Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/38

USNESENÍ 38.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.3.2016 v zasedací místnosti rady

999/38/RM/2016 Poskytnutí daru z rozpočtu města Dennímu centru Barevný svět, o.p.s. TřebíčI.
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-- Dennímu centru Barevný svět o.p.s., Okružní 962/13, Třebíč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1000/38/RM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města, který je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1001/38/RM/2016 Výměna bytu č. 10 za byt č. 12, 175/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 10, 175/I ul. Bratrská, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░, za byt č. 12, 175/I ul. Bratrská  o velikosti 1+0, uživatel ░░░░. Nájemní smlouvy budou uzavřeny od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1002/38/RM/2016 Nabídka volného bytu č. 11 v domě 175/I, Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. rozhodnutí komise  vyřadit   1 podanou nabídku na startovací byt č. 11, 175/I, Dačice z důvodu nesplnění podmínek dle Směrnice města, nebyla doložena příloha č. III (čestné prohlášení o stavebním spoření). Žadatelé nemají uzavřené stavební spoření.
  2. nabídku volného bytu č. 11, ul. Bratrská 175/I, Dačice veřejnosti jako volný byt podle Směrnice o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města část třetí, čl. 7, bod 4b (losováním).

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1003/38/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 1.500 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2016 od Petra Nováčka, Chlumec 29, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

1004/38/RM/2016 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1005/38/RM/2016 Změna platu vedoucí ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje výši platu vedoucí Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, paní Drahoslavy Brandlové s účinností od 1. 4. 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1006/38/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 3/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 v těchto objemech: příjmy 969,50 tis. Kč, výdaje 969,50 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1007/38/RM/2016 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2015
I. Rada města schvaluje návrh vyúčtování nájemného z provozování veřejné kanalizace za r. 2015 tak, jak jej předložila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předloženého vyúčtování nájemného z provozování veřejné kanalizace za r. 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1008/38/RM/2016 Souhlas s žádostí o koupi části p. č. 2431/16 v k. ú. Dačice (40)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s žádostí ░░░░ na odkoupení části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2431/16 - orná půda o přibližné výměře 15 m2, která je zastavěna stavbou ve vlastnictví žadatele, z výlučného vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovit nesouhlas s žádostí Martina Čelouda, bytem Vlašská 117/I, Dačice na odkoupení části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2431/16 - orná půda o přibližné výměře 185 m2, která není zastavěna stavbou žadatele, z výlučného vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, jelikož o převod tohoto pozemku požádalo Město Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1009/38/RM/2016 Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu kanalizace se společností ČEVAK a.s. (47)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu splaškové kanalizace pro veř. potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování o nově vybudované vodohospodářské dílo v k. ú. Dačice, dle přílohy č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1010/38/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 2714/1 v k. ú. Dačice (70)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 2714/1 v k. ú. Dačice, mezi panem Martinem Kalvasem, bytem B. Smetany 202/III, 380 01 Dačice, jako stavebníkem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka, provést vybudování nového sjezdu - zpevněné plochy na části výše uvedeného pozemku, dle přílohy č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1011/38/RM/2016 A.03.05. Budoucí směna pozemků p. č. 2271/136 a p. č. 2055 v k. ú. Dačice (15)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění uzavřít budoucí směnu pozemků v obci Dačice a k. ú. Dačice bez finančního vyrovnání v rámci investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Zahrádkářská kolonie Toužín", a to: části pozemku p. č. 2271/136 o přibližné výměře 1137 m2, zapsaném na LV 642, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p. č. 2055 o výměře 1907 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, zapsaný na LV 10001, do společného jmění manželů ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1012/38/RM/2016 Nájemní smlouva na pozemek p. č. 128/2 v k. ú. Dačice (48)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 861/33/RM/2016.
II. Rada města schvaluje uzavření nájmu na pozemek p. č. 128/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k. ú. Dačice, pod stavbou  čp. 182, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností CENTRUM Jahoda s.r.o., sídlem ul. Pivovarská 182, 380 01 Dačice, jako nájemcem, dle přílohy č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pozemek p. č. 128/2 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1013/38/RM/2016 Směna pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (14)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 537/2 - lesní pozemek o výměře 965 m2, ve vlastnictví ░░░░, za část pozemku p. č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 20 m2 a část pozemku p. č. 21/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 ve vlastnictví Města Dačice za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1014/38/RM/2016 A.01.17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 2784/2 v k. ú. Dačice (60)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Dačice jako kupujícím a ░░░░ jako prodávajícím, na budoucí odkup části pozemku p. č. 2784/2 o přibližné výměře 7 m2 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1015/38/RM/2016 A.03.05. Kupní smlouva na pozemku p. č. 2328/1, p. č. 2330/2 a p. č. 2702/1 v k. ú. Dačice (61)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to, p. č. 2328/1 o výměře 629 m2, p. č. 2702/1 o výměře 2461 m2 a p. č. 2330/2 o výměře 50 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2702-7626/2016 z pozemku p. č. 2330, mezi městem Dačice jako kupujícím a paní ░░░░, jako prodávající, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1016/38/RM/2016 Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích - Vyhodnocení VZMR

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování a oprava severní sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., ve starém pivovaru, Nádražní ulice čp. 298, 378 81  Slavonice, IČ 46683780,  s celkovou nabídkovou cenou ve výši 982.000,- Kč  bez DPH  a s předpokládaným termínem dokončení nejpozději do 21. 10. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem  Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., ve starém pivovaru, Nádražní ulice čp. 298, 378 81  Slavonice, IČ 46683780,
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1017/38/RM/2016 Restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích - Vyhodnocení

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování sochy sv. Prokopa v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Daniel Chadim,  Horní náměstí 511, Slavonice, IČ 60557099, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 94.000,- bez DPH  a s předpokládaným termínem dokončení nejpozději do 21. 10. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem  Daniel Chadim,  Horní náměstí 511, Slavonice, IČ 60557099.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1018/38/RM/2016 Fond rozvoje bydlení 2016 - vyhodnocení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 v maximální výši uvedené v příloze usnesení č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1019/38/RM/2016 Žádost o podporu v rámci operačního programu zaměstnanost - Rozvoj systémů řízení kvality, lidských zdrojů a strategií města Dačice

I. Rada města schvaluje podání žádosti o podporu z Operačního programu zaměstnanost, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy na realizaci akce: ,,Rozvoj systémů řízení kvality, lidských zdrojů a strategií města Dačice''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1020/38/RM/2016 Smlouva o dílo - Automatická závlaha pro sportovní stadion
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "B.02.25 Pořízení automatické závlahy pro sportovní stadion" za celkovou cenu 409 600,- Kč bez DPH, s termínem dokončení  do 22. 7. 2016.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této Smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1021/38/RM/2016 Dodatek č. 2 ke SOD akce - A.01.15 "Rekonstrukce Palackého náměstí v Dačicích - dešťová kanalizace"

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1, s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, Bezručova 72/V, 380 01 Dačice na vypracování PD stavby ''A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí v Dačicích - dešťová kanalizace", kterým se mění předmět díla, prodlužuje termín pro dokončení projektové dokumentace ve stupni DUR do 31. 5. 2016 a navyšuje cena za dílo o 58 000,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1022/38/RM/2016 Žádost o podporu Grantového řízení v rámci poskytování podpor z fondu ASEKOL - Kontejnerová stání Dačice a místní části

I. Rada města schvaluje podání přihlášky do Grantového řízení v rámci poskytování finančních podpor z Fondu ASEKOL na realizaci akce: ,,Kontejnerová stání Dačice a místní části''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1023/38/RM/2016 Vyhlášení VŘ - A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. členy komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa".
  3. předpokládaný harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1024/38/RM/2016 Odměna pro ředitelku Městské knihovny Dačice za rok 2015
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice uvedenou v návrhu usnesení
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1025/38/RM/2016 Odměna pro ředitelku MMaG Dačice za rok 2015
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice uvedenou v návrhu usnesení
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1026/38/RM/2016 Návrh koncepce činnosti odboru kultury a cestovního ruchu - oddělení kulturních aktivit od 1. 4. 2016
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh koncepce činnosti odboru kultury a cestovního ruchu - oddělení kulturních aktivit od 1. 4. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1027/38/RM/2016 Ceníky služeb a pronájmů poskytovaných Městem Dačice prostřednictvím OKC - oddělení kulturních aktivit
I. Rada města schvaluje ceník služeb a pronájmů prostor, které bude Město Dačice poskytovat veřejnosti od 1. 4. 2016 prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu - oddělení kulturních aktivit.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru