Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/43

USNESENÍ 43.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.5.2016 v zasedací místnosti rady
1116/43/RM/2016 Pronájem bytu č. 11, čp. 175/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 11 o velikosti  1+0 v ul. Bratrská 175/I, Dačice s paní░░░░ do 31. 8. 2016 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1117/43/RM/2016 Prodloužení nájmu bytu č. 55, v domě 221/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 5. 2015 s ░░░░ na byt č. 55, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská, č. p. 221, Dačice I, a to na dobu určitou v délce trvání 1 roku - do 31. 5. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1118/43/RM/2016 Žádost o finanční příspěvek na Dny zdraví
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Nemocnici Dačice na osvětovou kampaň Dny zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1119/43/RM/2016 Smlouva o dílo - Rekonstrukce účelové komunikace u MŠ D. Němčice - 2. etapa
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "A.01.21 Rekonstrukce účelové komunikace u MŠ D. Němčice - 2. etapa" za celkovou cenu 494 145,20 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 29. 7. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "A.01.21 Rekonstrukce účelové komunikace u MŠ D. Němčice - 2. etapa" za celkovou cenu 494 145,20 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 29. 7. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1120/43/RM/2016 Dodatek č. 2 ke SOD - A.01.16 PD Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1 se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. na zhotovení dokumentace stavby "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích", kterým se prodlužuje termín pro předání projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro II. etapu do 15. 6. 2016 a pro III. etapu do 30. 6. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín pro předání projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro II. etapu do 15. 6. 2016 a pro III. etapu do 30. 6. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1121/43/RM/2016 Dodatek č. 6 ke SoD akce ,,PD - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích''
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2011 se zhotovitelem WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec na akci "PD - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích", kterým se navyšuje cena díla o 35.000,- Kč bez DPH a kterým se mění termín pro předání projektové dokumentace DSP/PDPS do 31. 8. 2016.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 6 se zhotovitelem WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec na akci "PD - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1122/43/RM/2016 Poskytnutí finančního příspěvku na vznik a provoz sociálně terapeutické dílny v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 100.000 Kč na rok 2016, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na vznik a provoz sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1123/43/RM/2016 Smlouva o spolupráci se zapsaným ústavem STŘED, z.ú. se sídlem v Třebíči
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Dačice a zapsaným ústavem STŘED, z.ú., Mládežnická 229, Třebíč v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1124/43/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice (93)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 2271/42 v obci a k. ú. Dačice o přibližné výměře 930 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví firmy Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, Dačice, za cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 a podmínky vybudování zpevněné přístupové komunikace na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1125/43/RM/2016 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stav. pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 3. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 3. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/1, 2945/2, 2945/12, 2945/14, 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20, 2945/21, 2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/33, 2945/41 a 2945/42, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1126/43/RM/2016 Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice - vyhlášení VZ

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice" dle přílohy usnesení č. 1.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce plochy, Technické služby Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1127/43/RM/2016 Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1128/43/RM/2016 Rekonstrukce účelové komunikace Malý Pěčín - Hříšice

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů na zadání a realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce účelové komunikace Malý Pěčín- Hříšice" mezi Městem Dačice a Obcí Hříšice, dle přílohy usnesení č. 1,
 2. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce účelové komunikace Malý Pěčín - Hříšice" dle přílohy usnesení č. 2, seznam dodavatelů doporučených k obeslání, složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení a posouzení nabídek, vč. náhradníků, a předpokládaný harmonogram veřejné zakázky dle návrhu usnesení,
 3. uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Dačice, jako obdarovaným, a Zemědělským družstvem Hříšice, Hříšice 63, jako dárcem, dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatelů,
 2. starostu města podpisem Darovací smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1129/43/RM/2016 Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích" dle přílohy usnesení č. 1.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1130/43/RM/2016 Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu splaškové kanalizace - ČEVAK a. s. (52)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování o nově vybudované vodohospodářské dílo v k. ú. Bílkov, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 17.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1131/43/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice - ul. Bezručova a Tyršova - NN" (158)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře NN a uzemnění NN na pozemku p. č. 2820/1 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice - ul. Bezručova a Tyršova - NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1132/43/RM/2016 Smlouva o nájmu a budoucím věcném břemenu na p. č. 2839/1 v k. ú. Dačice (159)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a zřízení věcného břemene s Povodím Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné užívání a umístění kanalizační šachty na části pozemku p. č. 2839/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Dačice, pro investiční akci "Protipovodňové opatření  v Dačicích", a to za cenu v souladu s cenovou mapou pronajímatele ve výši 13,- Kč/m2/ročně, tj. 26,-Kč za rok, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1133/43/RM/2016 Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" (154), (155), (156), (157)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" s vlastníky pozemků, které budou dotčeny touto stavbou,

