Obsah

SFŽP

Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech


V rámci Národního programu Životního prostředí získalo město Dačice dotaci ve výši 795 200 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v letech 2018 - 2019 na projekt "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".

 "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech" je navazujícím projektem na „vstupní“ projekt s názvem „Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích“, který byl spolufinancován rovněž ze SFŽP a který ukončil svou realizaci v únoru 2018. V rámci tohoto projektu bylo kromě zpracování některých strategických dokumentů (např. SPRM Města Dačice, resp. Generel dopravy pro Město Dačice) uspořádáno množství seminářů, školení a konferencí především na téma udržitelného hospodaření s vodou. Veškerá tato setkání vykazovala vysoké množství účastníků a dle evaluačních dotazníků spokojenosti byla kvalita přednášejících a zvolená témata nadprůměrná.

Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje Města Dačice a jejich místních částí v rámci Místní Agendy 21, zlepšení kvality života místních obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků.  Z dotace budou realizovány aktivity Zdravého města, jako je "Den bez aut, Kulaté stoly, Dny zdraví", dále semináře a konference týkající se "udržitelného hospodaření s vodou" (jak v co možná nejmenší míře zatěžovat svými aktivitami životní prostředí, jak předcházet jeho ničení a jak efektivně hospodařit s vodou apod.)pro odborníky a širokou veřejnost. 

V projektu bude zpracován generel dopravy v klidu,  analýza zdravotního stavu obyvatel, audit stavu životního prostředí a uhlíková stopa města Dačice.

 

Dokumenty zpracované a prezentované na závěrečné konferenci - 12.11.2019:

Audit krajiny - Dačicko

Uhlíková stopa