Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/57

USNESENÍ 57.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.11.2016 v zasedací místnosti rady
1445/57/RM/2016 Žádost o finanční podporu na činnost Potravinové banky Vysočina, z.s.
I. Rada města neschvaluje vyhovět žádosti o poskytnutí finanční podpory na činnost Potravinové banky Vysočina, z.s., Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1446/57/RM/2016 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než Kč 10 000,00 dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1447/57/RM/2016 Prodej pozemku p. č. 2945/1 v k. ú. Dačice
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu odst. 1, bodu 1. usnesení č. 321/12/ZM/2016 ze dne 14. 9. 2016 tak, že nově bude znít: zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2945/1 v k. ú. Dačice o výměře 763 m2, odděleného z pozemku p. č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví pana Pavla Doležala, bytem Jižní 282, Dačice k id. 35/100, a Mgr. Renaty Mutlové, bytem Hruškové Dvory 103, Jihlava k id. 65/100, za kupní cenu ve výši 679.070,- Kč (tj. 890,- Kč/m2). 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1448/57/RM/2016 Bezúplatný převod části p. č. 1254/1 v k. ú. Bílkov (86)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 1254/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 2.167 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1449/57/RM/2016 Smlouva o nájmu nebytových prostor v k. ú. Chlumec u Dačic (65)
I. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic v budově čp. 21 - budova bývalé prodejny o celkové výměře 86 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor pro nepodnikatelské účely.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1450/57/RM/2016 A.01.15. Smlouva o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p. č. 148 v k. ú. Dačice (75)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí koupě mezi městem Dačice jako budoucím kupujícím a společností JSWK s.r.o., sídlem Palackého nám. 50, 380 01 Dačice, jako budoucím prodávajícím, na budoucí odkup části pozemku p. č. 148 v k. ú. Dačice o přibližné výměře 1 m2, za cenu ve výši znaleckého posudku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1451/57/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti "ZTV sídliště v lokalitě Za Školou" (165)
I. Rada města schvaluje uzavření práva odpovídající věcnému břemenu pro stavbu "ZTV sídliště RD v lokalitě Za Školou" a to, věcné břemeno vymezené GPL 2704-7626/2016, spočívající v právu umístění inženýrské sítě jednotné kanalizace na pozemku p. č. 2727/5 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako oprávněným a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro SÚS,  jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2727/5 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1452/57/RM/2016 Majetkoprávní vypořádání pozemků tvořící stavbu hráze (110), (111)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na majetkoprávní vypořádání pozemku tvořící hráz a funkčně souvisejícím pozemkem tvořící součást hráze a vodní plochu mezi městem Dačice, jako prodávajícím a společností Rybářství Lipnice a.s., sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, jako kupujícím a to takto:
- prodej pozemku p. č. 1172 o celkové výměře 1346 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Němčice, za cenu ve výši znaleckého posudku s přičtením nákladů na realizaci prodeje,
II. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2572/1 o celkové výměře 3427 m2 - vodní plocha / zamokřená plocha v k. ú. Dačice, za cenu ve výši znaleckého posudku s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1453/57/RM/2016 Koupě stavby garáže na pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Dačice (70)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření koupě s panem ░░░░, na odkup stavby garáže, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nacházející se na pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Dačice, který je ve vlastnictví kupujícího, města Dačice s právem hospodařit se svěřeným majetkem na základě zřizovací listiny pro Mateřskou školu Dačice, Bratrská 177, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1454/57/RM/2016 Vyhlášení veřejné zakázky s názvem "VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice"

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice".
  3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1455/57/RM/2016 Vyhodnocení VZ na dodávky akce "Naučný okruh pro děti v Kázku"

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Naučný okruh pro děti v Kázku" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky uchazeči Mgr. Adam Kout, Lhotky 63, 294 06, IČ: 87681790,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Mgr. Adam Kout, Lhotky 63, 294 06, IČ: 87681790.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Mgr. Adam Kout, Lhotky 63, 294 06, IČ: 87681790.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1456/57/RM/2016 Schválení financování vlastního podílu na výstavbu Hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na spolufinancování vlastního podílu realizace akce výstavba Hasičské zbrojnice pro SDH Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1457/57/RM/2016 Dodatek č. 1 ke SOD - Revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 8. 2016 se společností SATES ČECHY s.r.o. na zhotovení  stavby "Revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích", který snižuje celkovou cenu díla o 17 577,72 Kč bez DPH a rozšiřuje předmět díla o provedení prací, viz změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 8. 2016, který snižuje celkovou cenu díla o 17 577,72 Kč bez DPH a rozšiřuje předmět díla o provedení prací, viz změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1458/57/RM/2016 Hodnocení turistické sezóny 2016 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti Infocentra Dačice v roce 2016 a hodnocení letní turistické sezóny
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1459/57/RM/2016 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2016 a zhodnocení letní turistické sezóny
I. Rada města schvaluje zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1460/57/RM/2016 Žádost o zřízení přípravné třídy ZŠ
I. Rada města odkládá rozhodnutí o zřízení přípravné třídy v Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, do doby rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu nové MŠ Za Lávkami, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1461/57/RM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - změnu příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 174.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

  1. příspěvek na provoz ve výši 2.879.000 Kč
  2. příspěvek na investice ve výši 422.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1462/57/RM/2016 Participativní rozpočet pro Dačice
I. Rada města schvaluje návrh na tvorbu participativního rozpočtu, který bude realizován v rámci rozpočtu Města Dačice pro rok 2017. Pro rok 2017 bude v rámci rozpočtu pro tento účel vyčleněna částka 120.000,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru