Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/26

USNESENÍ 26.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.10.2015 v zasedací místnosti rady
654/26/RM/2015 Mimořádná odměna pro ředitelku Městské knihovny Dačice
I. Rada města schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitelku Městské knihovny Dačice.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

655/26/RM/2015 Výměna bytu č. 7, 162/V za byt č. 1, 304/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 7, 162/V ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, uživatel ░░░░ ░░░░ , za byt č. 1, 304/I ul. Bratrská, o velikosti 2+1, volný po p. ░░░░ ░░ Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 12. 2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
656/26/RM/2015 Prodloužení nájmu na byt č. 5 v domě 58/II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27. 1. 2014 pro ░░░░ ░░░ na byt č. 5 o velikosti 2+1, ul. Palackého náměstí 58/I v Dačicích, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 10. 2016.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

657/26/RM/2015 Prodloužení nájmu bytu č. 8, v domě 162/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 9. 2003 s panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  na byt č. 8, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č.p. 162, Dačice IV, a to na dobu určitou  do 31. 12. 2017.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

658/26/RM/2015 Plán zimní údržby 2015/2016
I. Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Město Dačice 2015/2016 dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

659/26/RM/2015 Koupě pozemku p.č. 2726/2 v k.ú. Dačice (46)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 2726/2 o výměře 13 m2 z podílového spoluvlastnictví  ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

660/26/RM/2015 Záměr koupě pozemku p.č. 1937/16 v k.ú. Dačice (47)
I. Rada města souhlasí se záměrem koupě pozemku p.č. 1937/16 v obci a k.ú. Dačice za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku č. 1533-60/2014.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

661/26/RM/2015 Bezúplatný převod p. č. 572/5 v k. ú. Bílkov (39)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 572/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

662/26/RM/2015 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek II. etapy (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

 • prodej pozemku p.č. 2945/8 o výměře 723 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu ve výši 643.470,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/23 o výměře 748 m2, odděleného z pozemku p.č. 1930 a p.č, 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu ve výši 665.720,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/7 o výměře 1165 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu ve výši 1.036.850,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/12 o výměře 827 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu ve výši 736.030,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).


[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

663/26/RM/2015 Prodej části pozemku p. č. 384 v k. ú. Dačice (82)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 384 - zahrada o přibližné výměře 300 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

664/26/RM/2015 Prodej pozemků pod budovou na p.č. 37/18, části p.č. 37/10
a části p.č. 37/5 v k.ú. Dolní Němčice (88)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej pozemků p.č. 37/18 o výměře 13 m2, část p.č. 37/10 o přibližné výměře 60 m2 a část p.č. 37/5 o přibližné výměře 120 m2 v k.ú. Dolní Němčice, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví spotřebnímu družstvu Jednota Jindřichův Hradec, sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

665/26/RM/2015 Pacht části pozemku p. č. 2271/44 v k. ú. Dačice (37)
I. Rada města schvaluje pacht části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 41 m2, mezi Městem Dačice jako propachtovatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako pachtýři, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

666/26/RM/2015 Smlouva o zřízení práva stavby na cizím pozemku p.č. 2633/81
v k.ú. Dačice (38)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2633/81 v k.ú. Dačice, mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako stavebníkem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka, provést vybudování zpevněné plochy na části výše uvedeného pozemku, dle přílohy č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2633/81 v k.ú. Dačice.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


 

667/26/RM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 868/1
v k.ú. Lipolec (131)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti odvozeného z práva vybudování vodovodního a kanalizačního vedení a septiku na pozemku p.č. 868/1 v k.ú. Lipolec k bytovému domu čp. 64 pro  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako oprávnění a městem Dačice jako povinným. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

668/26/RM/2015 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti
p. č. 2749, k. ú. Dačice (14)

I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 6. 2. 2013 mezi Městem Dačice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to část pozemku p. č. 2749 o výměře 13 m2, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

669/26/RM/2015 Bezúplatný převod pozemků pro bytovou výstavbu v k.ú. Dačice,
Bílkov a Lipolec (40)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí z výlučného vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1a, Praha, do vlastnictví Města Dačice, a to:

pozemků v obci a k.ú. Dačice - části pozemku p.č. 2271/129 - orná půda o přibližné výměře 125 m2, části pozemku p.č. 2271/137 - orná půda o přibližné výměře 3780 m2, části pozemku p.č. 2271/146 - orná půda o přibližné výměře 3873 m2, části pozemku p.č. 2271/147 - orná půda o přibližné výměře 3722 m2, části pozemku p.č. 2271/151 - orná půda o přibližné výměře 3620 m2, části pozemku p.č. 2271/152 - orná půda o přibližné výměře 363 m2, části pozemku p.č. 2271/153 - orná půda o přibližné výměře 3841 m2, pozemku p.č. 2256/21 - orná půda  o výměře 4567 m2, pozemku p.č. 2431/16 - orná půda o výměře 2544 m2, pozemku p.č. 2432/6 - trvalý travní porost o výměře 84 m2, pozemku p.č. 2433/42 - orná půda o výměře 70 m2, části pozemku p.č. 2634/101 - orná půda o přibližné výměře 5815 m2, části pozemku p.č. 2634/103 - orná půda o přibližné výměře 3089 m2, části pozemku p.č. 2634/104 - orná půda o přibližné výměře 2733 m2, části pozemku p.č. 2634/99 - orná půda o přibližné výměře 1802 m2, 
části pozemku v obci Dačice a k.ú. Bílkov  p.č. 481/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 2989 m2,
pozemků v obci Dačice a k.ú. Lipolec  -  části pozemku p.č. 2188 - orná půda o přibližné výměře 1812 m2, pozemku p.č. 2187 - ostatní plocha o výměře 198 m2,

dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

670/26/RM/2015 Studie o stavu a využitelnosti budov ve vlastnictví města Dačice
I. Rada města bere na vědomí Studii o stavu a využitelnosti budov ve vlastnictví města Dačice dle přílohy usnesení č. 1[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

671/26/RM/2015 Prodej volných bytových jednotek 88/1-4 v k.ú. Dačice (86)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to : 

bytové jednotky č. 3 o celkové podlahové ploše bytu 107,61 m2 (132,88 m2 včetně lodžie a sklepa) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 108/417 na společných částech domu a pozemku p.č. 237 za kupní cenu ve výši 1.558.800,- Kč, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
bytové jednotky č. 4 o celkové podlahové ploše bytu 107,11 m2 (134,65 m2 včetně lodžie a sklepa)včetně spoluvlastnického podílu ve výši 107/417 na společných částech domu a pozemku p.č. 237 za kupní cenu ve výši 1.497.220,- Kč, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k.ú. Dačice formou aukce, a to volných bytových jednotek č. 1 a 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku p.č. 237, dle přílohy usnesení č. 8.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

672/26/RM/2015 Věcný záměr podpořit realizaci sociální služby sociálně terapeutická
dílna v Dačicích

I. Rada města schvaluje věcný záměr realizace sociální služby sociálně terapeutická dílna
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

673/26/RM/2015 Zprávy o činnosti ZŠ, MŠ a ŠJ - školní rok 2014/2015

I. Rada města bere na vědomí

 1. Výroční zprávu o činnosti Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za šk. rok 2014/2015
 2. Výroční zprávu o činnosti Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za šk. rok 2014/2015
 3. Zprávu o činnosti Mateřské školy Dačice za šk. rok 2014/2015
 4. Zprávu o činnosti Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za šk. rok 2014/2015.


[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

674/26/RM/2015 Odměny vedoucím pracovníkům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2014/2015 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

675/26/RM/2015 Souhlas s přijetím věcných darů pro MŠ Dačice

I. Rada města vydává souhlas s přijetím následujících darů pro Mateřskou školu Dačice:

 1. věcný dar ve výši 2.000 Kč - odstrkovadlo pro děti na pracovišti v D. Němčicích od Jana Štěrby, Hostkovice 15, 380 01 Dačice;
 2. věcný dar ve výši 9.200 Kč - odrážedla a koloběžky pro děti na pracovišti v D. Němčicích od Moniky Slavíkové, Havlíčkovo nám. 99/I., 380 01, 380 01 Dačice - dle přílohy.

[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

676/26/RM/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Zateplení ZŠ a gymnázia

I. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2015 se společností Jemnická Stavba, a.s., na zhotovení díla "Zateplení Základní školy a gymnázia", kterým se navyšuje cena díla o 283.971,- Kč bez DPH a prodlužuje termín zhotovení díla do 27. 10. 2015.

II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2015 se společností Jemnická Stavba, a.s., na zhotovení díla "Zateplení Základní školy a gymnázia", kterým se navyšuje cena díla o 283 971,- Kč bez DPH a prodlužuje termín zhotovení díla do 27. 10. 2015.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

677/26/RM/2015 Plán investičních akcí pro rok 2016
I. Rada města schvaluje plán investičních akcí pro rok 2016 s rozdělením na investiční akce realizované bez podmínky poskytnutí dotace a investiční akce, jejichž realizace je podmíněná poskytnutím dotace.
[ Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


 

678/26/RM/2015 Souhlas se zpracováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území ORP Dačice

I. Rada města souhlasí, aby MAS Česká Kanada o. p. s. byla zpracovatelem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Dačice.

II. Rada města souhlasí, aby se základní a mateřské školy, které se nacházejí na území ORP Dačice, zapojily do tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

679/26/RM/2015 Přehled smluv a objednávek
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přehled smluv a objednávek.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: Přijato ]


 

 

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru