Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2014/4

USNESENÍ 4. zasedání rady města Dačice
konané dne 17.12.2014 v zasedací místnosti rady
56/4/RM/2014 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - OS DM Studio - mažoretky Dačice
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 49.000 Kč Občanskému sdružení DM studio - mažoretky Dačice určené na nákup speciální obuvi pro mažoretky.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]57/4/RM/2014 Souhlas s přijetím finančních darů pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím následujících darů pro Mateřskou školu Dačice:

  1. finanční dar ve výši 10.261 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na všech pracovištích od firmy PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o., Cejl 105, 602 00 Brno;
  2. finanční dar ve výši 2.000 Kč - na plynovou lahev na akci "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi" od firmy PKD, s.r.o, zast. Petrem Pšenčíkem, Dělnická 413/V., 380 01 Dačice, IČ 62522523. Zbývající část plynové lahve bude uhrazena v rámci rozpočtu na provoz Mateřské školy Dačice.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

58/4/RM/2014 Souhlas s využitím finančních prostředků - MŠ Dačice
I. Rada města neschvaluje použití finančních prostředků vzniklých úsporou spotřeby elektrické energie v rozpočtu roku 2014 ve výši 60.000 Kč na úhradu provozních nákladů školy dle žádosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

59/4/RM/2014 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2014 - dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

60/4/RM/2014 Směrnice k odpisování dlouhodobého majetku Města Dačice
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 3/2014 - Směrnice k odpisování dlouhodobého majetku Města Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

61/4/RM/2014 Rozpočtové opatření č. 23/2014
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2014 v těchto objemech: příjmy 232,46 tis. Kč, výdaje -1,10 tis. Kč, financování -233,56 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

62/4/RM/2014 Uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7720167764
I. Rada města schvaluje dodatek k pojistné smlouvě na pojištění odpovědnosti č. 7720167764 uzavřené s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

63/4/RM/2014 Nabídka bytu 165/IV - 3 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 3, ul. Nivy 165/IV, Dačice veřejnosti
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

64/4/RM/2014 Pronájem bytu č. 6, 211/V v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích pro Stanislava Tobolku, trvale bytem Kostníky 81, 675 32 Třebelovice dle Směrnice rady města č. 2/2014 ze dne 2. 4. 2014, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2015 - do 28. 2. 2019 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

65/4/RM/2014 Pronájem garáže č. 3 u bytového domu 162/V, Dačice
I. Rada města schvaluje návrh na pronájem uvolněné garáže č. 3 u bytového domu 162/V, Tř. 9. května, Dačice, tak jak je uvedeno v tomto usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

66/4/RM/2014 Pronájem místnosti č. 114 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Michalem Danyim, bytem U Nemocnice 98/II, Dačice, na pronájem místnosti č. 114 o ploše 20 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou, pro provoz jeho obchodní činnosti.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s p. Michalem Danyim, na pronájem místnosti č. 114 o ploše 20 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou, pro provoz jeho obchodní činnosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

67/4/RM/2014 LEDAX o. p. s - změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v DPS
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené  se spol. LEDAX o.p.s. dne 6. 2. 2012 na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I  pro činnost peč. Služby v DPS Dačice, kterým se mění pronajímané prostory v souvislosti s  přístavbou DPS a v návaznosti na toto zvýšení pronajatých ploch se mění i výše nájemného.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem navrženého dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené  se spol. LEDAX o.p.s. na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I  pro činnost pečovatelské služby
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

68/4/RM/2014 DPS Dačice - užívání prostor společenské místnosti

I. Rada města schvaluje

  1. 1. uzavření smluv o výpůjčce na užívání společenské místnosti č. 122, včetně sociálního zařízení a kuchyňky v nové přístavbě DPS Dačice čp. 221/I  pro  činnost následujících zájmových spolků a organizací: Klub seniorů Dačice, Svaz tělesně postižených, Český červený kříž, Český svaz žen, Církev evangelická, Římskokatolická církev, v termínech uvedených v návrhu usnesení,
  2. užívání  společenských prostor obyvateli DPS Dačice pro jejich soukromou oslavu - zdarma,
  3. užívání společenských prostor zaměstnanci DPS Dačice pro jejich soukromou oslavu - za jednorázový poplatek 105,- Kč za jednu oslavu, uhrazený předem na pokladně MěÚ Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce společenské místnosti č. 122, včetně sociálního zařízení a kuchyňky v nové přístavbě DPS Dačice čp. 221/I pro  činnost následujících zájmových spolků a organizací: Klub seniorů Dačice, Svaz tělesně postižených, Český červený kříž, Český svaz žen, Církev evangelická, Římskokatolická církev.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

69/4/RM/2014 Uzavření dodatku č. 1 s Občanskou poradnou Jihlava
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené  dne 19. 9. 2013 s Občanskou poradnou Jihlava na výpůjčku nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I  pro poskytování odborného sociálního  poradenství pro veřejnost, kterým se poskytuje do výpůjčky  část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 včetně sociálního zařízení - místnost č. 117 o ploše 14,25 m2 v nové přístavbě DPS.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené  s Občanskou poradnou Jihlava na výpůjčku nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I  pro poskytování odborného sociálního  poradenství pro veřejnost.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

70/4/RM/2014 Změna nájemní smlouvy na prostory v DPS pro insolvenční správkyni
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené  dne 7. 5. 2014 s Mgr. Monikou Urbanovou na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I  pro poradenství k insolvenci pro veřejnost, kterým se mění předmět nájmu tak, že se pronajímají následující prostory: část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 včetně sociálního zařízení - místnost č. 117 o ploše 14,25 m2 v nové přístavbě DPS a v návaznosti na to se mění i nájemné.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem navrženého dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené  s Mgr. Monikou Urbanovou na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I  pro poradenství k insolvenci pro veřejnost.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]71/4/RM/2014 Smlouva na úklid společných prostor v DPS Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření navržené Smlouvy o dílo s firmou František Krejčí, Bílkov 101, na provádění úklidu společných prostor v budově DPS Dačice čp. 221/I  od 1. 1. 2015.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  Smlouvy o dílo s firmou František Krejčí, Bílkov 101, na provádění úklidu společných prostor v budově DPS Dačice čp. 221/I.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

72/4/RM/2014 Změna nájemce na základě prodeje podniku
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27. 3. 1995 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , kterým se mění nájemce z  paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ na Lékárnu Na Náměstí Dačice, s.r.o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27. 3. 1995 s paní Mgr. Helenou Neužilovou, kterým se mění nájemce na Lékárnu Na Náměstí Dačice, s.r.o.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

73/4/RM/2014 Směrnice rady města č. 4/2014
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 4/2014 - Pravidla pro převod evidence movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci movitého majetku ve vlastnictví města Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu a místostarostu města podpisem schválené směrnice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

74/4/RM/2014 Vyhlášení VŘ - B.03.03 Zateplení budovy domu s Pečovatelskou službou v Dačicích

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.03.03 Zateplení budovy domu s Pečovatelskou službou v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. oslovené dodavatele, členy komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "B.03.03 Zateplení budovy domu s Pečovatelskou službou v Dačicích".
  3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "B.03.03 Zateplení budovy domu s Pečovatelskou službou v Dačicích".

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

75/4/RM/2014 Výsledek průzkumu skladby konstrukčních vrstev - MK ve vlastnictví manželů Králových
I. Rada města bere na vědomí výsledek průzkumu konstrukčních vrstev nedokončené stavby komunikace na pozemcích na p. č. 284/28 o výměře 282 m2 a p. č. 284/35 o výměře 889 m2, vypracované firmou TPA ČR s.r.o. Vrbenská 1821/131, Č. Budějovice.
II. Rada města potvrzuje své usnesení č. 1638/77/R/2013, kterým doporučila  ZM odložit přijetí daru - pozemků v obci Dačice a k. ú. Borek u Dačic p. č. 284/28 o výměře 282 m2  ze společného jmění manželů Miroslava a Marie Králových, Borek 15, pozemku  p. č. 284/35 o výměře 889 m2, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 176-51796/2008, z podílového spoluvlastnictví, každého k ideální 1/2, Miroslava Krále a Marie Králové, oba bytem Borek 15, a nedokončené stavby komunikace na těchto pozemcích, ze společného jmění manželů Miroslava a Marie Králových, Borek 15,  do vlastnictví města Dačice, do doby dokončení stavby komunikace dle návrhu usnesení.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

76/4/RM/2014 D.02.01 Plakátovací plochy v Dačicích - Výpůjčka části pozemku p. č. 1463/2 v k. ú. Dačice (16)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 1463 v k. ú. Dačice o výměře 2 m2, mezi městem Dačice jako vypůjčitelem a ČSAD Jindřichův Hradec a.s., sídlem U Nádraží 694, J. Hradec, jako půjčitelem, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

77/4/RM/2014 Prodej pozemku p. č. 868/8 v k. ú. Lipolec (58)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 868/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

78/4/RM/2014 Koupě pozemku p. č. 451/17 v k. ú. Dolní Němčice (24)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 451/17 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.176 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

79/4/RM/2014 Prodej volné bytové jednotky 223/18 v k. ú. Dačice (58)
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledek veřejné nabídky na prodej volné bytové jednotky č. 223/18 i velikosti 3 + 1 o celkové ploše bytu 65,35 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na pozemku p. č. 802 a na společně užívaných částech domu  v domě čp.223/V v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej volné bytové jednotky č. 223/18 o velikosti 3 + 1 o celkové ploše bytu 65,35 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na pozemku p. č. 802 a na společně užívaných částech domu  v domě čp.223/V v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2 a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

80/4/RM/2014 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na část pozemku p. č. 2795/12 v k. ú. Dačice (18)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na část pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2795/12 o výměře 60 m2 s žadatelem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přílohy usnesení  č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

81/4/RM/2014 Vyhrazení trvalého parkovacího místa
I. Rada města souhlasí s vyhrazení parkovacího místa pro vozidla pečovatelské služby na novém parkovišti u přístavby DPS (u městského stadionu).
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

82/4/RM/2014 Studie in-line dráhy Dačice
I. Rada města bere na vědomí studii proveditelnosti výstavby in-line dráhy v Dačicích, dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

83/4/RM/2014 Přehled investičních projektů města Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přehled investičních projektů města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

84/4/RM/2014 Činnost SDH
I. Rada města bere na vědomí Zhodnocení činnosti SDH v obcích Bílkov, Dolní Němčice, Dačice, Chlumec, Hostkovice, Lipolec, Malý Pěčín v roce 2014 a orientační plán činností na rok 2015.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

85/4/RM/2014 Jmenování šéfredaktora Dačického zpravodaje
I. Rada města jmenuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Mgr. Naděždu Mastnou šéfredaktorkou Dačického zpravodaje vydávaného Městem Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

86/4/RM/2014 Plán práce RM na I. čtvrtletí 2015 a výhled do konce roku 2015
I. Rada města schvaluje plán práce rady města na I. čtvrtletí roku 2015,
II. Rada města bere se souhlasem na vědomí plán práce rady města do konce roku 2015
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru