Navigace

Obsah

Příspěvky z prostředků města - poskytování podpor v roce 2011

Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením číslo 217/13/Z/2008 vyhlašuje pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby se sídlem na území
města nebo které (výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká
občanů města, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Město Dačice, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města
s těmito termíny:

 • 26. 1. 2011 - vyhlášení možnosti ucházet se o příspěvek
 • 28. 2. 2011 do 17:00 h - uzávěrka příjmu žádostí
 • 30. 4. 2011 - vyhlášení výsledků výběru příjemců příspěvku

Způsob a místo podání žádosti:
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:

 • základní údaje o žadateli (obchodní jméno, adresu a IČ),
 • právní formu žadatele (právnická osoba, občanské sdružení, veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace)
 • zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její položkový rozpis – výdaje investiční a neinvestiční),
 • ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci na ministerstvu vnitra atd.); ověření podle přiloženého
  dokladu provede pracovnice finančního odboru městského úřadu,
 • zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát nebo přehledu
  o příjmech a výdajích a majetku a závazcích,
 • souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků část II, čl. 8, odst. (4)
  podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
 • čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. (4) písm. d) a písm. j)
  těchto zásad a pravidel.

Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového řízení zařazena!

Žádosti lze podat osobně na podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Za žádost podanou v termínu uzávěrky se považuje žádost, která je zaevidována na podatelně městského úřadu v termínu do 28.2.2011 do 17:00 h. Bližší informace poskytne finanční odbor na tel. č. 384 401 218.

Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku Města Dačic včetně Zásad
a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic jsou k dispozici pod tímto článkem nebo na Infocentru, Palackého nám. čp. 1/I a nebo na finančním odboru u p. Šedové (prispevky@dacice.cz). 

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru


Zásady a pravidla pro poskytování podpor - k náhledu


Formuláře na příspěvky z prostředků města - ke stažení zde