Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/111

USNESENÍ 111.zasedání rady města Dačice
konané dne 23.5.2018 v zasedací místnosti rady
2587/111/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická kostkaI. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu Dačická kostka v roce 2018 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


2588/111/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je společnost I MY, o.p.s., tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2589/111/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti službyI. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 52 - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, jejímž poskytovatelem je Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2590/111/RM/2018 Poskytnutí finančního daru pro Babybox, z. s.
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Babybox, z. s., Pod Oborou 88, Praha 10 - Hájek na výměnu původního babyboxu v Písku za babybox nové generace. Město Dačice podporuje babybox v Jindřichově Hradci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2591/111/RM/2018 Poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s. Praha 8
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s., Údolní 95, Praha 8, neboť se jedná o sociální službu s celostátní působnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2592/111/RM/2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města Dačice na volební období 2018 - 2022 na 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2593/111/RM/2018 Volba přísedící okresního souduI.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost předsedy okresního soudu, aby zvolilo do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období červenec 2018 - červenec 2022 paní ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2594/111/RM/2018 Pronájem garáže č. 1 u byt. domu 161-165 ul. Nivy
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 1 u bytových domů čp. 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 6. 2018 za nabídnuté nájemné ve výši 300 Kč/měsíc bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 1 u bytových domů čp. 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2595/111/RM/2018 Pronájem garáže č. 15 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 15, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 15 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2596/111/RM/2018 Odpis pohledávkyI. Rada města schvaluje odepsání uvedené pohledávky ve výši 7 229,13 Kč vůči pí ░░░░ ░░░░ ░░░░, z evidence pohledávek města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2597/111/RM/2018 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s  DSO Mikroregion Dačicko na pronájem kanceláře č. 17 o ploše 43,55 m2 v 1. nadzemním podlaží, včetně společně užívaných prostor chodby a sociálního zařízení v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích, od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 8.889 Kč/čtvrtletí pro zřízení kanceláře DSO Mikroregion Dačicko s tím, že v případě konání voleb a referenda nájemce umožní v kanceláři č. 17 na nezbytně nutnou dobu zřízení volební místnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s  DSO Mikroregion Dačicko na pronájem kanceláře č. 17 o ploše 43,55 m2 v 1. nadzemním podlaží, včetně společně užívaných prostor chodby a sociálního zařízení v 2. nadzemním podlaží budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích, od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 8.889 Kč/čtvrtletí pro zřízení kanceláře DSO Mikroregion Dačicko s tím, že v případě konání voleb a referenda nájemce umožní v kanceláři č. 17 na nezbytně nutnou dobu zřízení volební místnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2598/111/RM/2018 Výpověď z nájmu bytu č. 6, 162/IV a výměna za byt č. 4, 163/IV

I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 6, o velikosti 3+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 7. 2018,
 2. prodloužení nájmu garáže č. 18 do 31. 12. 2018 dodatkem č. 1,
 3. výměnu bytu č. 4, 163/IV  ul. Nivy, o velikosti 2+0 uživatel ░░░░ ░░░ ,  za byt č. 6, 162/IV ul. Nivy, o velikosti 3+0, volný po ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva s ░░░░ ░░░░ bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2018 - do 31. 12. 2022.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

 1. dohody o ukončení nájmu bytu č. 6, o velikosti 3+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 7. 2018,
 2. dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na garáž č.  18 do 31. 12. 2018,
 3. nájemní smlouvy na byt č. 6, 162/IV ul. Nivy, o velikosti 3+0 s ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 8. 2018 - do 31. 12. 2022.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2599/111/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD na úklid budov MěÚ
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření užívaných prostor po přestěhování odboru investic a dotací do nově zrekonstruovaných prostor ve druhém patře budovy čp. 27/I.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření užívaných prostor po přestěhování odboru investic a dotací do nově zrekonstruovaných prostor ve druhém patře budovy čp. 27/I.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2600/111/RM/2018 Zrušení sběrných účtů
I. Rada města schvaluje zrušení dvou sběrných účtů č. 101115501 a č. 101115691 poskytovaných Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2601/111/RM/2018 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018 dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2018 se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2602/111/RM/2018 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2018 dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2603/111/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 v těchto objemech: příjmy 523.255,10 Kč, výdaje 523.255,10 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2604/111/RM/2018 Vyhodnocení VZ na projektové práce - A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti VAK projekt s. r. o., IČO: 28159721,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností VAK projekt s. r. o., IČO: 28159721, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 969 900 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností VAK projekt s. r. o., IČO: 28159721, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 969 900 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2605/111/RM/2018 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.11 - "Zateplení domu Sokolská 200"

I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 78 - "Energetické úspory v bytových domech III" na realizaci akce "Zateplení domu Sokolská 200".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2606/111/RM/2018 D.01.11 Zateplení domu Sokolská 200 - zrušení VŘ
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2607/111/RM/2018 Výroční zpráva za rok 2017 - ML Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2017 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1. Hospodářský výsledek za rok 2017, tj. zisk ve výši 163.205,15 Kč, bude převeden na kalamitní fond.
II. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady převod nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.311.597,46 Kč na kalamitní fond.
III. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2608/111/RM/2018 Bezúplatný převod pozemků pro stavbu "Dačice - Úpravna vodovodu v lokalitě Červený Vrch" (123)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků a části pozemku v obci a katastrálním území Dačice, a to p. č. 2430/294 o výměře 27 m2, p. č. 2430/297 o výměře 51 m2, p. č. 2430/298 o výměře 52 m2, p. č. 2430/299 o výměře 157 m2 a části pozemku odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2708-7654/2016 p. č. 2430/300 o výměře 110 m2, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2609/111/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku v k. ú. Dačice a k. ú. Bílkov (124)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako investorem na pozemcích p. č. 2827 - ostatní plocha v k. ú. Bílkov a p. č. 1260/1 - ostatní plocha v k. ú. Dačice pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Dačice a k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2610/111/RM/2018 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí služebnosti "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín"(216)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí služebnosti se společností Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné i trvalému umístění stavby pro účely opravy a dále pro vstup na části pozemků p. č. 531/1 a p. č. 494/11  v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín, a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
Nájemné stanovené pronajímatelem ve výši 10.362,- Kč/rok bude fakturováno do 15 dnů od předání staveniště, na dobu určitou do dokončení stavby.
Služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou úplatu, a to ve výši 5.000,- Kč a na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2611/111/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice, výtlak 1" (217)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci připravované stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice, výtlak 1" a to,
bezúplatné budoucí věcné břemeno služebnosti, spočívající v právu umístění stavby kanalizačního řadu, právu přístupu a v právu její opravy a údržby na pozemku p. č. 2771/29 v k. ú. Dačice, uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice, výtlak 1".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2612/111/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín. (218)
I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 378/30, p. č. 1008/1, p. č. 223/2 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín pro stavbu "Půdní vestavba bytu správce - ČOV  a kanalizační přípojka, k. ú. Malý Pěčín", spočívající ve vybudování inženýrské
sítě splaškové kanalizační přípojky, tedy v právu zřídit, provozovat a modernizovat ji na části výše uvedených Zatížených nemovitostech. Budoucí věcné břemeno se zřizuje pro investora stavby, jako budoucí oprávněnou, a to ░░░░ ░░░░ za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na vybudování splaškové kanalizační přípojky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2613/111/RM/2018 Schválení doložky ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 215/17 v k. ú. Dolní Němčice (219)
I. Rada města schvaluje záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě konkrétně sítě veřejného osvětlení na pozemku p. č. 215/17 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, na základě této schvalovací doložky v předloženém znění:

"Rada města Dačice schválila na své 111. schůzi, konané dne 23. 5. 2018 pod č. usn....................... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě e. E/..../CJHM/2018, kterou je řešeno veřejné osvětlení v rámci realizace akce: "A.04.22 Rozšíření veřejného osvětlení Dolní Němčice" na pozemku pozemkové parcele č. 215/17 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 532 m2 v k. ú. Dolní Němčice, jejímž vlastníkem je Česká republika a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je s ní příslušný hospodařit, a to ve prospěch města Dačice".

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Schvalovací doložky ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2614/111/RM/2018 Směna pozemků v k. ú. Dačice (32)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí bez finančního vyrovnání pro plánovanou stavbu "Dačice - Úpravna vodovodu v lokalitě Červený Vrch" v obci Dačice a katastrálním území Dačice o celkové výměře 1500 m2 a to, p. č. 2920/3 - trvalý travní porost a p. č. 2930/1 - orná půda z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ za pozemky o celkové výměře 1201 m2, a to, p. č. 2396/59 - orná půda o výměře 105 m2, p. č. 2396/60 - orná půda o výměře 572 m2, p. č. 2430/1 - ostatní plocha o výměře 381 m2 a p. č. 2430/295 - ostatní plocha o výměře 143 m2 z výlučného vlastnictví pana ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2615/111/RM/2018 Odměny jednatelů s.r.o.I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. dle návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2616/111/RM/2018 Doplnění vybavení JPO V v souladu se schváleným standardem
I. Rada města schvaluje dovybavení JPO V dle přílohy tohoto usnesení a v souladu se schváleným standardem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2617/111/RM/2018 Vyhovění požadavkům SDH z M. Pěčína, D. Němčic, Chlumce, Bílkova, Hostkovic a LipolceI. Rada města schvaluje vyhovět požadavkům SDH z M. Pěčína, D. Němčic, Chlumce, Bílkova, Hostkovic a Lipolce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2618/111/RM/2018 Žádost o převod Avie A31
I. Rada města schvaluje žádost města o bezúplatný převod nákladního valníkového automobilu AVIA A31 ZČ CBA 11-42 od HZS Jihočeského kraje ve veřejném zájmu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru