Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Odbor životního prostředí

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice, 1. patro

Odbor životního prostředí - náplň činnosti

 • vykonává státní správu svěřenou mu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o rybářství, zákona
  o lesích, zákona o myslivosti, zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárního zákona, zákona o rostlinolékařské péči
 • projednává přestupky na úseku svěřených zákonů
 • poskytuje informace o životním prostředí,
 • zajišťuje agendu povodňové komise obce s rozšířenou působností a povodňové komise Města Dačice,
 • vydává koordinované stanovisko podle zák. 183/2006 Sb.,
 • zajišťuje odpadové hospodářství města mimo správy místního poplatku za komunální odpad.  

 

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV - DAČICE k nahlédnutí zde:

HS Budeč, HS Budíškovice, HS Cizkrajov, HS Český Rudolec - Markvarec, HS Český Rudolec - Nová Ves, HS Český Rudolec, HS Dačice - Bílkov, HS Dačice - Vlastník, HS Dačice - Chlumec, HS Dešná - Chvalkovice, HS Dešná, HS Hříšice, HS Jilem, HS Peč, HS Písečné - Chvaletín, HS Písečné - Krokovice, HS Slavonice - Stálkov, HS Slavonice, HS Staré Hobí - Janov, HS Staré Hobzí, HS Studená - Olšany, HS Studená, HS Třebětice, HS Volfířov - Velká Lhota, HS Volfířov

Formuláře ke stažení - formáty pdf, doc, rtf 

les: 

myslivost

ochrana přírody a krajiny:

voda:

společné územní a stavební řízeníinformace

Upozorňujeme, že k žádosti o vydání společného povolení musí být správnímu orgánu předložena projektová dokumentace vypracovaná v souladu s "Přílohou č. 8" vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

společné oznámení záměruinformace

Upozorňujeme, že k žádosti o vydání společného povolení musí být správnímu orgánu předložena projektová dokumentace vypracovaná v souladu s "Přílohou č. 12" vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

vodoprávní řízeníinformace

S účinností od 1.9.2018 byla vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nahrazena novou vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Jednotlivé formuláře pro podání jsou k dispozici níže; naleznete je taktéž ZDE (odkaz na stránky MZe). Pro správné fungování je nutné mít program ADOBE ACROBAT READER.

  (formuláře žádostí v souboru .doc nebo .rtf)

zemědělský půdní fond (formuláře žádostí v souboru .doc nebo .rtf - pro snadnější vyplňování):

odpady:

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech:

ovzduší:

Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.:

vyjádření (odboru životního prostředí) k projektové dokumentaci:

lovecký lístek:

rybářský lístek:

 

Jednotlivé formuláře lze vyzvednout osobně na odboru životního prostředí MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, Dačice - "Starý zámek", 1. patro, č. dveří 116.

jiné:
O aktualizovaný seznam povodňové komise ORP Dačice, nejen pro potřeby schválení manipulačních a provozních řádů vodních děl, ale i dalších opatření před povodněmi atd., je možné si napsat na e-mail: voda@dacice.cz. Obratem Vám tento seznam bude zaslán.

informaceInformace - sdělení - zajímavosti

Na tomto místě získáte aktuální informace odboru životního prostředí.

Kontrola „kotlů“ v roce 2016 informace

Každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu svého zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do konce letošního roku. Tuto kontrolu vyžadovanou zákonem o ochraně ovzduší budou provádět výhradně tzv. odborně způsobilé osoby proškolené a pověřené výrobcem kontrolovaného zařízení. Seznam těchto osob lze najít na internetu. Pro jejich vyhledání doporučujeme zadat do libovolného vyhledávače „název výrobce + revize kotlů“, např. „Dakon revize kotlů“. Uvedená povinnost se týká nejen kotlů, ale i krbových kamen a krbových vložek splňujících výše uvedené podmínky. Další informace poskytne: RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí MěÚ Dačice, tel.: 384 401 281

Informace o výsledcích kontrol odboru životního prostředí

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejňuje odbor životního prostředí Městkého úřadu Dačice obecné informace o výsledcích kontrol.

 • Zprávu o výsledcích kontrol provedených v roce 2015 naleznete zde.
 • Zprávu o výsledcích kontrol provedených v roce 2016 naleznete zde.
 • Zprávu o výsledcích kontrol provedených v roce 2017 naleznete zde.
 • Zprávu o výsledcích kontrol provedených v roce 2018 naleznete zde.
 • Zprávu o výsledcích kontrol provedených v roce 2019 naleznete zde.

EKO-KOM působí i v Dačicích

Společnost EKO-KOM, a.s., IČO: 251 34 701, sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, zajišťuje v rámci jí provozovaného systému sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Toto sdružené plnění je na základě smluvního vztahu zajišťováno i prostřednictvím systému zavedeného v našem městě pro nakládání s komunálním odpadem. Občané města Dačice tedy mohou toto sdružené plnění podpořit odkládáním vytříděných obalových odpadů, a to způsobem upraveným aktuálně platnou obecně závaznou vyhláškou vymezující výše zmiňovaný systém.

Seznam zařízení k nakládání s odpady provozovaných podle § 14 odst. (1) a (2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- k § 39 odst. (10) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) - Městský úřad Dačice v postavení místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností zveřejňuje aktuální seznam zařízení k nakládání s odpady provozovaných podle § 14 odst. (1) a (2) zákona o odpadech.

Aktuální seznam všech zařízení k nakládání s odpady, která jsou provozována na základě § 14 odst. (1) zákona o odpadech naleznete zde: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat

Ve správním obvodu ORP Dačice nejsou provozována žádná zařízení ve smyslu § 14 odst. (2) zákona o odpadech.

Podrobnější informace v případě potřeby poskytne:

RNDr. Jaroslav Horák - tel.: 384 401 281, e-mail: odpady@dacice.cz

Ochrana ovzduší – zpřístupňování informací                                

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí,  vydává podle ustanovení  § 11 odst. (3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V připojené tabulce, která je pravidelně aktualizována, naleznete seznam podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek. Další informace poskytne RNDr. Jaroslav Horák – telefon č.: 384 401 281.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Více informací k plnění ohlašovací povinnosti za jednotlivé složky (odpady, voda, ovzduší, obaly apod.) naleznete na stránkách zde: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Upozornění pro projektanty, projekční kanceláře apod. k rozsahu a obsahu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vodních děl

Dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech upravených vodním zákonem podle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.), jde-li o rozhodování týkající se vodních děl a vodohospodářských úprav, pokud tento vodní zákon nestanoví jinak.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, kterým se řídí i vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad při povolování staveb vodních děl. Novelizovaná vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro vybrané ohlašované stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Předmětem novely vyhlášky byly legislativně technické úpravy vyvolané novelou stavebního zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že projektové dokumentace pro povolování staveb vodních děl musí být vypracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Nová pravidla pro kácení dřevin

Od 14.10.2014 platí vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., která upravuje povolování kácení dřevin.

Povolení ke kácení dřevin se podle zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Zahradu vyhláška definuje jako pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Stromořadí pak definuje jako souvislou řadu nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.
Nadále zůstává v platnosti povinnost vlastníka kulturní památky předem si vyžádat závazné stanovisko ke kácení podle § 14 odst. 1 zák.č. 20/1987 Sb. zákona o státní památkové péči.  Při kácení a výsadbě dřevin na veřejných prostranstvích, která nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkově chráněných územích nebo památkových ochranných pásmech, podléhá tato činnost regulaci podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči a vlastník je povinen předem si vyžádat si závazné stanovisko orgánu památkové péče.

JménoFunkceTelefon / E-mail
RNDr. Jaroslav Horákodpadové hospodářství, ochrana ovzduší384 401 281
odpady@dacice.cz
Ing. Lukáš Skořepavedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny384 401 241
723 416 809
zivotni@dacice.cz
Ing. Pavla Waigneroválesy, myslivost384 401 291
waignerova@dacice.cz
Ing. Kateřina Boturovávodoprávní úřad384 401 217
602 110 731
boturova@dacice.cz
Bc. Kateřina Doudovázemědělský půdní fond, ochrana zvířat proti týrání, souhrnná vyjádření384 401 216
doudova@dacice.cz
Mgr. Bc. Hana Škapovávodoprávní úřad384 401 292
skapova@dacice.cz
Mgr. Denisa Štěrbovávodoprávní úřad384 401 292
sterbova2@dacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
5
3
5
4
5
5
6
6
12
7
5
8
5
9
5
10
4
11
6
12
5
13
7
14
4
15
3
16
5
17
4
18
6
19
6
20
7
21
5
22
5
23
5
24
5
25
4
26
6
27
6
28
6
29
7
30
6
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru