Obsah

AKTUÁLNĚ:informace

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2019
 • Sazba poplatku: 600,00 Kč za jednoho poplatníka/rok
 • Splatnost poplatku: do 30. 04. 2019 
 • Podrobnější informace o platbách komunálního odpadu: Jana Klimešová, tel.: 384 401 255, e-mail: zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz.

Platbu za komunální odpad můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i platby kartou,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Klimešovou pro zjištění variabilního symbolu a celkové částky.

Poplatek ze psů:

 • Podrobnější informace o poplatku podá Lea Andrejsová, tel.: 384 401 254, e-mail: zu.rejstrik@dacice.cz
 • Splatnost poplatku: do 30.04.2019

Platbu za psy můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i bezhotovostní platby,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Andrejsovou pro zjištění variabilního symbolu.

 

Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

 • UCELENÝ PŘEHLED POPLATKŮ - komunální odpad, ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

FCC Dačice, s.r.o. – sběrný dvůr Dačice

Sběrný dvůr odpadů v Dačicích provozuje společnost FCC Dačice, s.r.o. a najdete ho na adrese U Stadionu 50/V, Dačice (v areálu Technických služeb Dačice).


Provozní doba: březen - říjen 

pondělí - pátek 10:00 - 18:00 h
sobota 08:00 - 16:00 h

Provozní doba: listopad - únor

pondělí - pátek 08:00 - 16:00 h
sobota 08:00 - 16:00 h

Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené příslušnými nádobami a kontejnery, kde mohou obyvatelé města v provozní době po předložení průkazu totožnosti bezplatně odkládat komunální odpady. Toto však neplatí při odstraňování stavebního odpadu a odpadu z demolic. Tento odpad lze ukládat na skládku odpadů v Borku a náklady na jeho odstranění nese fyzická osoba sama.

Sběrného dvora mohou využívat všichni občané starší 18ti let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech Dačic. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob.

Občané přijedou k vstupu do sběrného dvora, kde se nahlásí a prokáží občanským průkazem. Kvalifikovaní odborníci jim dají instrukce, kam mohou svůj odpad uložit. Také je zkontrolováno, zda nepřiváží zakázaný druh odpadu – zapáchající a hnijící odpad, průmyslový odpad aj.

Většina odpadů je ukládána do velkoobjemových kontejnerů, které se po naplnění odvážejí na skládku odpadů v Borku u Dačic, nebezpečné odpady se likvidují v zařízeních pro likvidaci nebezpečných odpadů - spalovnách.

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat následující odpady:

 • objemný odpad – nábytek, koberce, zařízení domácnosti....
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad – dřevěné desky, dřevotříska...
 • biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, plevel, spadané ovoce.....
 • papír, sklo, plasty, tetra – pack
 • pneumatiky bez disků z osobních aut
 • textilní materiál – staré oblečení, neznečištěné hadry
 • zářivky
 • části elektropřístrojů
 • nádoby od barev a laků
 • rozpouštědla, ředidla
 • oleje – motorové, převodové, mazací a jimi znečištěné obaly
 • olověné akumulátory
 • chladničky