Navigace

Obsah

Pronájem startovacího bytu

Město Dačice zveřejňuje nabídku (77.7 kB), týkající se pronájmu startovacího bytu č. 28, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy D.

Ukázka bytu ve středu  10. 3. 2021  v době od 15:00 do 15:30 h

pokoj 1

21,10

m2

WC

1,30

m2

předsíň

5,80

m2

lodžie

2,50

m2

koupelna

3,40

m2

sklep

1,20

m2

 

 

m2

Celkem

35,30

m2

 

 

 

 

 

 

startovací bytstartovací bytstartovací byt

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m2/měsíc + měsíční náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. do 30. 6. 2021 s možností prodloužení. Celková doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.

Nabídka musí obsahovat:

 1. žádost o startovací byt a přílohy na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov nebo zde
 2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice k vyzvednutí na MěÚ Dačice (finanční odbor -  za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce
 3.  potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2.500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v  případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, kauce propadá a postupuje další v pořadí. Ostatním nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.

Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:

 1. žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním úkonům, jeden z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let
 2. žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu na byt
 3. žádost mohou podat pouze žadatelé s uzavřenou smlouvou o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně ½ roku (nebo byla vložena částka 6.000 Kč jednorázově) a budou spořit celkem 6 let.Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá - činí 1 000 Kč (tyto skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření a výpisem ze svého účtu).

Kritéria výběru:

 • věk žadatelů
 • zaměstnání
 • počet dětí
 • stavební spoření
 • trvalý pobyt

Konečný termín pro podání žádosti: 12. 3. 2021 do 13:00 hodin

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 28, Dačice 175/I“.