- p. č. 2113/1, p. č. 2217/2 a p. č. 2834/1 zapsané na LV 281 pro obec a k. ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví pana ░░░░; p. č. 2212 zapsaném na LV 1995 pro obec a k. ú. Dačice, v podílovém spoluvlastnictví ░░░░, v podíle k id. 1/8, dle přílohy usnesení č. 2; p. č. 2218/2 zapsaném na LV 3429 pro obec a k. ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví ░░░░ dle přílohy usnesení č. 3; p. č. 2832/11 zapsaném na LV 1867 pro obec a k. ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví ░░░░, dle přílohy usnesení č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1134/43/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 2271/135 v k. ú. Dačice. (62)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, mezi městem Dačice, jako budoucím kupujícím, a paní Milenou Lindnerovou, bytem Svobodova 176, 380 01 Dačice, jako budoucím prodávajícím, na budoucí odkup spoluvlastnického podílu k id. 1/40 na části pozemku p. č. 2271/135 v k. ú. Dačice o přibližné výměře 1107 m2, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1135/43/RM/2016 Smlouva o právu zřídit stavbu na cizím pozemku p. č. 2820/1 v k. ú. Dačice (71)
I. Rada města schvaluje zřízení práva stavby na pozemku p. č. 2820/1 v k. ú. Dačice, mezi ░░░░ stavebníkem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka, provést vybudování nového sjezdu - zpevněné plochy na části výše uvedeného pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1136/43/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 1372 v k. ú. Bílkov (72)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Oprava silnice III/4076, Dačice - Bílkov", na pozemku p. č. 1372 v k. ú. Bílkov, mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemku a stavebníkem Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1137/43/RM/2016 Smlouva o právu stavby na cizím pozemku p. č. 121/1 v rámci stavby "Protipovodňové opatření v Dačicích" (73)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení práva provést stavbu na cizím pozemku p. č. 121/1 v k. ú. Dačice, mezi ░░░░, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem stavby "Protipovodňového opatření v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1138/43/RM/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (74)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh nového uspořádání pozemků v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic. Soupis nového uspořádání pozemků řešených dle § 2 zákona: orná půda 0,0117 ha, tr. travní porost 5,4129 ha, lesní pozemek 7,1491 ha, vodní plocha 4,3981 ha, zast. plocha 0,0528 ha, ostatní plocha 15,8907 ha, celkem 32,9153 ha dle přílohy usnesení č. 1 a dále návrh schválit zatížení navrhovaného pozemku p. č. 1769 (PK 1406/2) existujícím věcném břemenem kabelového vedení NN, dle geometrického plánu č. 136-5967/2010 se společností E.ON Distribuce, a.s. sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 Č. Budějovice, zapsaný řízením V - 605/2013-332, přecházející z LV 60000 - ÚZSVM na LV 10001 - město Dačice. Předmětný pozemek je určen pro realizaci společných zařízení, konktrétně cesta C 10 (hlavní polní cesta pokračující na sousedním k. ú. Vnorovice)
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1139/43/RM/2016 Dohoda o postoupení smlouvy o nájmu hrobového místa
I. Rada města souhlasí s postoupením Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 959 na novém hřbitově v Dačicích na základě Dohody o postoupení smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi paní ░░░░, která je přílohou usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasu s uzavřením Dohody o postoupení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 959 na novém hřbitově v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1140/43/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí směnné na pozemky v k. ú. Borek u Dačic a k. ú. Bílkov (16)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí směnu pozemků bez finančního vyrovnání v k. ú. Borek u Dačic a k. ú. Bílkov, a to takto: pozemky zapsané na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Borek u Dačic ve výlučném vlastnictví města Dačice, p. č. 180/19 o výměře 4965 m2; p. č. 180/25 o výměře 1564m2; p. č. 183 o výměře 6484m2; p. č. 235 o výměře 1743m2; p. č. 284/51 o výměře 405m2; p. č. 391 o výměře 7569m2; p. č. 393 o výměře 291m2 a p. č. 465 o výměře 1165m2, vše orná půda, o celkové výměře pozemků 24186m2, směnou za pozemky zapsané na LV 188 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov ve výlučném vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, p. č. 578/2 o výměře 531m2, p. č. 579 o výměře 3301m2; p. č. 1276 o výměře 3457m2; p. č. 1278 o výměře 2975m2; p. č. 1282 o výměře 4606m2; p. č. 1284 o výměře 2220m2; p. č. 1285 o výměře 2231m2 a p. č. 1286 o výměře 4865m2, vše orná půda, o celkové výměře pozemků 24186m2 , dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1141/43/RM/2016 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 2794/1 v k. ú. Dačice (50)
I. Rada města neschvaluje uzavření pronájmu části pozemku  p. č. 2794/1 - ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░, jako nájemcem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1142/43/RM/2016 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 6. 2016
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1-3 a Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 4-5 se společností Technické služby Dačice s.r.o., sídlem u Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1143/43/RM/2016 Pronájem pozemku p. č. 2945/16 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to nově vzniklého pozemku p. č. 2945/16 o výměře 757 m2, odděleného z pozemků p. č. 1925/1, 1926/2 a 1937/20 na základě dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015,░░░░ za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1144/43/RM/2016 Schválení udělení plné moci v zastoupení k žádosti o vydání závazného stanoviska

I. Rada města schvaluje udělení plné moci k podání žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 14, odst. 1, 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Udělení plné moci pro osobu uvedenou v usnesení, jako zmocněnce udělené městem Dačice jako zmocnitelem. Jedná se o plánovanou stavební úpravu - zřízení předzahrádky kavárny na pozemku p. č. 2794/1 v k. ú. Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města jako oprávněnou osobu podpisem plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1145/43/RM/2016 Nakládání s bioodpadem - změna cenového ujednání
I. Rada města schvaluje návrh Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 010/95 uzavřené mezi stranami dne 21. 07. 1995

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 12 v projednaném a schváleném znění
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1146/43/RM/2016 Průběžná informace o sběru bioodpadu
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí průběžnou informaci o sběru bioodpadu v ulicích města.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1147/43/RM/2016 Vyhlášení 5. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje pátý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice

II. Rada města schvaluje pravidla pátého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1148/43/RM/2016 Žádost o spolupráci při vydání knihy Anthropoid - pravdivý příběh
I. Rada města neschvaluje žádost Centra české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00  Praha 6, IČ: 02522250 o spolupráci při vydání knihy Anthropoid - pravdivý příběh
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1149/43/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Za dačickou kostku cukru
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč na realizaci projektu Za dačickou kostku cukru uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem)
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1150/43/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Prázdninové hraní Pod Lipkami
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000,00 Kč na realizaci projektu Prázdninové hraní Pod Lipkami uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem)
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1151/43/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická řežba 2016
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu Dačická řežba 2016 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem)
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1152/43/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru pro Městskou knihovnu Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 14.000,00 Kč od dárců Obec Peč, Obec Budeč a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, které jsou určeny na nákup knih a výpočetní techniky 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1154/43/RM/2016 Veřejný pořádek ve městě v roce 2015
I. Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí Městského úřadu Dačice a Komise k projednávání přestupků města Dačice na úseku zákona o přestupcích a Zprávu o činnosti Městské policie Dačice za rok 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1155/43/RM/2016 Souhlas s přijetím věcného daru pro MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím věcného daru v hodnotě 3.957 Kč - mikroskopické kamery pro děti na pracovišti Za Lávkami od Spolku rodičů a přátel MŠ Lávky, Za Lávkami 273/III, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1156/43/RM/2016 Použití prostředků fondu investic - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 30.125,72 Kč na náklady související se zastřešením venkovní učebny na pracovišti v ulici Komenského (elektroinstalace a zhotovení projektové dokumentace).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1157/43/RM/2016 Závěrečný účet města za rok 2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2015,
 2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

II. Rada města pověřuje místostarostu Bc. Miloše Nováka, aby předložil návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2015 na jednání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1158/43/RM/2016 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht  
Pavel Antonů  
Ing. Jan Bartošek  
Kateřina Bartošová  
Ing. Jiří Baštář  
Rostislav Homolka  
Stanislav Kadrnožka  
Lubomír Kloiber  
Ing. Karel Macků  
Ing. Kateřina Marková  
Josef Mochar  
Petr Nováček  
Bc. Miloš Novák  
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  
Ing. Luboš Stejskal  
Bc. Vít Svoboda  
Ing. Vlastimil Štěpán  
Vlastislav Švec  
František Tichánek  
Mgr. Milan Točík  
Ing. Richard Tůma  


 

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1159/43/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 8/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 v těchto objemech: příjmy 426,75 tis. Kč, výdaje 1.726,75 tis. Kč, financování 1.300,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1160/43/RM/2016 Informace o postupu při zajištění umístění dětí MŠ Za Lávkami
I. Rada města bere na vědomí informaci o postupu při zajištění umístění dětí, které budou ve školním roce 2016/2017 navštěvovat pracoviště MŠ Za Lávkami a dopis ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 Mgr. Bohumila Havlíka - stanovisko k usnesení rady města ze dne 11. 5. 2016.

II. Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 1105/41/RM/2016/Veřejný takto: navýšení kapacity školní družiny Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ze současných 60 žáků na 90 žáků s účinností od 1. 9. 2016 je možné s tím, že bude zajištěno případné umístění 2 tříd Gymnázia Dačice po dobu rekonstrukce MŠ "Za Lávkami".

III. Rada města ukládá ředitelce MŠ Dačice, aby ve spolupráci se ZŠ B. Němcové, Gymnáziem Dačice, ŠJ Dačice, MŠ Hříšice a Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - územní pracoviště Jindřichův Hradec zajistila umístění dětí z pracoviště MŠ Za Lávkami po dobu rekonstrukce tohoto pracoviště. Současně aby přijala opatření potřebná k zajištění celé akce.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1161/43/RM/2016 Možnosti financování místních částí

I. Rada města bere na vědomí Informace o modelu financování místních částí ve Velkém Meziříčí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru