Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/71

USNESENÍ 71.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.3.2017 v zasedací místnosti rady
1715/71/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v těchto objemech: příjmy 3.230.079,00 Kč, výdaje 3.219.079,00 Kč, financování -11.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1716/71/RM/2017 Plná moc - Výstavba Sportovní haly Dačice
I. Rada města schvaluje uzavřené plné moci se zmocněncem - společností f-plan, spol. s r.o. ve věci zastupování zmocnitele Města Dačice ve všech záležitostech souvisejících s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení akce Výstavba sportovní haly Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu plné moci pro zmocněnce f-plan, spol. s r.o. ve věci zastupování Města Dačice ve všech záležitostech souvisejících s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení akce Výstavba sportovní haly Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1717/71/RM/2017 Plná moc - Podepsání žádosti o dotaci na Přístavbu k ZŠ Komenského
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p.o. k zastupování města Dačice ve věci projektu "Přístavba k ZŠ Komenského".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p.o. k zastupování města Dačice ve věci projektu "Přístavba k ZŠ Komenského" při výše specifikovaných úkonech.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1718/71/RM/2017 Pronájem startovacího bytu č. 6, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č.  6 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích  veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1719/71/RM/2017 Nabídka bytu 87/II - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 o velikosti 3+1, v ul. U Nemocnice č. p. 87/II v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 56 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 5. - do 31. 7. 2017 s možností prodloužení
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1720/71/RM/2017 Výměna bytu č. 67 za byt č. 69 v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 67, o velikosti 2+0, uživatel ░░░░, za byt č. 69, o velikosti 1+0, volný po p. ░░░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 69, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní Hedvikou Holcovou na dobu neurčitou od 1. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1721/71/RM/2017 Pronájem bytu č. 8, čp. 189/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 8 o velikosti 2+1 v ul. Komenského 189/V, Dačice s paní ░░░░ do 30. 6. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8, v ul. Komenského 189/V, Dačice s░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1722/71/RM/2017 Nabídka pronájmu garáže č. 10
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 10  u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1723/71/RM/2017 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I firmě TAX Fine s.r.o.

I. Rada města schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 24. 1. 2000 s firmou  AUDIT, DANĚ H+V, s.r.o. na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 114, skladu č. 115, haly č. 103, chodby č. 102 a sociálního zařízení č. 110 - 113 v 1. patře budovy čp. 3/I, vzájemnou dohodou k 31. 3. 2017,
2. uzavření nájemní smlouvy s firmou TAX fine, s.r.o., na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 114, skladu č. 115, haly č. 103, chodby č. 102 a sociálního zařízení č. 110 - 113, od 1. 4. 2017 na dobu určitou v trvání tří let, pro činnost firmy v oblasti účetního a daňového poradenství, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 9 272,00 Kč + DPH s tím, že toto nájemné bude s platností od 1. 1. 2018 každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

1. dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 24. 1. 2000 s firmou  AUDIT, DANĚ H+V, s.r.o. na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 114, skladu č. 115, haly č. 103, chodby č. 102 a sociálního zařízení č. 110 - 113 v 1. patře budovy čp. 3/I, k 31. 3. 2017.
2. nájemní smlouvy s firmou TAX fine, s.r.o., na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 114, skladu č. 115, haly č. 103, chodby č. 102 a sociálního zařízení č. 110 - 113, od 1. 4. 2017 na dobu určitou v trvání tří let, pro činnost firmy v oblasti účetního a daňového poradenství, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 9 272,00 Kč + DPH s tím, že toto nájemné bude s platností od 1. 1. 2018 každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1724/71/RM/2017 Pronájem bytu č. 1, čp. 161/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti  1+1 v ul. Nivy 161/IV, Dačice s paní  ░░░░, od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v  Dačicích s paní  ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1725/71/RM/2017 Dodatek č. 5 k Pachtovní smlouvě na zemědělské pozemky v k. ú. Dačice (76)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Pachtovní smlouvě uzavřené  mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, na pozemky p. č. 2271/121 o výměře 4013 m2  p. č. 2271/122 o výměře 1060 m2 a p. č. 2324/20 o výměře 184 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 5 k Pachtovní smlouvě na zemědělské pozemky v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1726/71/RM/2017 Smlouva kupní na část pozemku p. č. st. 27 a pozemek p. č. 52 v k. ú. Velký Pěčín (77)
I. Rada města ruší usnesení č. 1245/47/RM/2016
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku p. č. st. 27 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a pozemku p. č. 52 - zahrada o celkové výměře 64 m2 v k. ú. Velký Pěčín z výlučného vlastnictví ░░░░, jako prodávajícího, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1727/71/RM/2017 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v k. ú. Hradišťko u Dačic (136)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 143/7, p. č. 145/1, p. č. 785/1 a p. č. 24/9 v k. ú. Hradišťko u Dačic pro stavbu "Výstavba kanalizačního řadu pro odkanalizování RD k. ú. Hradišťko u Dačic", spočívající v umístění kanalizačního řadu, mezi městem Dačice, jako povinným, a ░░░░ a ░░░░ jako oprávněnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na vybudování kanalizačního řadu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1728/71/RM/2017 Koupě části pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi id. podílu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to id. podíl ve výši 1/32 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1729/71/RM/2017 A.01.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace" (171)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace", spočívající v právu umístění dešťové a splaškové kanalizace, ZTL plynovodu a vodovodního řadu do pozemků p. č. 2748, p. č. 2755/1, p. č. 2751 a p. č. 2795/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje,  jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1730/71/RM/2017 Smlouva směnná na pozemky v k. ú. Bílkov (23)
I. Rada města odkládá směnu pozemků bez finančního vyrovnání v k. ú. Bílkov, a to pozemky zapsané na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov ve výlučném vlastnictví města Dačice, p. č. 1218/12 - trvalý travní porost o výměře 12306 m2; p. č. 1217/15 - ostatní plocha o výměře 2207 m2; p. č. 1218/11 - trvalý travní porost o výměře 3953 m2 a p. č. 1234 - trvalý travní porost o výměře 6283 m2, směnit za pozemky zapsané na LV 188 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov ve výlučném vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, p. č. 578/2 o výměře 531 m2, p. č. 579 o výměře 3301 m2; p. č. 1276 o výměře 3457 m2; p. č. 1278 o výměře 2975 m2; p. č. 1282 o výměře 4606 m2; p. č. 1284 o výměře 2220 m2; p. č. 1285 o výměře 2231 m2 a p. č. 1286 o výměře 4865 m2, vše orná půda, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, do doby projednání s Občanskou komisí Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1731/71/RM/2017 Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku p. č. 60/1 v k. ú. Velký Pěčín (172)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku p. č. 60/1 v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín,  mezi městem Dačice, jako oprávněným, a podílovými spoluvlastníky (každý k id. 1/3) paní░░░░, ░░░░ a ░░░░, jako povinnými, v rozsahu dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 190-7307/2015, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1732/71/RM/2017 Lokalita Nivy v Dačicích - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy" v Dačicích, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 v k. ú. Dačice  p. č. 2271/105 a 2271/185, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1733/71/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2247/1 v k. ú. Dačice (118)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2247/1 - vodní plocha, zamokřená plocha o přibližné výměře 300 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1734/71/RM/2017 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2016
I. Rada města schvaluje vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2016 předložené společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1735/71/RM/2017 Vyhrazení dočasného parkovacího místa
I. Rada města souhlasí s vyhrazením dočasného parkovacího místa na dobu nezbytně nutnou pomocí RZ vozidla dle návrhu usnesení na veřejném parkovacím stání před domem čp. 28 v ulici Hradecká v Dačicích dle přílohy usnesení č. 2. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1736/71/RM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (5. kolo) (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v k. ú. Dačice p. č. 2945/21 o výměře 848 m2, odděleného z pozemků p. č. 1937/20 a p. č. 1930 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana Jakuba Boudy, bytem Jiráskova 255/V, Dačice za kupní cenu ve výši  754.720,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1737/71/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej p. č. 294 včetně RD čp. 37/II a p. č. 295 v k. ú. Dačice (117)
I. Rada města odkládá vyhlášení veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 10001  pro  obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to pozemku p. č. 294 včetně rodinného domu čp. 37/II a pozemku p. č. 295, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,  do 31. 8. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1738/71/RM/2017 Koupě pozemku p. č. 715/4 v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr koupě pozemku v k. ú. Dačice p. č. 715/4 výměře 455 m2 dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2718-7719/2016 včetně části stavby čp. 224/V na nově vzniklém pozemku p. č. 715/4 z výlučného vlastnictví společnosti Teplospol  a.s., sídlem sídl. Vajgar 585, J. Hradec, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1739/71/RM/2017 Regenerace MPR a MPZ 2017 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města schvaluje rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 850.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 následovně:
Měšťanský dům čp. 42/I, rej. č. ÚSKP 22759/3-1823, akce obnovy: dokončení celkové obnovy objektu - I. etapa, rekonstrukce vstupních prostor a nádvoří, výše státní finanční podpory 514.000,00 Kč.
Klášter bosých karmelitek, ÚSKP 22086/3-1831, akce obnovy: stavebně udržovací práce na vnějších omítkách - II. etapa, výše státní finanční podpory 50.000,00 Kč.
Měšťanský dům čp. 44/I, rej. č. ÚSKP 29280/3-1824, akce obnovy: oprava fasády, výše státní finanční podpory 110.000,00 Kč.
Měšťanský dům čp. 12/I, rej. č. ÚSKP 15433/3-1819, akce obnovy: oprava střechy a uliční fasády, výše státní finanční podpory 176.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1740/71/RM/2017 Regenerace MPR a MPZ 2017 - příspěvek z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1.schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 209.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2017 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1741/71/RM/2017 Souhlas s přijetím finančního daru pro Městskou knihovnu Dačice v roce 2017
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 14.000,00 Kč od dárců Obec Peč, Obec Budeč, Obec Horní Slatina a Obec Kostelní Vydří, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro obecní knihovny 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1742/71/RM/2017 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - Městská knihovna Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2017 - navýšení příspěvku na běžný provoz o částku 2.000,00 Kč a změnu příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 120.000,00 Kč. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

  1. příspěvek na provoz ve výši 2.214.000,00Kč
  2. příspěvek na investice ve výši 120.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1743/71/RM/2017 Žádost SH ČMS - SDH Dačice o podporu setkání složek IZS v Dačicích
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžního daru ve výši 1.000 Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice, se sídlem Neulingerova 144/I, Dačice, IČ: 424 08 792 na zajištění přátelského setkání složek integrovaného záchranného systému v Dačicích
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1744/71/RM/2017 Výsledky hospodaření za rok 2016 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2016 - zisk ve výši 99.596,97 Kč,
  2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie do fondů organizace následovně:  30.000,00 Kč do fondu odměn, 69.596,97 Kč do rezervního fondu.

III. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1745/71/RM/2017 Schválení účetní závěrky 2016 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Baštář, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová,  Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1746/71/RM/2017 Odměna pro ředitelku MMaG Dačice za rok 2016
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2016 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1747/71/RM/2017 Výsledky hospodaření za rok 2016 - Městská knihovna Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice za rok 2016 - zisk ve výši 68.638,86 Kč.
  2. rozdělení zisku Městské knihovny Dačice do fondů organizace následovně: 40.000,00 Kč do fondu odměn, 28.638,86 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městské knihovny Dačice  pro rok 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1748/71/RM/2017 Schválení účetní závěrky 2016 - Městská knihovna Dačice

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Městské knihovny Dačice, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Baštář, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Městské knihovny Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1749/71/RM/2017 Odměna pro ředitelku Městské knihovny Dačice za rok 2016
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice uvedenou v návrhu usnesení
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1750/71/RM/2017 Změna směrnice Rady města č.3/2016 - Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Dačice s účinností od 01. 04. 2017. Změna se týká vytvoření nového oddělení územního plánování (OdÚP).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru