Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2016/32

USNESENÍ 32.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.1.2016 v zasedací místnosti rady


807/32/RM/2016 Žádost o dotaci na zajištění běžného provozu služby v oblasti protidrogové problematiky
I. Rada města neschvaluje vyhovět žádosti o dotaci na realizaci služby v oblasti protidrogové politiky zapsanému ústavu Metha, z.ú., Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

808/32/RM/2016 Dobrovolný svazek obcí LKO Borek - změna zástupce města na valné hromadě
I. Rada města pověřuje starostu Ing. Karla Macků, bytem B. Smetany 195, 380 01 Dačice, aby zastupoval Město Dačice na Valné hromadě DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, IČO: 608 16 180, ve volebním období 2014 - 2018, a to s účinností od 15. 2. 2016.

II. Rada města odvolává radního Bc. Víta Svobodu, bytem Svobodova 179, 380 01 Dačice, ze zastupování Města Dačice v DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, IČO: 608 16 180, a to s účinností od 15. 2. 2016.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

809/32/RM/2016 Domovní řády města Dačice
I. Rada města schvaluje "Domovní řád pro byty v majetku města Dačice" a "Vnitřní řád pro byty v Domě s pečovatelskou službou města Dačice".
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

810/32/RM/2016 Smlouva o dílo na úklidové práce
I. Rada města schvaluje uzavření navrženého dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené 18. 3. 2004 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené 18. 3. 2004 s p. Františkem Krejčím na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice.
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

811/32/RM/2016 Prodloužení nájmu bytu č. 5, v domě 161/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 1. 2004 s panem░░░░ ░░░░ na byt č. 5, o velikosti 1+1, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku od 1. 2. 2016 - do 31. 1. 2017
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

812/32/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 1 v domě 15 Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28. 1. 2015 pro ░░░░ ░░░░ na byt č. 1 o velikosti 2+1, v Dolních Němčicích čp. 15, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 1. 2017. 
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

813/32/RM/2016 Závazné ukazatele rozpočtu 2016 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2016 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

814/32/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 2.240 Kč na úhradu stravného pro 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 na období od 14. 1. 2016 do 30. 6. 2016 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

815/32/RM/2016 Účast v grantovém programu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s účastí Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu Jihočeského kraje pro rok 2016 "Rozvoj venkova a krajiny" s projektem "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách".
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

816/32/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 23/2015
I. Rada města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 23/2015 v těchto objemech: příjmy 6.005,32 tis. Kč, výdaje -69,55 tis. Kč, financování -6.074,87 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

817/32/RM/2016 Žádost Městské knihovny Dačice o schválení záměru na podání žádostí do GP Jihočeského kraje

I. Rada města schvaluje

 1. záměr Městské knihovny Dačice podat žádost do grantového programu Jihočeského kraje Podpora kultury 2016 na realizaci projektu Číst nás baví.
 2. použití rezervního fondu organizace ve výši 11.000,00 Kč jako spoluúčast při realizaci projektu Číst nás baví v případě, že získá dotaci z grantového programu Jihočeského kraje - Podpora kultury 2016.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

818/32/RM/2016 Závazné ukazatele a limity na rok 2016 - kulturní organizace
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu a limity pro příspěvkové organizace zřízené městem v oblasti kultury na rok 2016 včetně povinností stanovených příspěvkovým organizacím v roce 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

819/32/RM/2016 Žádost hudební skupiny Sorrow o finanční příspěvek
I. Rada města neschvaluje finanční příspěvek hudební skupině Sorrow na účast na hudebním festivalu Master of Rock 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

820/32/RM/2016 Žádost o souhlas s umístěním sídla Českého svazu včelařů, o. s., ZO Dačice
I. Rada města schvaluje umístění sídla Českého svazu včelařů, o. s. Základní organizace Dačice na adrese Palackého náměstí 4/I, Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

821/32/RM/2016 Žádost o povolení sídla spolku v objektu města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla nově vznikajícího spolku Rybáři Hradišťko z. s. na adrese Hradišťko 2, 380 01  Dačice.

II. Rada města souhlasí se zapsáním sídla spolku Rybáři Hradišťko z. s. dle předchozího bodu usnesení do spolkového rejstříku.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

822/32/RM/2016 Plán zimní údržby 2015/2016 - novelizace
I. Rada města schvaluje novelu Operačního plánu zimní údržby místních komunikací pro Město Dačice 2015/2016 dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

823/32/RM/2016 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, k. ú. Hostkovice (42)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to na část pozemku p. č. 1640/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

824/32/RM/2016 Výjimka z regulativů územní studie
I. Rada města neschvaluje výjimku z  regulativů územní studie pro pozemek p. č. 2945/24 v k. ú. Dačice ve znění důvodové zprávy.
[Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

825/32/RM/2016 Kupní smlouva - veřejné osvětlení
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 28. 1. 2015 se společností Technické služby Dačice s.r.o., jejímž předmětem je dodávka světla, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

826/32/RM/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12121783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12121783 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, kterým se mění termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce ''Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ulici v Dačicích''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12121783 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR akce ''Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ulici v Dačicích''
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

827/32/RM/2016 Vyhodnocení VZ na stavební práce akce ''A.04.25 Rybník ''Terasový'', k. ú. Malý Pěčín - odbahnění, oprava funkčních zařízení''

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rybník ''Terasový'', k. ú. Malý Pěčín - odbahnění, oprava funkčních zařízení" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči PAS NATURA s.r.o., IČ: 260 35 782,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem PAS NATURA s.r.o., IČ: 260 35 782.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - PAS NATURA s.r.o., IČ: 260 35 782.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

828/32/RM/2016 Vyhodnocení VZ na projektovou dokumentaci DUR a DSP - Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - DUR + DSP" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči JPS J. Hradec s.r.o., IČ: 26035138,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem JPS J. Hradec s.r.o., IČ: 26035138.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - JPS J. Hradec s.r.o., IČ: 26035138.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

829/32/RM/2016 Vyhlášení VŘ - Nákup automobilů pro MěÚ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup automobilů pro MěÚ Dačice",
 2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení,
 3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků.

[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

830/32/RM/2016 Žádost o grant z JčK z programu: Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení
I. Rada města schvaluje podání žádosti o grant z JčK z tematického zaměření: Podpora výstavby a modernizace aut. zastávek a jejich vybavení na pořízení aut. zastávky Dačice - Nivy, sídliště.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

831/32/RM/2016 Žádost o dotaci v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2016 - Výsadba aleje v Kolíbce
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci PPK - podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí na realizaci akce ''Výsadba aleje v Kolíbce''.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

832/32/RM/2016 Záměr výstavby sportovní haly
I. Rada města schvaluje návrh záměru výstavby sportovní haly na základě studie zpracované firmou AS PROJECT CZ s.r.o. a návrhu řešení Ing. Jiřího Baštáře.

II. Rada města pověřuje starostu města jednáním s Jihočeským krajem o využití pozemků v areálu Střední školy technické a obchodní (dolní hřiště - pozemek p. č. 2633/58 v k. ú. Dačice)
[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

833/32/RM/2016 Žádost o schválení užívání názvu města Dačice v názvu spolku
I. Rada města schvaluje užívání názvu města Dačice v názvu spolku RYBNÍKÁŘSTVÍ Dačice z. s., IČ: 22709487, se sídlem Krajířova 13, 380 01 Dačice.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

834/32/RM/2016 Žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely
I. Rada města souhlasí s bezplatným užitím znaku města Dačice v obrazové příloze vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky dle specifikace v žádosti.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

835/32/RM/2016 Plán kontrolní činnosti na rok 2016
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2016.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

836/32/RM/2016 Zápis z jednání a zpráva o činnosti komise volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise volnočasových aktivit č. 4/2015
II. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Komise volnočasových aktivit za rok 2015
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

837/32/RM/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru