Navigace

Obsah

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kalkulace vynaložených nákladů na poskytování informací
Sazebník úhrad zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací v souvislosti s podáváním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Hodinová sazba za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací - při konkrétní kalkulaci budou kalkulovány náklady na vyřizujícího pracovníka:

rozmezí nákladů 113 Kč/h až 344 Kč/h, k čemuž bude připočteno povinné pojistné odváděné zaměstnavatelem v aktuální výši dle platné právní úpravy

2. Náklady na materiál:

 • pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně 2 Kč
 • pořízení listiny A4 černobíle, oboustranně 3 Kč
 • pořízení listiny A4 barevně, jednostranně 10 Kč
 • pořízení listiny A4 barevně, oboustranně 15 Kč
 • pořízení listiny A3 černobíle, jednostranně 3 Kč
 • pořízení listiny A3 černobíle, oboustranně 5 Kč
 • pořízení listiny A3 barevně, jednostranně 20 Kč
 • pořízení listiny A3 barevně, oboustranně 25 Kč

3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)

 • CD-ROM 10 Kč
 • DVD-ROM 15 Kč
 • Flash disk dle objemu dat (15 Kč za 1 GB), nejméně však 120 Kč

4. Ostatní náklady:

a) nezbytné telefonní hovory - dle tarifikace
b) poštovné dle cenového výměru:

 • dopis obyčejný - váha do 50 g - Kč 19 Kč
 • doporučeně - váha do 50 g - Kč 44 Kč
 • ostatní dopisy dle skutečného nákladu na poštovné podle aktuálního ceníku vydaného Českou poštou, s.p.

c) další náklady, které se vyskytnou při podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., budou vyúčtovány ve skutečných nákladech.

V případě, že město Dačice bude za zpracování žádosti nebo pořízení kopií požadovat úhradu, písemně předem oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Ceny jsou stanoveny vzhledem k zákonu č.  106/1999 Sb., a jsou stanoveny v minimálním nákladu, bez zisků. Vyřízení žádosti nebo poskytnutí kopií, za které bude požadována úhrada nákladů, je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 2/I, 380 01 Dačice, nebo převodem na příjmový účet Města Dačice č. účtu: 19-0603143369/0800. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, město Dačice žádost odloží.