Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Dačice
Město Dačice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
Telefon: +420 384 401 211
Fax: +420 384 401 236
E-mail: e-podatelna@dacice.cz
WWW: www.dacice.cz
ID Datové schránky: s5ebypd
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Krajířova 27/I
  380 13 Dačice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Krajířova 27/I
  380 13 Dačice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 17:00
  středa8:00 – 17:00
  pátek8:00 – 14:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: s5ebypd
0603143369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00246476
DIČ: CZ00246476

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • e-mailem:
 • elektronickým podáním: podatelna@dacice.cz
 • telefonicky na tel. čísle:
Úřední hodiny

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Dačice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

2024

20.5.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 906.98 kB

3.4.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydávání rozhodnutí/povolení o odstranění stavby pro právnické osoby - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 484.06 kB

2.4.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., za období 1.1.-31.3.2024 - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 609.27 kB

4.3 2024  -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  poskytnutí meritorního rozhodnutí vydaného v řízení 3339-2018/URBP - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 179.85 kB

19.2.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se výběrových nebo poptávkových řízení
stavebních prací ve městě Dačice a jeho místních částech a jejich termínů - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 896.92 kB

7.2.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se problematiky toulavých koček v Dačicích - otázka - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 583.11 kB

21.1.2024 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zjištění úlohy orgánů místní samosprávy při zajišťování přípravy občanů k obraně státu - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 554.71 kB

5.1.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 268.67 kB

1.1.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se  rozhodnutí k pozemním stavbám pro právnické osoby za období 1.10.-31.12.2023 - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 293.19 kB

1.1.2024 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí investičních plánů města Dačice v roce 2024 - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 719.13 kB

2023

20.11.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu zaměstnanců a počtu zaměstnanců s exekučními srážkami - žádost - odpověď Typ: PDF dokument, Velikost: 2.61 MB

2.10.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí k pozemním stavbám pro právnické osoby za období 1.7.-30.9.2023 - žádost - odpověď (398.06 kB)

31.8.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se sdělení důvodu povolení a vybudování přípojky NN v k. ú. Dolní Radíkov - žádost - odpověď (262.16 kB) 

17.7.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MVh a vyšším - žádost - odpověď (272.52 kB)

4.7.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí k pozemním stavbám pro právnické osoby za období 1.4. - 30.6.2023 - žádost - odpověď (350.6 kB)

4.4.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání kolaudačního rozhodnutí vydaného MěÚ Dačice - žádost - odpověď (255.38 kB)

4.4.2023 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se majetku obce za účelem předprojektové přípravy akce ZTV Brandlín - žádost - odpověď (664.6 kB)

4.4.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí k pozemním stavbám pro právnické osoby za období 1.1.-31.3.2023 - žádost - odpověď (371.76 kB)

31.3.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí o odstranění stavby pro právnické osoby - žádost - opověď (332.7 kB)  

29.3.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaných rozhodnutí o přestupcích podle zákona o vodovodech a kanalizacích po 1.1.2014 - žádost - odpověď (402.46 kB)

2.3.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se informací a dokumentů k investičním plánům pro rok 2023 - žádost - odpověď (551.6 kB)

2.3.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se možnosti provozování živnosti ve Švýcarsku - žádost - odpověď (1.77 MB)

27.2.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se redakční rady Dačického zpravodaje, TV Datel - pokrytí dačického území televizním signálem, financování příspěvků města a jeho organizací do časopisu Ozvěny - žádost - odpověď (1.04 MB)

25.1.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vyjádření k majetku obce nebo technických sítí spravovaných obcí za účelem předprojektové přípravy - žádost - odpověď (292.64 kB)

23.1.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování územního plánu Slavonice - žádost - odpověď (342.54 kB)

17.1.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se výdajů spojených s provozem Dačické televize, vydáváním Dačického zpravodaje a výdajů města spojených s uveřejněním informací v ostatních médicíh v roce 2022 - žádost - odpověď (324.49 kB)

4.1.2023 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se informací a dokumentů k investičním akcí v roce 2023 - žádost - odpověď (465.34 kB)

3.1.2023 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydaných v rámci stavebního a územního řízení za období 1.10.-.31.12.2022 - žádost - odpověď (421.87 kB)

2022

5.12.2022 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se usnesení RM ze dne 16.11.2022, úplné znění odpovědi kontrolního oddělení MV ČR - žádost - odpověď  (835.43 kB)

3.11.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - žádost - odpověď (2.49 MB)

7.10.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se smluv a veškerých dokladů souvisejících s uložením a zpracováním sedimentů z odbahněných městských rybníků - žádost-odpověď (349.81 kB)

3.10.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona 183/2006 Sb. za období 1.7.-30.9.2022 - žádost - odpověď (564.26 kB)

29.9.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí o odstranění stavby - žádost - odpověď (371.13 kB)

20.9.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - žádost - odpověď (3.12 MB)

29.8.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace akce: Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa - žádost - odpověď (7.24 MB)

18.7.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu mysliveckých, rybářských a lesních stráží na ORP Dačice - žádost - odpověď (3.2 MB)

15.7.2022 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí kopií ročních výkazů o nohitbě, stavu a lovu zvěře pro honitby Řečice, Velká Lhota, Brandlín, Heřmaneč, Lipnice, Markvarec a Lipolec za období od 1.4.2010 do 31.3.2022 - žádost - odpověď (355.67 kB)

12.7.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (102.74 kB)

11.7.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.4.-30.6.2022 - žádost - odpověď (3.71 MB)

15.6.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zápisu z jednání rady města konaného dne 4.5.2022 - žádost - odpověď (1.59 MB)

7.6.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - žádost - odpověď

6.5.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání kopie protokolu o ústním jednání a obsahu spisu - žádost - odpověď (5.11 MB)

2.5.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (100.25 kB)

5.4.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.1. 2022 - 31.3.2022 - žádost - odpověď (2.95 MB) 

1.4.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (102.67 kB)  

28.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se cesty premiéra Petra Fialy do obléhaného Kyjeva - žádost - odpověď (1.94 MB)

25.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích a akce Dačice - rybník Peráček - žádost - odpověď  (1.52 MB) 

25.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace akce „Oprava hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic“ - žádost - odpověď (18.99 MB)

24.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vraždící židovské guerilly - žádost - odpověď

4.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání kopie protokolu o ústním jednání a obsahu spisu - žádost - odpověď (2.92 MB)

18.2.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (1.15 MB)

18.2.2022 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se části spisové dokumentace - žádost - odpověď

16.2.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu stacionárních radarů ve správě úřadu - žádost - odpověď (545.72 kB)

1.2.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se znaleckého posudku ve věci zjištění příčin průsaku u rybníku Peráček - žádost - odpověď (367.5 kB).

31.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pádu části opěrné zdi v Kapetově ulici v roce 2019 - žádost - odpověď (1.98 MB)

27.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pádu části opěrné zdi v Kapetově ulici v roce 2019 - žádost - odpověď (2.2 MB)

6.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnuti investičních plánů města pro rok 2022 - žádost - odpověď (867.68 kB)

5.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pozemních staveb pro právnické osoby - odpověď na otázky (1.28 MB)

5.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se ohňostroje konaného dne 1.1.2022 v Dačicích - otázka - odpověď (1.67 MB)

4.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se územního plánu Slavonice po jeho veřejném projednání - odpověď na otázky (100.1 kB)


2021

28.12.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pozemku v k. ú. Horní Meziříčko a vodního díla - žádost - odpověď  (2 MB)

16.12.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu - žádost - odpověď (4.63 MB)

9.12.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí informací a dokumentů k akci Rybník Peráček - žádost - odpověď (1.48 MB)

25.11.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se písemných materiálů ve věci záměru výstavby čerpacích benzinových stanic v prostoru autobusového nádraží v Dačicích - žádost - odpověď (2.95 MB)

24.11.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (411.35 kB) 

22.11.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí informací a dokumentů k akci Rybník Peráček - žádost - odpověď (771.72 kB)

25.10.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se parcelních čísel a k.ú. staveb s hrubou podlahovou plochou nad 1 tis. m čtvrerečních v nedokončených stavebních řízeních - otázka - odpověď  (1.83 MB)

3.10.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.7.2021 - 30.9.2021 - otázka - odpověď  (843.64 kB)

29.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se názorů k židovské mafii - žádost - odpověď (5.07 MB)

28.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se informace o pořizování Územního plánu Slavonice - otázky - odpověď (104.05 kB)

23.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a odměňování ředitelů škol a školských zařízení - žádost - odpověď (1.19 MB) 

7.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., za období 1.4.-30.6.2021 - žádost - odpověď  (3.75 MB)

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se přemístění žáků 1. a 2. třídy ZŠ z ul. Bratrská do budovy v ul. Komenského - žádost - odpověď (553.72 kB)

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se opravy rybníka Na Peráčku - žádost - odpověď (552.34 kB (587.11 kB))

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se platu a odměn ředitelky ZŠ paní Ing. Macků - žádost - odpověď  (1.51 MB)

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se výše platu včetně odměn a mimosložkových příjmů pana starosty - žádost - odpověď (691.17 kB) (691.17 kB)

3.6.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se spolupráce s Čínskou lidovou republikou a Tchaj-wanem - žádost - odpověď  (782.98 kB)

5.5.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zajištění péče o toulavá zvířata v Dačicích - žádost - odpověď  (3.6 MB)

4.5.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům v letech 2016 - 2020 - odpověď na žádost (1017.89 kB)

28.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o nahlédnutí do spisu k podání ze dne 5.4.2019 - žádost - odpověď (687.11 kB)

19.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nahlédnutí do spisu - žádost - odpověď  (1.26 MB)

8.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.1. 2021 - 31.3.2021 - žádost - odpověď (1.74 MB)

8.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (1.34 MB)

22.3.2021 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se řízení vedených v souvislosti s pozemkem v k. ú. Velký Jeníkov - žádost - odpověď (2.03 MB) (2.03 MB)

17.3.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání informace ohledně investičního plánu pro rok 2021 - žádost - odpověď (88.07 kB) 

22.2.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslaná oznámení nebo řešené skutky na úseku myslivosti  a na úseku lesa - žádost - odpověď (1.96 MB) 

12.2.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se příspěvkových organizací, právnických osob, veřejných zakázek atd. - žádost - odpověď (pdf 1.51 MB) 

9.2.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace zakázky Modernizace MěÚ Dačice - pro část 3 - Portál občana - žádost - odpověď (515.2 kB) 

9.1.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.10. 2020 - 31.12.2020 - otázka - odpověď  (2.15 MB)

7.1.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaných loveckých lístků za období 2010 - 2020 - žžádost - odpověď ádost - odpověď  (3.69 MB)


20.12.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se převodů obecního majetku v roce 2020 - žádost - odpověď (2.65 MB)

10.11.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se existence obecní policie, dopravních přestupků, počtu železničních přejezdů, veřejných parků, veřejného osvětlení atd. - odpověď - formát pdf

29.10.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (496.97 kB)

14.10.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných MěÚ Dačice v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. - žádost - odpověď (2.65 MB)

4.8.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se veřejných zakázek, nájmů, služeb, oprav chodníků a mikroregionu, sociálních služeb atd. - žádost - odpověď (2.38 MB)  

27.7.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaného závazného stanoviska - žádost - odpověď (1.18 MB)

20.7.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných MěÚ Dačice v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. - žádost - odpověď (3.08 MB) 

9.6.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (482.68 kB)

3.6.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních a neinvestičních projektů - žádost - odpověď (2.58 MB)

23.4.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se trestání úředníků za průtahy a nedodržování zákonných lhůt - žádost - odpověď (1.94 MB) 

7.4.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se provozování MHD ve městě v letech 2010-2019 - žádost - odpověď (2.23 MB)

3.4.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu zaměstnanců úřadu v období leden - březen 2020 -žádost - odpověď (1.45 MB)

25.2.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se využívání mediace v praxi OSPOD - žádost - odpověď (1.73 MB)

18.2.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (1.42 MB)

6.2.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičního plánu pro rok 2020 - seznam projektů - odpověď (836.53 kB)

21.1.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí kontaktů na myslivecká sdružení v působnosti ORP Dačice - žádost - odpověď  (1.8 MB)

15.1.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se finančních investic města Dačice - žádost - odpověď (493.62 kB)


29.11.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající zaslání kompletní kopie spisového materiálu - žádost - odpověď (5.87 MB) 

4.11.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se dozorční rady Technických služeb Dačice s.r.o. Žádost a odpověď - formát pdf.

29.10.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se podkladů, na základě kterých vydává odbor životního prostředí koordinovaná stanoviska pro stavební záměry - žádost - odpověď (1.9 MB) 

15.10.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se autobusové dopravy a základní zdravotní péče. Žádost a odpověď - formát pdf.

4.10.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pozemnů v k. ú. Dačice. Žádost a odpověď - formát pdf.

18.9.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se správců technické infrastruktury na území ORP Dačice. Odpověď - formát pdf.

17.8.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se Domistav CZ, a.s. - žádost - odpověď (368.98 kB)

31.7.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (333.72 kB)

10.6.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se přestupků provozovatelů vozidel a následných sankcí - žádost - odpověď  (1.66 MB)

8.4.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice. Odpověď - formát pdf

5.4.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se domovních ČOV - žádost - odpověď  (591.07 kB)

2.4.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vyjádření k pozemku č. 82 v k.ú.Maříž, poskytnutí kopie. Odpověď - formát pdf

26.3.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se výskytu a lovu zvěře jelena siky. Žádost a odpověď - formát pdf

11.3.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se seznamu uživatelů honiteb v působnosti MěÚ Dačice - žádost - odpověď  (1.47 MB)

4.2.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení na kliku - žádost - odpověď (1.69 MB) 

 

29.11.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování územního plánu Slavonice. Odpověď - formát pdf

8.8.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Dolních Němčičích. Žádost a odpověď - formát pdf

12.3.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající  se pořizování územního plánu Slavonic. Odpověď - formát pdf

5.2.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se GDPR. Žádost a odpověď - formát pdf

11.1.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičního plánu pro rok 2018 (seznam investičních či stavebních projektů a rekonstrukcí - název, popis, projekční kancelář, fin. rozpočet projektu, termíny. Odpověď - formát pdf


7.11.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozdílu mezi pojmy oprava a rekonstrukce. Žádost a odpověď - formát pdf

26.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající  se pořizování územního plánu Slavonic. Odpověď - formát pdf

25.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zákona ukládajícího písemné vedení odpovědí podle 106. Žádost a odpověď - formát pdf

25.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se způsobu podávání stížností. Žádost a odpověď - formát pdf

12.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vedení odpovědí podle 106 na úřadě. Žádost a odpověď - formát pdf

29.8.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zajištění odpovědí na dotazy dle 106, námět na zjednodušení podání podle 106. Žádost a odpověď - formát pdf

16.8.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se problémů se škodlivými ptáky. Žádost a odpověď - formát pdf

27.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se formuláře na 106, usnesení RM, vyřazení techniky. Žádost a odpověď - formát pdf

27.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Žádost a odpověď - formát pdf

17.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se způsobu vymáhání daňových nedoplatků, spolupráce s konkrétním exekutorem. Žádost a odpověď - formát pdf

4.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se možnosti spolupráce obce s další autorizovanou obalovou společností. Žádost a odpověď - formát pdf

6.6.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování územního plánu Slavonice. Odpověď - formát pdf

17.5.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se seznamu právnických osob, které splňují podmínky §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Žádost a odpověď - formát pdf

22.3.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající investičního plánu města Dačice pro rok 2017. Žádost a odpověď - formát pdf

28.2.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se evidence šikanózních jednání, počtu vyřízených žádostí o informace v roce 2015 - 2016. Žádost a odpověď - formát pdf

16.2.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města pro rok 2017. Žádost a odpověď - formát pdf, odpověď: tabulka - formát pdf.

16.1.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu vyřízených žádostí o trvalé/dočasné vynětí ze ZPF za roky 2014, 2015 a 2016. Odpověď - formát pdf

5.1.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se sdělení, zda obec vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb. Odpověď - formát pdf


12.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se bankovních účtů města a darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb. Žádost + odpověď - formát pdf

10.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kopie spisu územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích. Odpověď - formát pdf

10.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaného územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích. Odpověď - formát pdf

5.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uplatnění § 18 odst. 5 stavebního zákona při povolování FVE. Odpověď - formát pdf

21.9.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se spisu OSÚ MěÚ Dačice vedeného ve věci povolení stavby "Revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích. Odpověď - formát pdf

2. 5. 2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace - odpověď

13.4.2016 - Žádost o informace zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se SW pro spisovou službu. Odpověď na žádost o poskytnutí informací

29.3.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uchováváńí datových zpráv. Žádost o poskytnutí informací - odpověď - Spisový řád

22.2.2016 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města pro rok 2016. Žádost o poskytnutí informace - odpověď

4.2.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města v roce 2016. Žádost o poskytnutí informace - odpověď

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru