Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/78

USNESENÍ 78.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.5.2017 v zasedací místnosti rady
1832/78/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 804/5 a p. č. 804/11 v k. ú. Dačice (178) (179)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, a to:

 • na pozemku p. č. 804/5 pro stavbu " Dačice, Správka - přípojka NN" za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.800,- Kč bez DPH,
 • na pozemku p. č. 804/11  pro stavbu "Dačice, Správka - přípojka NN" za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.200,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1833/78/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 1723 v k. ú. Dačice (184)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro  Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice, nám. Republiky 86, 38001 Dačice jako budoucím povinným, spočívající v právu uložení inženýrské sítě na pozemku p. č. 1723 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně uložení trubek pro optickou síť v rámci stavby "Dačice, ul. Jemnická a Svobodova - rozšíření metropolitní sítě" za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1723 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1834/78/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v k. ú. Chlumec u Dačic (185)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 162/2 a p. č. 163 v k. ú. Chlumec u Dačic mezi  paní ░░░░, jako budoucí oprávněnou, a městem Dačice, jako budoucím povinným, odvozeného z práva uložení vodovodní a kanalizační přípojky, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí v k. ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1835/78/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice (98)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice mezi ░░░░ jako podílovými spoluvlastníky - každý k id. 1/2 pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, vztahující se k právu stavebníka provést opravu komunikace a chodníku v ulici Antonína Dvořáka na části výše uvedeného pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1836/78/RM/2017 Pronájem části pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice
I. Rada města neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice na období 29. 5. 2017 - 27. 6. 2017 ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1837/78/RM/2017 Dodatek č. 3 - Oprava chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1838/78/RM/2017 Poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s. Praha 8
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s. Praha 8
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1839/78/RM/2017 Komunitní plánování sociálních služeb - spolupráce s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy
I. Rada města schvaluje zapojení města Dačice do veřejné zakázky "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II".
II. Rada města schvaluje vydání předběžného souhlasu o spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice při plnění předmětu veřejné zakázky "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II".
III. Rada města schvaluje spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice při plnění veřejné zakázky "Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II" v případě, že zadavatel rozhodne ve výběrovém řízení o nabídce Centra pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice jako ekonomicky nejvýhodnější. Centrum pro komunitní práci jižní Čechy bude realizátorem projektu. Město Dačice bude garantem.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1840/78/RM/2017 Výměna bytu č. 6, za byt č. 7, 190/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 6, 190/V , o velikosti 2+1, uživatel ░░░░, za byt č. 7, o velikosti 2+1, volný po pí ░░░░, oba v domě 190/V ul. Komenského v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na  byt č. 7, 190/V ul. Komenského v Dačicích s paní ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1841/78/RM/2017 Výměna bytu č. 1, 37/II, za byt č. 6, 175/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 1, 37/II , o velikosti 2+1, uživatel ░░░░, za byt č. 6, 175/I o velikosti 1+0, volný po pí ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na  byt č. 6, o velikosti 1+0, v domě  175/I ul. Bratrská v Dačicích s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1842/78/RM/2017 Prodloužení nájmu na byt č. 5 v domě 200 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 5. 2013 pro ░░░░ na byt č. 5 o velikosti 2+1, v ul. Sokolská 200/V, Dačice a to na dobu určitou po dobu výkonu práce - učitelka ZUŠ Dačice, maximálně však na 4 roky.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 5. 2013 pro ░░░░ na byt č. 5 o velikosti 2+1, v ul. Sokolská 200/V, Dačice a to na dobu určitou po dobu výkonu práce - učitelka ZUŠ Dačice, maximálně však na 4 roky.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1843/78/RM/2017 Zadání VZ na výměnu oken na čp. 175/I
I. Rada města schvaluje

 1. zadávací dokumentaci veřejné nabídky na výběr zhotovitele
 2. seznam firem doporučených k oslovení
 3. členy  a náhradníky hodnotící komise
 4. navržený harmonogram této veřejné zakázky

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1844/78/RM/2017 Změna použití fondu investic - ZŠ ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje změnu použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 v rámci rozpočtu provozu na rok 2017. Prostředky fondu budou využity na pořízení multidotykového displeje Prowise 3 v 1 v pořizovací ceně 141.153 Kč jako náhrada za pořízení interaktivního stolku Smart v pořizovací ceně 173.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1845/78/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2017 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1846/78/RM/2017 Sjednání pojištění právní ochrany pro Město Dačice
I. Rada města schvaluje sjednání pojištění právní ochrany pro Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, IČ 00246476 s pojišťovnou D.A.S. Reichtsschutz AG, pobočka pro ČR dle př. č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy s pojišťovnou D.A.S. Reichtsschutz AG, pobočka pro ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1847/78/RM/2017 Výběr banky pro uložení volných finančních prostředků města
I. Rada města schvaluje na základě předložených nabídek uzavřít smlouvy s Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1848/78/RM/2017 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2017
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2017 dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2016 se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1849/78/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 12/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017 v těchto objemech: příjmy 829.589,00 Kč, výdaje 100.089,00 Kč, financování -729.500,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1850/78/RM/2017 VZ - B.01.04. Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.01.04 - Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.04 - Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.04 - Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.01.04 - Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

1851/78/RM/2017 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.01.19 Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky "B.01.19 Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči TREBILIFT, s.r.o., IČ:25505734,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem TREBILIFT, s.r.o., IČ:25505734, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 234 486 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - TREBILIFT, s.r.o., IČ:25505734, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 234 486 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1852/78/RM/2017 Nákup dopravního automobilu pro SDH Dačice
I. Rada města schvaluje nákup dopravního automobilu Mercedes-Benz Sprinter pro SDH Dačice od společnosti TREFKAR s.r.o., Konzumní 34, 198 00 Praha 9 za cenu ve výši 241 tis. Kč včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1853/78/RM/2017 Žádost TJ Centropen o finanční příspěvek
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 3.000 Kč TJ Centropen Dačice, z. s., Sokolská 565/V, Dačice, IČ: 424 08 385 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru