Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/92

USNESENÍ 92.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.10.2017 v zasedací místnosti rady

 2091/92/RM/2017 Výměna bytu č. 5 za byt č. 7, 163/IV
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 5, 163/IV ul. Nivy, o velikosti 3+1, uživatel  ░░░░ , za byt č. 7, 163/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1mezonet, po uživateli .............. . Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 12. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7, 163/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1 mezonet, pro ░░░░. Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 12. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2092/92/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 2, v domě 165/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22. 10. 2008 pro paní ░░░░, na byt č. 2, o velikosti 1+1, v ulici Nivy, č. p. 165, Dačice IV, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22. 10. 2008 pro paní ░░░░, na byt č. 2, o velikosti 1+1, v ulici Nivy, č. p. 165, Dačice IV.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2093/92/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 6, v domě 163/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22. 10. 2008 pro paní ░░░░, na byt č. 6, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV, a to na dobu určitou do 30. 4. 2018 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22. 10. 2008 pro paní ░░░░, na byt č. 6, o velikosti 3+0, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2094/92/RM/2017 Odstoupení od smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 3/I

I. Rada města schvaluje

 1. odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2015 s ................., na pronájem nebytových prostor - místnost č. 205 o výměře 56,5 m2  včetně společně užívaných prostor chodby a sociálního zařízení ve třetím nadzemním podlaží budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích, z důvodu neplacení nájemného, podle článku IV, odst. 3, nájemní smlouvy.
 2. vymáhání pohledávky z neplacení závazků z nájemní smlouvy  uzavřené dne 29. 4. 2015 s ................., na pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2095/92/RM/2017 VZ-Oprava bytu č. 5 v čp. 162/V

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací  "Oprava bytu č. 5 v domě 162/V, ul. Tř. 9. května, Dačice" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení,
 2. seznam firem doporučených k oslovení,
 3. seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2096/92/RM/2017 VZ-Oprava bytu č. 6 v čp. 190/V

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací  "Oprava bytu č. 6 v domě 190/V, ul. Komenského, Dačice" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení,
 2. seznam firem doporučených k oslovení.
 3. seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2097/92/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva s městem Slavonice - přenos příslušnosti k projednávání přestupků
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a městem Slavonice, se sídlem Horní nám. 525, IČO: 00247456, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro město Slavonice vykonávat veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům města Slavonice účinnými právními předpisy.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2098/92/RM/2017 Darovací smlouva
I. Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy s městem Slavonice, se sídlem Slavonice, Horní nám. 525, IČO 00247456, kterou město Slavonice daruje městu Dačice peněžní prostředky ve výši 20.000 Kč, ve znění dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2099/92/RM/2017 Vyhlášení VZ na PD - "C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení  akce s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2100/92/RM/2017 VZ - "B.01.04 Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice"
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2101/92/RM/2017 VZ - "A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2102/92/RM/2017 VZ na projektovou dokumentaci - "A.04.29 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice"

I. Rada města schvaluje

 1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby akce: "A.04.29 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice".
 2. Seznam dodavatelů určených k obeslání.
 3. Složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2103/92/RM/2017 Plán investičních akcí Města Dačice pro rok 2018
I. Rada města mění usnesení rady města č. 2075/90/RM/2017/Veřejný ve smyslu tohoto usnesení.
II. Rada města schvaluje plán investičních akcí Města Dačice pro rok 2018 realizovaných bez podmínky poskytnutí dotace (resp. již se schválenou dotací), nebo přecházejících z roku 2017 s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2104/92/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 572/1 v k. ú. Bílkov (125)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 572/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 571 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2105/92/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2177 v k. ú. Dačice (139)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2177 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 16 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2106/92/RM/2017 A.01.0.16 Koupě části pozemku p. č. 531/1v k. ú. Dačice (28)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 531/3 o výměře 4 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2792-658/2017 z pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2107/92/RM/2017 Pronájem pozemků v k. ú. Dačice (85)
I. Rada města neschvaluje pronájem nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2839/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 269 m2, pozemku p. č. 124/3 - trvalý travní porost o výměře 43 m2 a pozemku p. č. 124/2 - trvalý travní porost o výměře 19 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2108/92/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (193)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a Stavebním bytovým družstvem, sídlem Na Piketě 535, 377 01 Jindřichův Hradec, jako budoucím oprávněným a investorem stavby "Septik a pískový filtr k. ú. Chlumec u Dačic p. č. 166/14"  na pozemcích p. č. 164/3 a p. č. 162/5 v k. ú. Chlumec u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2109/92/RM/2017 Dodatek č. 1 - Oprava chodníků v ulici Jiráskova V Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2017 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Technické služby Dačice s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích", dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2110/92/RM/2017 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než Kč 10 000,- uvedeného v příloze tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2111/92/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 1. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1409 m2.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 2. kola veřejné nabídky na prodej  částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1409 m2  za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.549.900,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2112/92/RM/2017 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 7. kolo (77).
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 7. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/19,  2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/31, 2945/33 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2113/92/RM/2017 Plán zimní údržby 2017/2018
I. Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2017/2018 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2114/92/RM/2017 Odměny vedoucím pracovníkům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2016/2017 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2115/92/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2017- dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2116/92/RM/2017 Provoz v MŠ Dačice - podzimní a vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu v Mateřské škole Dačice v době podzimních prázdnin ve dnech 26. a 27. 10. 2017 a přerušení provozu v Mateřské škole Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2117/92/RM/2017 Souhlas s přijetím finančního daru - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. Boženy Němcové od firmy BIOKOM CZ, s.r.o., zastoupené jednatelkou Marcelou Stejskalovou, Máchova 440, 380 01 Dačice, IČ 28117956, DIČ CZ.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2118/92/RM/2017 Změna použití fondů - ZŠ ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 86.050 Kč.
 2. použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení šatních skříněk ve výši 86.050 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2119/92/RM/2017 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2017 - zvýšení příspěvku na provoz a snížení příspěvku na investice ve výši 33.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.814.000 Kč,
 2. příspěvek na investice ve výši 319.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2120/92/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2017 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2121/92/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 24/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2017 v těchto objemech: příjmy 1.544.128,60 Kč, výdaje 1.544.128,60 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků
Ing. Jiří Baštář

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru