Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Vyhlášení grantu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2022 a 2023“ 

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 1. 12. 2021 grantový program „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2022 a 2023“. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 3. 1. 2022 do 17. 1.2022 do 17.00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Jč. kraj
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.

Příspěvky z prostředků města v roce 2010

Příspěvky z prostředků města - poskytování podpor v roce 2011

Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením číslo 217/13/Z/2008 vyhlašuje pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby se sídlem na území
města nebo které (výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká
občanů města, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Město Dačice, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města
s těmito termíny:

 • 26. 1. 2011 - vyhlášení možnosti ucházet se o příspěvek
 • 28. 2. 2011 do 17:00 h - uzávěrka příjmu žádostí
 • 30. 4. 2011 - vyhlášení výsledků výběru příjemců příspěvku

Způsob a místo podání žádosti:
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:

 • základní údaje o žadateli (obchodní jméno, adresu a IČ),
 • právní formu žadatele (právnická osoba, občanské sdružení, veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace)
 • zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její položkový rozpis – výdaje investiční a neinvestiční),
 • ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci na ministerstvu vnitra atd.); ověření podle přiloženého
  dokladu provede pracovnice finančního odboru městského úřadu,
 • zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát nebo přehledu
  o příjmech a výdajích a majetku a závazcích,
 • souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků část II, čl. 8, odst. (4)
  podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
 • čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. (4) písm. d) a písm. j)
  těchto zásad a pravidel.

Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového řízení zařazena!

Žádosti lze podat osobně na podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Za žádost podanou v termínu uzávěrky se považuje žádost, která je zaevidována na podatelně městského úřadu v termínu do 28.2.2011 do 17:00 h. Bližší informace poskytne finanční odbor na tel. č. 384 401 218.

Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku Města Dačic včetně Zásad
a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic jsou k dispozici pod tímto článkem nebo na Infocentru, Palackého nám. čp. 1/I a nebo na finančním odboru u p. Šedové (prispevky@dacice.cz). 

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Zásady a pravidla pro poskytování podpor - k náhledu

Formuláře na příspěvky z prostředků města - ke stažení zde

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru