Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2014/3

USNESENÍ 3. zasedání rady města Dačice
konané dne 3.12.2014 v zasedací místnosti rady
24/3/RM/2014 Povodňová komise města - jmenování členů

I. Rada města jmenuje členy povodňové komise Města Dačice:

Ing. Jiří Müller - místopředseda komise
Stanislav Tobolka, DiS. - tajemník komise
Bc. Miloš Novák - místostarosta
Ing. Zdeněk Valenta - pracovník OŽP
Vlastislav Švec - starosta SDH Dačice, zastupitel
Radek Veselý - Povodí Moravy s. p., vedoucí střediska Dačice
npor. Bc. Jaroslav Doležal - vrchní inspektor obvodního oddělení Policie ČR v Dačicích
Stanislav Zelenka - vrchní strážník MěP
Mojmír Holec - jednatel Technických služeb Dačice s. r. o.
Richard Kuba - ČEVAK, vedoucí provozního střediska Dačice

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

25/3/RM/2014 Loterie, podobné hry v provozovně Palackého nám. 5, Dačice
I. Rada města vyjadřuje k zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně Palackého nám. 5, Dačice, podle § 45 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích souhlasné stanovisko za předpokladu, že nedojde ke zvýšení dosavadního počtu provozovaných loterií a podobných her ve městě.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

26/3/RM/2014 Nakládání s komunálním odpadem - ceny roku 2015
I. Rada města schvaluje návrh Cenové přílohy pro rok 2015 ke smlouvě č. 010/95 se společností .A.S.A. Dačice s. r. o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Cenové přílohy pro rok 2015 v projednaném a schváleném znění.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

27/3/RM/2014 Poskytnutí sociální výpomoci z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné nouzi podle zákona č.111/2006 Sb., rodinám, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči dle zákona č.108/20016 Sb., rodinám s větším počtem dětí a rodinám s dlouhodobě nízkými příjmy.
Celková výše mimořádných výpomocí činí Kč 39 984,--.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

28/3/RM/2014 Změna stanov DSO Sdružení LKO Borek
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplné znění stanov DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek ve znění dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

29/3/RM/2014 Oprava sakrálních památek na Dačicku z dotací POV 2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu sakrálních památek (kaple a křížku) nacházejících se v k. ú. Dačice, p. č. KN 2675/1 a v k. ú. Bílkov, p. č. KN 152/3 v případě, že DSO Mikroregion Dačicko získá dotaci z POV 2015 na společný projekt mikroregionu "Oprava sakrálních památek a funerální architektury".
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s účastí (i finanční) na projektu "Oprava sakrálních památek a funerální architektury".
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit Bc. Moniku Hlavovou, útvar tajemníka, zrealizováním projektu "Oprava sakrálních památek a funerální architektury" v případě, že DSO Mikroregion Dačicko získá dotaci z POV Jihočeského kraje v roce 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

30/3/RM/2014 Provoz v MŠ Dačice - vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přerušení provozu v Mateřské škole Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 22.12.2014 - 2.1.2015 včetně na všech pracovištích.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení  bylo: Přijato ]


 

31/3/RM/2014 Rozpočtové opatření č. 22/2014
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2014 v těchto objemech:
 příjmy: 376,90 tis. Kč, výdaje 376,90 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

32/3/RM/2014 Rozpočtový výhled města na r. 2016 - 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Dačic na  období r. 2016 - 2018.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

33/3/RM/2014 Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice dle přílohy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

34/3/RM/2014 Vyúčtování mimořádných kulturních akcí MěKS Dačice konaných
v roce 2014

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí vyúčtování kulturních akcí MěKS Dačice konaných v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem na mimořádné výdaje organizace v roce 2014.
II. Rada města ukládá Městskému kulturnímu středisku Dačice vytvořit zisk ve výši 102.485,50 Kč, který je součtem nevyčerpaných finančních prostředků určených na realizaci kulturních akcí v rámci schváleného rozpočtu na mimořádné výdaje v roce 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

35/3/RM/2014 Změna účelu použití mimořádného příspěvku v rámci rozpočtu MěKS
Dačice v roce 2014

I. Rada města schvaluje změnu použití mimořádného příspěvku pro MěKS Dačice určeného na realizaci akce Dačické cukrování 2014 ve výši 160.000,00 Kč následovně:

 1. 84.200,00 Kč - úhrada výdajů spojených s realizací akce Dačické cukrování 2014,
 2. 35.100,00 Kč - úhrada výdajů spojených s realizací akce Slavnostní večer města 2014,
 3. 30.000,00 Kč - nákup 2 ks PC pro MěKS Dačice,
 4. 10.700,00 Kč - navýšení mimořádného příspěvku na výrobu www stránek pro potřeby 3D Kina Dačice.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

36/3/RM/2014 Žádost ředitele MěKS Dačice o uvolnění prostředků z investičního fondu MěKS Dačice v roce 2015
I. Rada města neschvaluje použití částky ve výši 160.000,00 Kč z investičního fondu MěKS Dačice v roce 2015 na pořízení digitálního mixážního pultu 24 - 32 vstupů.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

37/3/RM/2014 Navýšení příspěvku zřizovatele pro Městské muzeum a galerii Dačice
v roce 2014

I. Rada města schvaluje

 1. zvýšení příspěvku pro Městské muzeum a galerii Dačice v roce 2014 o částku 180.000,00 Kč účelově poskytnutou v rámci mimořádných nákladů na realizaci projektu Doplněné a upravené vydání publikace Dějiny Dačic,
 2. změnu závazného ukazatele rozpočtu Městského muzea a galerie Dačice Příspěvek na provoz na částku 2.173.000,00 Kč.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

38/3/RM/2014 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2015

I. Rada města schvaluje

 1. kalkulaci ceny stočného na rok 2015 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1.
 2. cenu stočného v místních částech bez možnosti připojení na centrální ČOV dle přílohy usnesení č. 1.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

39/3/RM/2014 A.04.23 - VZ Vodovod Chlumec
I. Rada města ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vodovod Chlumec" vyhlášenou 14. 11. 2014 z důvodu nepodání žádné nabídky v této veřejné zakázce.

II. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení opakovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vodovod Chlumec".
 2. seznam uchazečů určených k oslovení.
 3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků.

III. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

40/3/RM/2014 Dodatek č. 1 ke SOD - A.01.16 PD Rekonstrukce MK v lokalitě
Peráček v Dačicích

I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2014 se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. na zhotovení dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích", kterým se prodlužuje termín pro předání projektové dokumentace pro územní řízení do 23. 1. 2015.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2014 , kterým se prodlužuje termín pro předání projektové dokumentace pro územní řízení do 23. 1. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

41/3/RM/2014 Nájemné v bytech města
I. Rada města bere na vědomí skutečnost, že v roce 2015 nedojde ke zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích, kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné ani kde byla zaplacena základní složka nájmu. Nájemci budou platit stejné nájemné jako v roce 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

42/3/RM/2014 Nájemné v DPS - stávající nájemci
I. Rada města bere na vědomí skutečnost, že v roce 2015 nedojde ke zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích, kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné. Nájemci budou platit stejné nájemné jako v roce 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

43/3/RM/2014 Výměna bytu č. 3 za byt č. 73, oba v domě 221/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3, o velikosti 1+1, uživatel ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za byt č. 73, o velikosti 2+1, volný nově vybudovaný byt z klubu seniorů, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

44/3/RM/2014 Nabídka startovacího bytu 175/I - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 7, ul. Bratrská 175, Dačice I veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

45/3/RM/2014 Prodloužení nájmu na byt č. 3 v 161/IV

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 20. 8. 2009 pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ na byt č. 3, o velikosti 1+1, ul. Nivy 161/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 12. 2015, za podmínky úhrady plateb splatných do 31.12.2014.
 2. uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 31. 8. 2009 pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ na garáž č. 3, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 12. 2015, za stejných podmínek jako byt.
  [ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


   

46/3/RM/2014 Výpověď z nájmu bytu č. 1, 87/II
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 v bytovém domě 87/II, ul. U Nemocnice v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 1. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

47/3/RM/2014 Výpověď z části zahrady u domu 63/I
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku p.č. 384, díl B o výměře 100 m2 u bytového domu 63/I, ul. Göthova v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 12. 2014.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

48/3/RM/2014 Pronájem hospody a bytu v Bílkově čp. 89

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření nájemní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, na pronájem nebytových prostor o celkové ploše 135,75 m2 v budově čp. 89 V Bílkově pro provoz pohostinství na dobu určitou od 4. 12. 2014 do 31. 5. 2015 s možností prodloužení, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 7.800,- Kč za nebytové prostory (tj. 2.600,- Kč měsíčně) s tím, že při podpisu nájemní smlouvy na nebytové prostory uhradí nájemce zajišťovací kauci ve výši 7.800,- Kč.
 2. uzavření nájemní smlouvy ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na byt o velikosti 3+1 nad pohostinstvím o celkové ploše 143 m2 za měsíční nájemné ve výši 7.150,- Kč na dobu určitou od 4. 12. 2014 do 31. 5. 2015 s možností prodloužení s tím, že pokud bude ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory v budově čp. 89 v Bílkově, bude ukončena i nájemní smlouva na byt nad pohostinstvím.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem

 1. nájemní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, na pronájem nebytových prostor o celkové ploše 135,75 m2 v budově čp. 89 V Bílkově pro provoz pohostinství na dobu určitou od 4. 12. 2014 do 31. 5. 2015 s možností prodloužení, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 7.800,- Kč za nebytové prostory (tj. 2.600,- Kč měsíčně) s tím, že při podpisu nájemní smlouvy na nebytové prostory uhradí nájemce zajišťovací kauci ve výši 7.800,- Kč.
 2. nájemní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na byt o velikosti 3+1 nad pohostinstvím o celkové ploše 143 m2 za měsíční nájemné ve výši 7.150,- Kč na dobu určitou od 4. 12. 2014 do 31. 5. 2015 s možností prodloužení s tím, že pokud bude ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory v budově čp. 89 v Bílkově, bude ukončena i nájemní smlouva na byt nad pohostinstvím.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

49/3/RM/2014 Ukončení nájemní smlouvy na místnost č. 128 v OCA
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 128 o výměře 16,43 m2 včetně společně užívaných nebytových prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou k 31. 12. 2014 za podmínek uvedených v návrhu usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem navržené dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 13. 8. 2014 s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pronájem místnosti č. 128 o výměře 16,43 m2 včetně společně užívaných nebytových prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

50/3/RM/2014 Návrh zastupitele Svobody na volbu přísedící Okresního soudu  
v Jindřichově Hradci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat návrh člena zastupitelstva města Dačice Bc. Víta Svobody, aby do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období 2014 - 2018 zvolilo paní Martu Tůmovou, nar. 20.8.1972, bytem Hostkovice 35, Dačice.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]


 

51/3/RM/2014 Návrh zastupitele Kloibera na volbu přísedícího Okresního soudu v Jindřichově Hradci
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci společně s návrhem člena zastupitelstva města Dačice pana Lubomíra Kloibera na zvolení pana Bohumila Mrkvičky, nar. 11. 8. 1948, bytem Dačice 87/I, do funkce přísedícího Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období 2014 - 2018.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

52/3/RM/2014 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

53/3/RM/2014 Zástupci Města Dačice v obchodních společnostech

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout zástupce města v orgánech obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast následovně:

A.S.A. Dačice, s.r.o. Bc. Vít Svoboda,
Teplospol Jindřichův Hradec, a.s. Bc. Miloš Novák

navrhnout odvolání předchozích zástupců města z orgánů těchto společností.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

54/3/RM/2014 Jmenování předsedů komisí rady města
I. Rada města jmenuje s platností od 4.12. 2014 předsedy komisí takto: Komise stavební - Ing. Karel Štěbeták, Komise sociální - Ludmila Rehardtová, Komise dopravní - Pavel Antonů, Komise volnočasových aktivit - Milan Malý, Komise památková - PhDr. Jana Bisová, Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21- Ing. Karel Macků.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

Ing.Karel Macků, starosta
Bc.Miloš Svoboda, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru