Navigace

Obsah

Městská policie Dačice - logoMěstská policie Dačice

Adresa: Palackého nám. 62, 380 01 Dačice

Mobil: 602 486 070

E-mail: mestska.policie@dacice.cz

Úřední hodiny: pondělí - pátek 13:00 - 15:00 h

Je zajištěna čtyřiadvacetihodinová dostupnost strážníků. Od pondělí do pátku mezi 24:00 - 7:00 h je služba zajištěna formou pohotovostí.              

Strážníci MP Dačice 

Stanislav Zelenka František Šindelář Lukáš Tranta     

Stanislav Zelenka
vrchní strážník

František Šindelář Lukáš Tranta
Karel Trojan Libor Týral  Miloš Novák
Karel Trojan Libor Týral

Bc. Miloš Novák

 

   

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Patronát městské policie v místních částech Dačic

Strážníci MP se nechali inspirovat osvědčenými metodami, které v městech a obcích panovaly už za první republiky, a navrhli Radě města "rajonizaci" místních částí. V praxi to znamená, že každá místní část bude mít přiděleného "svého" městského strážníka - patrona. Ten se bude pravidelně setkávat s předsedou komise místní části. Jednotliví strážníci budou také zodpovídat za řešení problémů ve svém rajonu a budou se zúčastňovat společně s představiteli města veřejných schůzí v místních částech. Rozdělení umožní mnohem lepší místní znalost dané lokality a orientaci v problémech místních obyvatel. Záměrem rozdělení je zlepšit pocit bezpečí a realizovat účinnou prevenci kriminality. Rada města s platností od 1. 7. 2011 záměr přijala jako další krok ke zkvalitnění práce městské policie.

Patronáty:

 • Karel Trojan - Hostkovice, Lipolec
 • František Šindelář - Chlumec
 • Miloš Novák - Velký Pěčín, Malý Pěčín
 • Lukáš Tranta - Bílkov, Hradišťko
 • Stanislav Zelenka – Borek, Toužín
 • Libor Týral - Dolní Němčice, Prostřední Vydří

Obecně závazné vyhlášky a nařízení