Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/109

USNESENÍ 109.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.5.2018 v zasedací místnosti rady2569/109/RM/2018 Pacht zahrady u domu 86-88/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl - d výměře 30 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 6. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl - d výměře 30 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░  za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 6. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2570/109/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačické kejklování 2018
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč na realizaci projektu Dačické kejklování 2018 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2571/109/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická řežba v roce 2018
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu Dačická řežba uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2572/109/RM/2018 Vyhlášení 7. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje sedmý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice.
II. Rada města schvaluje pravidla sedmého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2573/109/RM/2018 Žádost o příspěvek na opravu památníku chlumeckých obětí z roku 1945
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Československé obci legionářské, z. s., se sídlem Sokolská 33, 120 00  Praha 2 - Nové Město, IČO: 452 47 455Čs. na obnovu památníku chlumeckých občanů, kteří zahynuli 23. 5. 1945 při sběru munice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy na částku 5.000 Kč s Československou obcí legionářskou, z. s., se sídlem Sokolská 33, 120 00  Praha 2 - Nové Město, IČO: 452 47 455. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2574/109/RM/2018 Změna platu ředitelky ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje výši platu ředitelky Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Ing. Evy Macků s účinností od 1. 4. 2018 tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2575/109/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 9/2018
I. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2018 v těchto objemech: příjmy 288.603,00 Kč, výdaje 288.603,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2576/109/RM/2018 Výroční zpráva za rok 2017 - TS Dačice s. r. o.

I. Rada města schvaluje

  1. v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2017 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2017 tj. zisk ve výši 259.029,46 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.
  2. v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2018.

II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2577/109/RM/2018 Veřejná nabídka na prodej volné bytové jednotky č. 422/13 (154)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej volné bytové jednotky č. 422/13, v panelovém domě čp. 422/V, v ul. Dlouhá, Dačice, včetně id. podílu ve výši 81/2379 na společných částech domu a id. podílu ve výši 146/2379 na pozemku p. č. 2429/148, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2578/109/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří (147)
I. Rada města odkládá prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to části pozemku p. č. 758/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 65 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 210,- Kč/m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje do vyřešení zaměření sítí na pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2579/109/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice (213)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu "ZTV Bílkov - Středotlaký plynovod a přípojky" na pozemku p. č. 592/35 v k. ú. Bílkov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2580/109/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Vodovodní a plynová přípojka domu čp. 65/II, Dačice" (214)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci připravované stavby "Vodovodní a plynová přípojka domu čp. 65/II, Dačice" a to:
budoucí věcné břemeno služebnosti, spočívající v právu umístění stavby vodovodní a plynové přípojky, právu přístupu a v právu jejich opravy a údržby na pozemku p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice, uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro SÚS,  jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Vodovodní a plynová přípojka domu čp. 65/II, Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2581/109/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice" (215)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci dokončené stavby "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice" a to:
věcné břemeno služebnosti, spočívající v právu umístění stavby inženýrské sítě, konktrétně jednotné kanalizace a plynovodu, právu přístupu a v právu jejich opravy a údržby na pozemku p. č. 2431/9 v k. ú. Dačice, uzavřené mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, sídlem Pražská tř. 2666/52b, 370 76 České Budějovice, jako povinným, za jednorázovou úhradu ve výši 8.745,- Kč a za podmínek dle přílohy usn. č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku p. č. 2431/9 v k. ú. Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2582/109/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 2686/1 v k. ú. Dačice (146)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to část pozemku p. č. 2686/1 - lesní pozemek o přibližné výměře 45 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 552,00 Kč/m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2583/109/RM/2018 Smlouva o umístění anténního systému (122)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění anténního systému mezi městem Dačice, jako poskytovatelem a vlastníkem dotčených nemovitostí, a  společností STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, Č. Budějovice, jako uživatelem, jejímž předmětem je umístění anténního systému na stožáru budovy občasného vybavení Tyršova 571, Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o umístění anténního systému.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2584/109/RM/2018 Prodej RD č. p. 37/II v k. ú. Dačice (117)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 včetně rodinného domu č. p. 37/II a pozemku p. č. 295 - zahrada o výměře 769 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 2.200.000,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2585/109/RM/2018 Smlouvy mezi městem Dačice a příspěvkovými organizacemi - pověřenec (GDPR)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv s následujícími příspěvkovými organizacemi: ZŠ Dačice, Komenského 7, 380 01 Dačice, IČ 75000059, ZŠ Dačice, B. Němcové 213, 380 01 Dačice, IČ 75000041, ŠJ Dačice, B. Němcové 213, 380 01 Dačice, IČ 75000067, MMaG, Havlíčkovo náměstí 85, 380 01 Dačice, IČ 00365777, MŠ Dačice, Bratrská 177, 380 01 Dačice, IČ 71006044.
II. Rada města pověřuje starostu města Karla Macků podepsáním smluv s výše vypsanými příspěvkovými organizacemi.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru