná obec v přenesené působnosti, vyjma přestupků, k jejichž projednání je dle tohoto zákona příslušný obecní živnostenský úřad,
 •  projednává přestupky dle zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, k jejichž projednání je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • projednává přestupky dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu,
 • projednává přestupky dle § 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zpracovává zprávy o pověsti občanů, prověrky spolehlivosti žadatelů o zbrojní průkaz
 • v přenesené působnosti vede evidenci stížností a evidenci petic,
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů na svém úseku,
 • ve spolupráci s odborem finančním a odborem obecní živnostenský úřad zajišťuje vymáhání pohledávek, vystupuje v postavení správce daně vůči jím vymáhaným pohledávkám vzniklým v přenesené působnosti,
 • na žádost soudu, notáře, policie spolupůsobí při soupisu majetku, domovních prohlídkách, na vyklizení bytu,
 • přijímá oznámení o konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,
 • zajišťuje fungování podatelny, výpravny a spisovny městského úřadu, zajišťuje činnost e‑podatelny, provádí skartační řízení, zajišťuje metodicky vedení spisové služby v rámci městského úřadu,
 • vede centrální evidenci smluv,
 • organizačně-technicky zabezpečuje konání voleb a referend na území města Dačice,
 • přijímá žádosti o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010

Odbor vnitřních věcí - oddělení správní - náplň činnosti

 • zajišťuje komplexní výkon matriční agendy v rámci správního obvodu matričního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností: zejména provádí zápisy matričních událostí: narození, uzavření manželství, úmrtí, vydává výpisy z matričních knih, včetně druhopisů, provádí dodatečné záznamy do matričních knih, povoluje změny jména a příjmení, přijímá oznámení o příjmení po rozvodu manželství, volbě druhého jména, provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu,
 • vydává potvrzení ze sbírky listin, osvědčení pro církevní sňatek,
 • ověřuje matriční doklady z matrik příslušných obecních úřadů,
 • provádí legalizaci podpisů a vidimaci listin,
 • provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu,
 • zajišťuje činnosti na úseku státního občanství, které jsou svěřeny obecnímu úřadu: vydávání stanovisek ke splnění podmínek pro udělení státního občanství,
 • vystavuje veřejné listiny o identifikaci,
 • zajišťuje agendu kontaktního místa veřejné správy - CZECH POINT,
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost i z moci úřední,
 • zajišťuje vítání občánků,
 • zajišťuje agendu evidence obyvatel pro město Dačice a v rámci správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností: agenda ohlašovny, vedení správních řízení o rušení údaje o trvalém pobytu, poskytování informací z informačního systému, aktualizace údajů v IS pro obce, je editorem údajů v Registru obyvatel (ROB),
 • vykonává agendu ztrát a nálezů,
 • zajišťuje agendu občanských průkazů a cestovních dokladů v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zejména: evidenci, příjem žádostí a výdej dokladů, včetně vyhotovování dokladů bez strojově čitelných údajů,
 • vede seznamy voličů a vydává voličské průkazy, do dne předcházejícího dni konání voleb přijímá žádosti občanů o zajištění hlasování do přenosné hlasovací schránky,
 • provádí registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, plní další funkce registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí,
 • projednává přestupky na svém úseku (zejména přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupky na úseku matrik, jména a příjmení).

Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv Města Dačice - k náhledu zde

Vyhlášky a nařízení Města Dačice - k náhledu zde

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 - (zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích) Na základě čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 může rada města udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě.

Oznámení shromažďování - Shromáždění občanů slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním jsou též průvody, pokud slouží účelu uvedenému v předchozí větě.

Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. Shromažďovací právo upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

Jak na to: 

fotografie obřadní síněFotografie obřadní síně MěÚ Dačice - obřadní síň se nachází v přízemních prostorách objektu tzv. Starého zámku a prošla zásadní modernizací ve druhé polovině roku 2016.