Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Plán zlepšování 2024

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2024

 1. Komunitní plánování – kulaté stoly, veřejná projednání

Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS

Termín: 21.2.2024, v průběhu roku 2024

 

 1. Studentské zastupitelstvo

Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních a středních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Cílem je přiblížit žákům a studentům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník, IT

Termín: v průběhu roku 2024

 

 1. Medializace Zdravého města Dačice a MA21

Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace
záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL, správa Facebooku, Instagramu ZMD, využívání výlepových ploch Dačice a MČ,  mobilní a místní rozhlas.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, politik ZMD a MA21, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL

Termín: v průběhu roku 2024

 

 1. Účast na škole NSZM       

Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce. Postupná příprava na obnovu Zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR), obhájení prostřednictvím účasti na webinářích NSZM.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: v průběhu roku 2024

 

 1. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s Jockey clubem Malý Pěčín

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se spolkem Jockey club Malý Pěčín.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: v průběhu roku 2024

 

 1. Mezigenerační setkání seniorů s dětmi

Cílem akce „Mezigeneračního setkání“ je stmelovat generace od těch nejmenších – dětí, po studenty a dále seniory. Do setkání budou zapojeny i místní střední školy – SOUZaS připraví pro zúčastněné sladké dobroty a SŠTO provede foto a video dokumentaci. Pro seniory bude připraven bohatý program ve formě písniček, her a oslav (akce bude uspořádána k oslavě Dne matek). Spolupráce s místními školami (mateřské a střední) a DPS.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, MŠ Bratrská, SŠTO, partneři

Termín: v průběhu roku 2024

 

 1. Osminohý běh

Cílem je rozhýbat celé rodiny i s jejich čtyřnohými kamarády. Jockey club MP uspořádá v Malém Pěčíně orientační běh přírodou po vytyčené trati pro tříčlenná družstva (dva lidi + pes nebo kůň).

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, Jockey club MP, tajemník

Termín: 01.05.2024

 

 1. Do práce na kole

 Příprava, realizace a vyhodnocení celostátní týmové výzvy s názvem „Do práce na kole“. Je třeba sestavit tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně si spolu s kolegy zapisovat do systému své bezmotorové cesty. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Výzvu každoročně pořádá spolek AutoMat.

Opět se pokusíme zapojit – žáky a studenty. Do školy na kole je týmová výzva pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu se spolužáky dojíždí během května do školy na kole, koloběžce, chodí pěšky nebo běhají. Škola se přihlásí jako organizace a tím získá pro své student(k)y slevu 60 % na startovném. 

Při realizaci akce budou respektovány principy místní Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Výzva bude uspořádána ve spolupráci s úředníky MěÚ, dačickými firmami a spolky.

Pro lepší propagaci akce bude opět vystaven banner do ulice.

 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, vedení města, partneři

Termín: 05/2024

 

 1. Oslava světového dne fairtrade pěstitelů aneb Férová snídaně

Příprava, realizace a vyhodnocení celostátního happeningu na podporu fair trade a lokálních potravin s názvem „Férová snídaně“.

Oslava světového dne fairtradových pěstitelů společně uspořádaného s jarním farmářským a řemeslným trhem v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. Fairtrade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Výrobcům fairtrade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak dává fairtrade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě. „Férově“ půjdeme s veřejností posnídat na Palackého náměstí.  Oslovíme hlavního protagonistu fairtrade v ČR p. Komínka (vedoucí kampaní a dokumentarista k přednáškám do škol) k realizaci přednášek.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 11.05.2024

 

 1. Běh pro Světlušku

Příprava, realizace a vyhodnocení celostátní akce Běh pro Světlušku. Cílem je podpořit lidi s těžkým zrakovým handicapem charitativním během. Běží se s čelovkami v úplné tmě.  Počátek běhu byl již v roce 2012 v pražské Stromovce a od té doby se rozšířil do dalších měst po celé České republice - do Brna, Olomouci, Plzně, Jihlavy i Dačic aj. Hlavní myšlenka nočních běhů však zůstává stále stejná: propojovat svět vidících a nevidomých, užít si radost z pohybu a pohodovou atmosféru. Hlavním organizátorem akce je DDM Dačice.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, DDM Dačice, tajemník

Termín: 21.09.2024

 

 1. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2024

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projednání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.  

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21

Termín: únor 2025

 

ZLEPŠENÍ V ROCE 2024:

 1. Chytře na chytrý telefon

Příprava, realizace a vyhodnocení kurzu pro seniory „Chytře na chytrý telefon“. Gymnázium Dačice ve spolupráci s Knihovnou Matěje Mikšíčka pozvou všechny seniory na kurz "Chytře na chytrý telefon". Cílem kurzu bude naučit seniory lépe ovládat své chytré telefony a tablety, a informovat je o možnostech, které tyto moderní technologie nabízejí. Školiteli budou nadšení a zkušení studenti z Gymnázia Dačice, kteří rádi pomohou porozumět funkcím chytrých zařízení.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, Gymnázium, Knihovna Matěje Mikšíčka, partneři

Termín: 01-02/2024

 1. Školní fóra

Příprava, realizace a vyhodnocení „Školních fór“. K diskuzi jsou přizvány 5.-9.třída v místní škole. Cílem uspořádání celé akce bude zapojení mládeže do dění města a diskuze k aktivitám ve škole. Mládež bude poté hlasovat o nejzajímavější aktivitě, která bude finančně podpořena Zdravým městem Dačice. Hlavním tématem bude „Škola a Město Dačice“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, školy, partneři

Termín: v průběhu roku 2024

 1. Den bez aut

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové dopravy ve městě. Veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou. Pro děti bude připravena zábavná sportovní soutěž s Odborem dopravy. Pro dospělé budou připraveny novinky z dopravy, které sdělí Městská policie, PČR a Besip.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, MěÚ – odbor dopravy, partneři

Termín: 22.6.2024

 1. Preventivní program pro seniory v rámci Týdne sociálních služeb

Příprava, realizace a vyhodnocení preventivního programu pro seniory. Preventivní program pro seniory bude představen v rámci Týdne sociálních služeb. Preventivní program přednese PČR na aktuální téma.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, partneři

Termín: 10/ 2024

 1. Tvoříme místní části Dačic

Příprava, realizace a vyhodnocení participativního rozpočtu. Tvoříme místní části Dačic! je výzva pro občany Dačicka ke změně prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje občanům se zapojit do rozhodování o rozvoji svého města. Město vymezí část peněz z ročního rozpočtu a občané pak podávají návrhy k vylepšení části města. V tomto ročníku se budeme soustředit na zeleň. Návrhy se posoudí k realizovatelnosti a nechá se o nich občany hlasovat. Návrh s nejvyšším počtem hlasů bude realizován.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, partneři

Termín: v průběhu roku 2024

 1. Ukliďme Česko s MŠ

Příprava, realizace a vyhodnocení celorepublikového projektu „Ukliďme Česko s MŠ“.

Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní nově mateřské školky, pracovníci Městského úřadu Dačice a bude vyzvána i široká veřejnost. Nově budou stanoveny uklízecí trasy a opět vyzveme k účasti místní spolky. Pracovní pomůcky budou vyžádány dle pokynů pořádající společnosti – Ukliďme Česko. Spolupráce se společností FCC Dačice a Technickými službami Dačice při svozu nasbíraného odpadu. TJ Centropen poskytne zázemí při ukončení akce.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: 04/2024

 1. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s MŠ

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany (nejen dospělé) na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci s Mateřskou školkou, která má akci již jako tradici. Výrobky z recyklovaného odpadu vytvořené dětmi, budou vystaveny na Infocentru.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 22.04.2023

 1. Farmářské a řemeslné trhy v Dačicích

Uspořádání farmářských a řemeslných trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. O hudební zpestření se postará harmonikář František Dědina. Pro děti bude připravena mini ZOO s JCMP a dílničky s Dačickým okénkem. Doprovodný program bude připraven ve spolupráci s Tylem Dačice, ZUŠ atd.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 11.05., 12.10. 2024

 1. Osvětová kampaň Den bez tabáku

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku. Cílem bude osvěta v prevenci užívání tabáku s možností měření zejména Smokerlyzerem (analyzátor CO), kterou zajistí SZÚ Jihočeského kraje.  Pro veřejnost a hlavně pro teenagery bude připraven pěší pochod na čerstvém vzduchu. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května a doprovodný program zajistí SZÚ a dále TJ Centropen, který bude pořádat turistickou akci - „Branou Podyjí“ (pěší a cyklotrasy), dne 11.05.2024.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31.05.2024, 11.05.2024  (doprovodný program)

 1. Na kole dětem aneb U hranic bez hranic - akce zrušena

Příprava, realizace a vyhodnocení cyklistické charitativní akce Na kole dětem aneb U hranic bez hranic. Akci podpoří svou účastí cyklisti z projektu Do práce na kole. Úředníci MěÚ budou motivováni k většímu výkonu, neboť Zdravé město podpoří nadaci tím, že za každý ujetý kilometr úředníky, dostane nadace 2 Kč. Trasa bude začínat a končit v Dačicích.

Hlavním cílem je získat finanční podporu do nadačního fondu. Josef Zimovčák se snaží cílenými aktivitami rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Projekt Na kole dětem se svojí činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat trau-
mata způsobená těžkou nemocí.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, organizátoři charitativní akce, partneři

 

 1. Na kole dětem - akce zrušena

Příprava, realizace a vyhodnocení cyklistické charitativní akce napříč celou republikou. V Dačicích tour zastaví v červnu (termín bude teprve stanoven). Protagonistovi akce Josefu Zimovčákovi bude předán šek na podporu onkologicky nemocných dětí.

Hlavním cílem je získat finanční podporu do nadačního fondu. Josef Zimovčák se snaží cílenými aktivitami rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Projekt Na kole dětem se svojí činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, nadační fond J. Zimovčáka, partneři

 

23. T-mobile Olympijský běh

Příprava, realizace a vyhodnocení T-Mobile Olympijského běhu. T-Mobile Olympijský běh oslavuje radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s živým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů nebo ve školách.

Český atletický svaz ocenil T-Mobile Olympijský běh již sedmkrát za sebou v TOP běžeckých soutěžích. Spolupořadatelem akce je TJ Centropen, který stanoví novou trasu běhu. Státní zámek Dačice poskytne zázemí.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, TJ Centropen, organizátoři akce T-mobile olympijský běh, partneři

Termín: 19.06.2024

 

 1. Osvětová kampaň Den zdraví

Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Den zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. Kampaň proběhne 11. září v rámci Dne prevence. Den prevence bude věnován různým druhům preventivních programů pro školy a veřejnost. Hlavními partnery ke spolupráci budou Státní zdravotní ústav - Regionální centrum podpory zdraví SZÚ JčK, ASEKOL, Popálky, Liga proti rakovině, Rozkoš bez rizika, Policie ČR, Prevent 99, Anděl strážný, místní spolky a neziskové organizace. Nově budeme prezentovat i protidrogovou prevenci.

Hlavním cílem celé kampaně Den zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 11.09.2024

 

 1. Den sociálních služeb

Příprava, realizace a vyhodnocení dne sociálních služeb. Cílem je zapojit se do celostátní výzvy pořádané APSS ČR. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celostátnímu dni otevřených dveří. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás, jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem, aby mohli pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas apod. V ČR působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Místní sociální služby se představí veřejnosti v rámci Dne prevence – 11.9.2024.

Hlavním cílem akce je zapojit poskytovatele sociálních služeb do celostátního Dne sociálních služeb, zejména s důrazem na seniory a osoby se zdravotním postižením. Dále bude pro aktivní seniory uspořádána přednáška v DPS na aktuální téma.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 11.09.2024

 

 1. Antifetfest 2024

Příprava, realizace a vyhodnocení 6. ročníku celorepublikového projektu Antifetfest 2024.

Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol. Oslovením místních škol získáme i přehled k problematice, kterou žáci či studenti nechtějí vyslovit nahlas, přestože je velmi trápí. I když se bude jednat o soutěž, má tento pohled velký přesah, o kterém svědčí již pořádaný osmnáctý ročník. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky. Antifetfest tak získal celorepublikový charakter. Realizace akce proběhne v případě, že bude do projektu přihlášeno minimálně pět snímků. K aktivitě budeme motivovat nejen základní, ale i střední školy.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31.03.2024, v průběhu roku 2024

 

 1. Zdravá jídelna v MŠ Dačice

Příprava, realizace a vyhodnocení akce „Ochutnávka zdravých jídel“ pro rodiče. Akce proběhne ve spolupráci s Mateřskou školkou Bratrská a ZŠ J.A.Komenského. Cílem akce je vyzdvihnout zdravá jídla, která se v mateřské školce vaří už několik let. Školní jídelna Mateřské školy Dačice získala jako první a v Jihočeském kraji prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. Tento certifikát uděluje Státní zdravotní ústav České republiky pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, po splnění 10 kritérií a kontrole veškerých souvisejících dokladů.  V současné době je do projektu zapojeno 241 školních jídelen, certifikáty se může pyšnit 110 z nich (Zdroj: http://www.msdacice.cz/). Ochutnávka zdravých jídel proběhne v rámci setkání rodičů, jejichž děti byly přijaty do MŠ.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: v průběhu roku 2024

 

 1. Partnerská spolupráce

Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21

Termín: v průběhu roku 2024

      

 1. Akreditované vzdělávání koordinátorky

Vzdělávání koordinátorky ZMD a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se zúčastní akreditovaného školení minimálně 2x ročně (letní a podzimní škola NSZM) a bude každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21

Termín: do 30. 10. 2024

 1. Vlastní indikátory

Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stanovit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respektovat tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální). Stanovenou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta

Termín: v průběhu roku 2024

 1. Databáze MA21

Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro kategorizaci. Zadávání ukazatelů kritérií do databáze MA21.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta

Termín: 30.10.2024

Roční plán zlepšování na rok 2024 zde ke stažení 
Hodnotící zpráva za rok 2023 zde ke stažení  Typ: PDF dokument, Velikost: 5.65 MB 

Roční plán zlepšování na rok 2023 zde ke stažení (839.59 kB) (373.45 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2022 zde ke stažení (3.76 MB) (3.11 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2022 zde ke stažení (839.59 kB) (373.45 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2021 zde ke stažení (3.76 MB) (3.11 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2021 zde ke stažení (839.59 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2020 zde ke stažení (3.76 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2020 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2019 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2019 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2018 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2018 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2017 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru