Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2016/45

USNESENÍ 45.zasedání rady města Dačice
konané dne 8.6.2016 v zasedací místnosti rady

1164/45/RM/2016 Oznámení o výjimce dle OZV č. 2/2006
I. Rada města schvaluje udělení výjimky z časového omezení na veřejnou hudební produkci, kterou SDH Chlumec bude pořádat ve dnech 02. 07. 2016 a 03. 07. 2016 v době od 13:00 hodin do 04:00 hodin v Chlumci.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1165/45/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Heřmaneč, se sídlem Heřmaneč 20, IČO: 00477010, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Heřmaneč zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Heřmaneč na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1166/45/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Horní Němčice, se sídlem Horní Němčice 29, IČO: 00666416, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Horní Němčice zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Němčice na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1167/45/RM/2016 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 37.415,--Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na nákup léčebného pohybového přístroje s barevným dotykovým displejem THERA TRAINER tigo s příslušenstvím.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1168/45/RM/2016 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 0,3 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1169/45/RM/2016 Smlouva o společném postupu nákupu elektřiny a plynu pro rok 2018
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu na rok 2018 uzavřené mezi  městem Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi Městskou knihovnou Dačice,  Mateřskou školou Dačice, ZŠ Dačice B. Němcové 213, ZŠ Dačice Komenského 7, Školní jídelnou Dačice a TS Dačice s.r.o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu na rok 2018 uzavřené mezi  městem Dačice a jeho příspěvkovými organizacemi
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1170/45/RM/2016 Výpověď z nájmu bytu č. 6, 305/I a nabídka veřejnosti

I. Rada města schvaluje

 1. ukončením nájmu bytu č. 6, o velikosti 2+0, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 31. 7. 2016.
 2. nabídku volného bytu č. 6, ul. Bratrská 305, Dačice I veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1171/45/RM/2016 Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mikroregionem Telčsko

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny na rok 2018 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.
 2. uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu na rok 2018 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy:

 1. s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny na rok 2018 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.
 2. s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu na rok 2018 pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1172/45/RM/2016 VZ - Realizace - Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2" dle přílohy usnesení.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2".

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1173/45/RM/2016 Smlouva o finanční podpoře z Fondu ASEKOL - Kontejnerová stání Dačice a místní části

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Fondem ASEKOL a.s. o finanční podpoře ve výši 40.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Kontejnerová stání Dačice a místní části''.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o finanční podpoře s Fondem ASEKOL a.s. ve výši 40.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Kontejnerová stání Dačice a místní části''.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1174/45/RM/2016 Vyhlášení VŘ - B.01.14 - Parkovací plocha v ulici B. Němcové

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.01.14 - Parkovací plocha v ulici B. Němcové" dle přílohy usnesení.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "B.01.14 - Parkovací plocha v ulici B. Němcové".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "B.01.14 - Parkovací plocha v ulici B. Němcové".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "A.04.26 - Velký Pěčín - veřejné osvětlení".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1175/45/RM/2016 Schválení záměru společného financování výstavby DDM s Jihočeským krajem
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr společného financování Města Dačice a Jihočeského kraje při výstavbě DDM a přilehlého parkoviště.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1176/45/RM/2016 Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti
I. Rada města rozhoduje řešit neuhrazené pohledávky uvedené v příloze usnesení podáním občanskoprávní žaloby.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1177/45/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 9/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 v těchto objemech: příjmy 667,29 tis. Kč, výdaje 667,29 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1178/45/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 10/2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2016 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 3.120,00 tis. Kč, financování 3.120,00 tis. Kč

II. Rada města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 10/2016
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1179/45/RM/2016 Vyhlášení II. roč. soutěže Fotíme se s vlajkou města - Dačické vlajkování

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení druhého ročníku soutěže Fotíme se s vlajkou města - Dačické vlajkování
 2. pravidla druhého ročníku soutěže Fotíme se s vlajkou města - Dačické vlajkování

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1180/45/RM/2016 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačické kejklování

I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu Dačické kejklování uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem)
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1181/45/RM/2016 Cena města Dačice za rok 2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2015 nominovaným: panu Jaroslavu Němcovi, Severní 365, Dačice v kategorii Sport, panu Jiřímu Poukarovi, Strakonická 23/1564, 150 00  Praha 5 v kategorii Sport, paní Naději Jahelkové, O. Březiny 124, Dačice v kategorii Kultura, panu Jiřímu Čeloudovi, Jemnická 67/III, Dačice v kategorii Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1182/45/RM/2016 Regenerace MPR a MPZ 2016 - příspěvek z rozpočtu města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši  102.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2016 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ;
 2. schválit uzavření smlouvy s Karmelem Matky Boží, Jemnická 21/III, 380 01  Dačice, IČ: 685 21 979, o poskytnutí příspěvku města Dačice na realizaci projektu "Oprava omítek ohradních zdí a nástupního schodiště" na objektu Kláštera bosých karmelitek, čp. 21, Jemnická ulice, Dačice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016;
 3. schválit uzavření smlouvy se společností Klang, s.r.o., Moravská 1600/50, 120 00  Praha - Vinohrady, IČ: 481 10 558, o poskytnutí příspěvku města Dačice na realizaci projektu "Výměna 10 ks oken uliční fasády" na objektu čp. 42/I, Palackého náměstí, Dačice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1183/45/RM/2016 Směna pozemků p. č. 2158, p. č. 3046 a koupě p. č. 3044/2 s finančním vyrovnáním v k. ú. Lipolec (11)

I. Rada města ruší usnesení rady města č. 605/24/RM/2015.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit směnu pozemků v obci Dačice a k. ú. Lipolec, a to pozemku p. č. 2158 - ostatní plocha o celkové výměře 995 m2, ve výlučném vlastnictví společnosti Agris Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, za pozemky p. č. 3046 - orná půda  o celkové výměře 8207 m2  a  p. č. 3044/2 - orná půda o celkové výměře 6744 m2, ve výlučném vlastnictví města Dačice  s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků v obci Dačice a k. ú. Lipolec, a to pozemku p. č. 2158 - ostatní plocha o celkové výměře 995 m2 ve výlučném vlastnictví společnosti Agris Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, směnou za pozemek p. č. 3046 - orná půda o celkové výměře 8207 m2 ve výlučném vlastnictví města Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1184/45/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2498/2 v k. ú. Dačice (98)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2498/2 - zastavěná plocha a nádvoří o přibližné výměře 1 m2, do výlučného vlastnictví společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 849, Ostrava - Svinov, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1186/45/RM/2016 Bezúplatný převod pozemků U Stadionu, k. ú. Dačice (50)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2707-7653/2016, a to dílu "a" o výměře 527 m2 z pozemku p. č. 1146/2, dílu "c" o výměře 386 m2 z pozemku p. č. 2434/15 a dílu "b" o výměře 402 m2 z pozemku p. č. 2433/6, které byly přisloučeny k pozemku p. č. 2433/6 o nové výměře 1.315 m2; dále dílu "f" o výměře 235 m2 z pozemku p. č. 2434/17, dílu "d" o výměře 173 m2 z pozemku p. č. 2433/8, dílu "e" o výměře 229 m2 z pozemku p. č. 2433/24, které byly přisloučeny k pozemku p. č. 2433/27 - ostatní plocha, jiná plocha o nové výměře 836 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1187/45/RM/2016 Bezúplatný převod p. č. 572/15 v k. ú. Bílkov (51)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 313-7632/2016, a to dílu "a" o výměře 1 m2 z pozemku p. č. 572/5 a dílu "b" o výměře 7 m2 z pozemku p. č. 572/15, které se sloučily s pozemkem st. 77, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1188/45/RM/2016 Dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu kanalizace se společností ČEVAK a.s. (53)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o nájmu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování  se společností Čevak, a.s., sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako nájemcem, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 18. ke smlouvě o nájmu kanalizace.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1189/45/RM/2016 Uzavření dodatku č. 9 s DSO Vodovod Landštejn (78)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 9 k Dohodě o vkladu majetku města Dačice do DSO Vodovod Landštejn, uzavřené dne 22. 12. 2005, na vklad stavby vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby "ZTV sídliště RD v lokalitě Za Školou v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1191/45/RM/2016 Kupní smlouva na pozemek p. č. 1670/1 v k. ú. Dačice (63)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku v k. ú. Dačice p. č. 1670/1 o celkové výměře 267 m2 mezi panem ░░░░, jako prodávajícím a městem Dačice, jako kupujícím, dle přílohy usnesení č. 1
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1192/45/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice (64)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí koupě na část pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice o přibližné výměře 85 m2, z výlučného vlastnictví družstva Jednota s. d., sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1193/45/RM/2016 Směna pozemků p. č. 1669/2 a p. č. 1670/2 v k. ú. Dačice (17)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 1669/2 - trvalý tr. porost o celkové výměře 304 m2 a p. č. 1670/2 - trvalý tr. porost o celkové výměře 214 m2 v dosavadním výlučném vlastnictví společnosti Lučina Dolní Němčice s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice směnou za pozemek p. č. PK 404 - orná půda o celkové výměře 5950 m2 v k. ú. Dolní Němčice z dosavadního vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1194/45/RM/2016 Pronájem pozemku p. č. 2945/16 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 2016 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ jako nájemci, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1195/45/RM/2016 Záměr koupě části pozemku p. č. 2633/58 v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr koupě části pozemku v k. ú. Dačice p. č. 2633/58 o přibližné výměře 5500 m2 z výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, s právem hospodaření s majetkem kraje svěřeným pro Střední školu technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1196/45/RM/2016 Plná moc k zastupování
I. Rada města schvaluje udělení plné moci pro společnost ČEVAK, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, PSČ 370 10, k zastupování při řízení o vydání vodohospodářského rozhodnutí - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Dolní Němčice

II. Rada města pověřuje starostu města jako oprávněnou osobu podpisem plné moci
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1197/45/RM/2016 Zápis z výboru kontrolního
I. Rada města bere na vědomí zápis z 6. schůze výboru kontrolního Dačice, která se konala dne 16. 5. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1198/45/RM/2016 Alternativní trasa části severního obchvatu Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vypracování studie proveditelnosti alternativní trasy části severního obchvatu Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru