Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/33

USNESENÍ 33.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.1.2016 v zasedací místnosti rady


838/33/RM/2016 Výpověď z nájmu kotelny k bytu č. 1, 190/VI.
Rada města schvaluje ukončení nájmu kotelny o výměře 9,41 m2 k bytu č. 1, v bytovém domě 190/V, ul. Komenského v Dačicích, s osobou uvedenou v usnesení, dohodou ke dni 31. 1. 2016 na základě žádosti ze dne 11. 1. 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

839/33/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 7 v domě 175 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28. 1. 2015, pro osoby uvedené v usnesení, na byt č. 7 o velikosti 1+0, v ul. Bratrská 175/I, Dačice a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 1. 2017
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

840/33/RM/2016 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v 305/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28. 1. 2013 pro ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 2+0, ul. Bratrská 305/I v Dačicích, na dobu určitou v délce trvání 2 roků - do 31. 1. 2018 za podmínky, že doloží příjmy za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, které nepřesáhnou 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné českým statistickým úřadem.
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

841/33/RM/2016 Směrnice o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města  č. 1/2016 o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města. Směrnice nabývá účinnosti od 1. 2. 2016 a touto směrnicí se ruší směrnice rady města č. 2/2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

842/33/RM/2016 Veřejnoprávní smlouvy - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Studená, se sídlem nám. sv. J. Nepomuckého 18, Studená, IČO: 00247545, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Studená zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Český Rudolec, se sídlem Český Rudolec 123, IČO: 00246441, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Český Rudolec zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

III. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a městem Slavonice, se sídlem Horní náměstí 525, Slavonice, IČO: 00247456, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro město Slavonice zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

IV. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

843/33/RM/2016 Smlouva o reklamě - III. Městský televizní ples
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou mezi THK Rhythm Automotive Czech, a.s., Strojírenská 160/III, Dačice, IČ: 48244716 a Městem Dačice
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

844/33/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 7.586 Kč na úhradu stravného pro 2 žákyně Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice, s.r.o.
[ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

845/33/RM/2016 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2015
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2015.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

846/33/RM/2016 Vyhodnocení VZMR - Nákup automobilů pro MěÚ Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dělené na dvě části s názvem "Nákup automobilů pro MěÚ Dačice" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. uzavření Kupní smlouvy: pro část 1 s vítězným uchazečem CB Auto a.s., IČ: 26031868  s celkovou nabídkovou cenou ve výši  217 769,59 Kč bez DPH, pro část 2 s vítězným uchazečem CB Auto a.s., IČ: 26031868  s celkovou nabídkovou cenou ve výši  240 661,15 Kč bez DPH,
  3. vyloučení uchazeče AUTOSALON KUDRNA CZ a.s., Okružní 1345, 396 01 Humpolec, IČ: 26052083 z důvodu nesplnění podmínek zadavatele stanovených dokumenty výběrového řízení.

 

V případě, že vítězný uchazeč v jakékoliv ze 2 částí veřejné zakázky neposkytne zadavateli součinnost nutnou k uzavření Kupní smlouvy, bude uzavřena Kupní smlouva s uchazečem, který se umístil dle předložené nabídkové ceny v Kč bez DPH druhý v pořadí (výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů je uvedena v přiložených Zprávách o posouzení a hodnocení nabídek).

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Kupních smluv na jednotlivé části VZ s vítězným uchazečem CB Auto a.s., IČ: 26031868 a podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (zvláště pro každou část veřejné zakázky) a o vyloučení uchazeče z výběrového řízení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

848/33/RM/2016 Komunitní plánování sociálních služeb - spolupráce s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy
I. Rada města schvaluje zapojení města Dačice do grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji v roce 2016.
II. Rada města schvaluje spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice při zapojení do grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji v roce 2016. Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice bude žadatelem o grant a realizátorem projektu na území správního obvodu ORP Dačice. Město Dačice bude garantem.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

849/33/RM/2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2016
I. Rada města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

850/33/RM/2016 Činnost SDH
I. Rada města bere na vědomí zhodnocení činnosti SDH v obcích Bílkov, Dačice, Hostkovice, Malý Pěčín v roce 2015 a orientační plán činností na rok 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

851/33/RM/2016 Bezúplatný převod p. č. 2718/4 v k. ú. Dačice (49)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2718/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

852/33/RM/2016 Bezúplatný převod pozemků U Stadionu, k. ú. Dačice (50)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2434/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 710 m2,  p. č. 2434/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 565 m2, p. č. 2433/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 537 m2, p. č. 2433/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 556 m2, p. č. 2433/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 199 m2, p. č. 2433/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 644 m2 a části pozemku p. č. 1146/2 - ostatní plocha, jiná plocha o přibližné výměře 527 m2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

853/33/RM/2016 Bezúplatný převod p. č. 572/15 v k. ú. Bílkov (51)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 572/15 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 11 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

855/33/RM/2016 Koupě pozemků p. č. 77/1 a 1141/1 v k. ú. Dolní Němčice (52)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  koupi pozemků p. č. 77/1 o výměře 118 m2 a 1141/1 o výměře 212 m2 v k. ú. Dolní Němčice, z výlučného vlastnictví ░░░░  , za cenu ve výši dle znaleckého posudku a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

856/33/RM/2016 Koupě pozemku p. č. 241/22 v k. ú. Dolní Němčice (53)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 241/22 o výměře 482 m2 v k. ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví ░░░░  do výlučného vlastnictví města Dačice, a to za cenu ve výši dle znaleckého posudku a podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

857/33/RM/2016 A.01.01. Koupě části pozemku p. č. 2218/1 v k. ú. Dačice (54)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku 2218/1 - dílu "b" o výměře 60 m2, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2670-7471/2015, z výlučného vlastnictví ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice v rámci investiční stavby "Rekonstrukce místních komunikací v MČ Toužín", dle přílohy usnesení č. 1.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

858/33/RM/2016 D.01.01. Kupní smlouva na části pozemků p. č. 1925/2 a p. č. 1925/5 (55)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup částí pozemku v obci a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685-7521/2015 v rámci investiční akce "ZTV Za Školou", a to: část pozemku p. č. 1925/2 - díl "a1" o výměře 2 m2 a část pozemku 1925/5 - díl "b1" o výměře 16 m2  zapsané na LV 3199 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

859/33/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Dačice - VN kabel pro KGJ" (143)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 801/31/RM/2015 ze dne 9. 12. 2015.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - zemního vedení VN kabelu na pozemcích p. č. 716/19, p. č. 716/21, p. č. 2429/161, p. č. 2781/1 a p. č. 2781/3 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice - VN kabel pro KGJ", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebných pozemcích, dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

860/33/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2801, p. č. 74/1 v k. ú. Dačice a p. č. 21/1, p. č. 21/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic (145), (146), (147)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, a to: na pozemku p. č. 2801 zapsaným v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a katastrální území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1, na pozemku p. č. 74/1 zapsaným v katastru nemovitostí na LV 3310 pro obec a katastrální území Dačice, ve vlastnictví města Dačice s právem hospodařit se svěřeným majetkem obce dle zřizovací listiny pro MŠ Dačice, Bratrská 177, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 2, na pozemcích p. č. 21/1 a p. č. 21/3 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec Dačice a katastrální území Hradišťko u Dačic, dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

861/33/RM/2016 Prodej pozemku p. č. 128/2 v k. ú. Dačice (91)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 128/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, pod stavbou čp. 182, v k. ú. Dačice, do společného jmění manželů ░░░░ za cenu ve výši dle znaleckého posudku s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

862/33/RM/2016 Demolice stavby na pozemku p. č. 2014 v k. ú. Dačice (43)
I. Rada města schvaluje po provedení zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí provedení demolice stavby na pozemku p. č. 2014 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem náležitých listin pro zápis a následnou demolici stavby.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

863/33/RM/2016 A.01.17.Nájemní smlouva na pozemek p. č. 1171/7 v k. ú. Dačice (44)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Dačice, v rámci investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", a to: část pozemku p. č. 1171/7  o přibližné výměře 7 m2  - zapsaný na LV 10002 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy na část pozemku p. č. 1171/7 v k. ú. Dačice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

864/33/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (38)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 733/29/RM/2015 ze dne 18. 11. 2015.
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

865/33/RM/2016 Dohoda o předání a převzetí stavby "Parkoviště bytový dům - Nivy" (46)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o předání a převzetí stavby na pozemku p. č. 2271/122 v k. ú. Dačice, v rámci stavby "Parkoviště - bytový dům Nivy, Dačice" se společností STARKON JIHLAVA CZ, a.s., sídlem Úzká 635/1, 586 01 Jihlava, jako investorem stavby a městem Dačice jako vlastníkem pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o předání a převzetí stavby parkoviště.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

866/33/RM/2016 B.02.04. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice (Letní scéna) (148)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako oprávněným a  Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako povinným, spočívající v právu uložení inženýrských sítí na pozemku p. č. 2741/1 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně uložení kanalizační přípojky pro stavbu "Letní scéna v Dačicích" a v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy č. 1.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

867/33/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2271/28 a p. č. 2271/45 v k. ú. Dačice (149)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 2271/28 a p. č. 2271/45 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení a uzemnění "Dačice, Nivy - STARKON - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

868/33/RM/2016 F.04.05. Dohoda o vstupu a užití sousední nemovité věci - bytový dům čp. 26 - oprava severní fasády(54)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o vstupu a užití sousední nemovité věci, v rámci investiční akce opravy severní fasády pro stavbu "Oprava fasády Krajířova 27/1 - starý zámek", mezi městem Dačice jako investorem stavby a mezi podílovými spoluvlastníky sousední nemovitosti, s čp. 26/1 na pozemku p. č. 94, v k. ú. Dačice: ░░░░ ,░░░░ ,░░░░ ,░░░░ ,░░░░,dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o vstupu a užití sousední nemovité věci.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

869/33/RM/2016 Žádost o povolení sídla spolku v objektu města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku DM studio - mažoretky Dačice z.s. v objektu čp. 273/III, v ul. Za Lávkami v Dačicích.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

870/33/RM/2016 Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1.schválit na základě nařízení vlády č. 352/2015 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

871/33/RM/2016 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK nákladní přívěs "Kobras"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování 1ks nákladní přívěs valníkový "Kobras", typ K071 Profi, VIN TK9K071C05CKP9519, RZ 2C71818.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

872/33/RM/2016 Schůze komisí v místních částech
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výstupy z plnění požadavků místních částí v roce 2015.
II. Rada města schvaluje harmonogram schůzí komisí v místních částech za účasti představitelů města pro rok 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]Bc. Miloš Novák, místostarosta
Bc.Vít Svoboda, radní

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru