Navigace

Obsah

Město Dačice nabízí pronájem startovacího bytu

V souladu se Směrnicí rady města R2-18 zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy D.

Ukázka bytu ve středu  5. 2. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj 1

21,10

m2

WC

1,30

m2

předsíň

5,80

m2

lodžie

2,50

m2

koupelna

3,40

m2

sklep

1,60

m2

 

 

 

Celkem

35,70

m2

 

 

 

 

 

 

pokojkuchyňská linkapokojWC
koupelnakoupelna

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m2/měsíc + měsíční náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. - do 31. 5. 2020 s možností prodloužení. Celková doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.

Nabídka musí obsahovat:

  1. žádost o startovací byt a přílohy na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz
  2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice k vyzvednutí na MěÚ Dačice (finanční odbor -  za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce
  3.  potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2 500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v  případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, kauce propadá a postupuje další v pořadí. Ostatním nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.

Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:

  1. žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním úkonům, jeden z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let
  2. žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu na byt
  3. žádost mohou podat pouze žadatelé s uzavřenou smlouvou o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně ½ roku (nebo byla vložena částka 6 000 Kč jednorázově) a budou spořit celkem 6 let. Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá - činí 1 000 Kč (tyto skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření a výpisem ze svého účtu).

Kritéria výběru:

  • věk žadatelů- zaměstnání
  • počet dětí- stavební spoření
  • trvalý pobyt

Konečný termín pro podání žádosti: 7. 2. 2020 do 13:00 h

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.

Informace podají a prohlídku zajistí pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 235, 727 927 527.