Obsah

Aktuálně:

Dačický bioodpad aktuálně

Nejen konec roku, ale i konec letošního odděleného sběru bioodpadu se blíží. Tento bude ukončen v úterý 20. listopadu.

V uvedený den proběhne letos poslední svoz sběrných nádob veřejně přístupných i sběrných nádob zapůjčených do jednotlivých domácností. Ukončen bude i oddělený sběr bioodpadu probíhající v místních částech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.

Děkujeme všem, jejichž bioodpad již nekončí na skládce komunálního odpadu v Borku a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Vašeho úsilí si upřímně vážíme.

V případě jakýchkoliv nejasností – pište, volejte (odpady@dacice.cz, 384 401 281)

 


Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

informaceVýroční zprávy o odpadovém hospodářství Města Dačice

Materiály obsahují informace: produkce odpadů dle charakteru a vlastností, poměr tříděného a netříděného odpadu, příjmy, výdaje,  sběrný dvůr ...

FCC Dačice, s.r.o. – sběrný dvůr Dačice

Sběrný dvůr odpadů v Dačicích provozuje společnost FCC Dačice, s.r.o. a najdete ho na adrese U Stadionu 50/V, Dačice (v areálu Technických služeb Dačice).


Provozní doba: březen - říjen 

pondělí - pátek 10:00 - 18:00 h
sobota 08:00 - 16:00 h

Provozní doba: listopad - únor

pondělí - pátek 08:00 - 16:00 h
sobota 08:00 - 16:00 h

Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené příslušnými nádobami a kontejnery, kde mohou obyvatelé města v provozní době po předložení průkazu totožnosti bezplatně odkládat komunální odpady. Toto však neplatí při odstraňování stavebního odpadu a odpadu z demolic. Tento odpad lze ukládat na skládku odpadů v Borku a náklady na jeho odstranění nese fyzická osoba sama.

Sběrného dvora mohou využívat všichni občané starší 18ti let s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech Dačic. Odpad však nesmí pocházet z činnosti právnických osob.

Občané přijedou k vstupu do sběrného dvora, kde se nahlásí a prokáží občanským průkazem. Kvalifikovaní odborníci jim dají instrukce, kam mohou svůj odpad uložit. Také je zkontrolováno, zda nepřiváží zakázaný druh odpadu – zapáchající a hnijící odpad, průmyslový odpad aj.

Většina odpadů je ukládána do velkoobjemových kontejnerů, které se po naplnění odvážejí na skládku odpadů v Borku u Dačic, nebezpečné odpady se likvidují v zařízeních pro likvidaci nebezpečných odpadů - spalovnách.

Ve sběrném dvoře lze odevzdávat následující odpady:

 • objemný odpad – nábytek, koberce, zařízení domácnosti....
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad – dřevěné desky, dřevotříska...
 • biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, plevel, spadané ovoce.....
 • papír, sklo, plasty, tetra – pack
 • pneumatiky bez disků z osobních aut
 • textilní materiál – staré oblečení, neznečištěné hadry
 • zářivky
 • části elektropřístrojů
 • nádoby od barev a laků
 • rozpouštědla, ředidla
 • oleje – motorové, převodové, mazací a jimi znečištěné obaly
 • olověné akumulátory
 • chladničky