Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/119

USNESENÍ 119.zasedání rady města Dačice
konané dne 1.8.2018 v zasedací místnosti rady2725/119/RM/2018 Závěrečný účet a účetní závěrka DSO LKO BOREK za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO LKO BOREK, které byly sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2726/119/RM/2018 Kupní smlouva na knihu: Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Jiří Műller, Michal Stehlík: Kříže v krajině
I. Rada města schvaluje kupní smlouvu na 500 ks knihy "Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Jiří Műller, Michal Stehlík: Kříže v krajině" uzavíranou s ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o., náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 26715350 za celkovou částku 360.000,00 Kč vč. DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na 500 ks knihy "Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Jiří Műller, Michal Stehlík: Kříže v krajině" uzavíranou s ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o., náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 26715350 za celkovou částku 360.000,00 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2727/119/RM/2018 Smlouva o přijetí dotace na realizaci projektu 100 let české státnosti v Dačicích
I. Rada města schvaluje smlouvu o přijetí účelové dotace ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu 100 let české státnosti v Dačicích uzavíranou mezi Jihočeským krajem  a Městem Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2728/119/RM/2018 Nabídka pronájmu garáže č. 11
I. Rada města schvaluje

  1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 11 u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích nájemníkům těchto domů,
  2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 11 u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemníky bytových domů Nivy 161-165/IV v Dačicích nebude o garáž zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2729/119/RM/2018 Výpověď z nájmu bytu 200/V - 5
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 30. 9. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích s  ░░░░ ke dni 30. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2730/119/RM/2018 Nabídka bytu 163/IV - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4, Nivy 163/IV v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2731/119/RM/2018 Výměna bytu č. 5, 58/I za č. 3, 163/IV a nabídka volného bytu
I. Rada města schvaluje

  1. výměnu bytu  č. 5, Palackého náměstí 58/I v Dačicích o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░, za byt č. 3, Nivy 163/IV v Dačicích o velikosti 2+1, po uživateli ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
  2. nabídku volného bytu č. 5, Palackého náměstí 58/I v Dačicích o velikosti 2+1 veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 60 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 10. - 31. 12. 2018 s možností prodloužení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 3, Nivy 163/IV v Dačicích o velikosti 2+1 s ░░░░ ░░░░ od 1. 9. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2732/119/RM/2018 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2018/2019 - navýšení o 1 dítě v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2733/119/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 15/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018 v těchto objemech: příjmy 192.100,00 Kč, výdaje 192.100,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2734/119/RM/2018 Pronájem přenosného reklamního zařízení pro umístění banneru (111)
I. Rada města schvaluje pronájem přenosného nosiče pro vizuální komunikaci a reklamu - stojanu pro umístění banneru o rozměrech 4 x 2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o nájmu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2735/119/RM/2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 2714/1 v k. ú. Dačice (112)
I. Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 2714/1 v k. ú. Dačice ░░░░ ░░░░, jako stavebníku a nájemci, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2736/119/RM/2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 584/15 v k. ú. Bílkov (113)
I. Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 548/15 v k. ú. Bílkov, panu ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2737/119/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1492 v k. ú. Dačice (225)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu "Dačice, Stomacentrum - kabel. vedení NN" na pozemku p. č. 1492 v k. ú. Dačice, za jednorázovou úplatu ve výši 2.700,- Kč bez DPH a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2738/119/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2271/180 v k. ú. Dačice (226)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 2271/180 v k. ú. Dačice mezi společností AUTO ŠTĚPÁN, s.r.o., sídlem Kapetova 113, 380 01 Dačice, jako investorem a oprávněným,  a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku a povinným. Věcné břemeno se zřizuje pro služebnost zřízení a provozování dvou kusů stožárů veřejného osvětlení,  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2739/119/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice" (227)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", a to:
budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení vodovodního a kanalizačního vedení na pozemcích v obci a k. ú. Dačice p. č. 2777 a p. č. 2771/29 mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení vodovodního a kanalizačního vedení na pozemcích v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice p. č. 1130/4, p. č. 1130/3 a p. č. 1130/1 mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2740/119/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice" (229)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", a to:
budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení vodovodního a kanalizačního vedení na pozemku p. č. 2331/2 v obci a k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a panem ░░░░ ░░░░, jako podílovými spoluvlastníky pozemku a budoucími povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2741/119/RM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice (88)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi dílu "a" - ostatní plocha o výměře 35 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2811-8216/2017 z pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice, v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu "Oprava komunikace a chodníků v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2742/119/RM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 449/9 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (104)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 449/9 - lesní pozemek o výměře 85 m2 v obci Dačice k. ú. Hostkovice u Dačic, v rámci majetkoprávního vypořádání pro připravovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a paní ░░░░ ░░░░, jako prodávající, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2743/119/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 396/8 v k. ú. Prostřední Vydří (152)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to části pozemku p. č. 396/8 - ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 230 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2744/119/RM/2018 Prodej nemovitostí v k. ú. Malý Pěčín (92)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 222/3 - trvalý travní porost o výměře 111 m2, části pozemku p. č. 222/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 3 m2 a části pozemku p. č. 223/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 19 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2745/119/RM/2018 Prodej pozemků p. č. 2526/1, 2526/2 a 2526/10 v k. ú. Dačice (156)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemků: p. č. 2526/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 627 m2, p. č. 2526/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 400 m2 a p. č. 2526/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 521 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2746/119/RM/2018 Prodej částí pozemku p. č. 2271/166, 2271/41 a 2271/6 v k. ú. Dačice (106)(105)(151)(150)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej částí pozemku p. č. 2271/166, 2271/41 a p. č. 2271/6 v k. ú. Dačice dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2847-57/2018, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm J. Hradec dne 20. 6. 2018, a to:
prodej dosud nezapsaného pozemku p. č. 2271/199  o výměře 477 m2, odděleného na základě výše uvedeného GPL z pozemku p. č. 2271/6, a dosud nezapsaného pozemku p. č. 2271/201  o výměře 21 m2, odděleného na základě výše uvedeného GPL z pozemku p. č. 2271/166,  do ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 547.800,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, prodej dosud nezapsaného pozemku p. č. 2271/208 o výměře 974 m2, odděleného na základě výše uvedeného GPL z pozemku p. č. 2271/6,  do výlučného vlastnictví firmy Sportlov s.r.o., sídlem Masarykova 263/I, Dačice, za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.071.400,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2, prodej dosud nezapsaného pozemku p. č. 2271/204 o výměře 991 m2, odděleného na základě výše uvedeného GPL z pozemku p. č. 2271/6, a dosud  nezapsaného pozemku p. č. 2271/205  o výměře 768 m2, odděleného na základě výše uvedeného GPL z pozemku p. č. 2271/166, do ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.934.900,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3, prodej pozemku p. č. 2271/166 o výměře 1001 m2, a dosud nezapsaného pozemku p. č. 2271/207  o výměře 13 m2, odděleného na základě výše uvedeného GPL z pozemku p. č. 2271/41,  do ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.115.400,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2747/119/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 548/15 v k. ú. Bílkov (128)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 548/15 v k. ú. Bílkov mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a panem ░░░░ ░░░░ jako investorem a stavitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2748/119/RM/2018 Koupě nemovitostí v k. ú. Chlumec u Dačic (102)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemků p. č. 453/19 o výměře 1.022 m2, 465/1 o výměře 2.334 m2 a 497/2 o výměře 2.786 m2 z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za kupní cenu ve výši 62.972,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2749/119/RM/2018 Žádost o souhlas se změnou trvalého sídla spolku (127)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dačice, IČ: 42408792 na adrese: Tyršova čp. 571, Dačice V.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2750/119/RM/2018 Dodatek č. 2 - Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Lipolec u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2018 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Na Nouzce 487/8, Vyškov, IČ 06020666, jako zhotovitelem, na akci "Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Lipolec u Dačic", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2751/119/RM/2018 Smlouva o vzájemném poskytnutí sítí elektronických komunikací
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemném poskytnutí sítí elektronických komunikací mezi městem Dačice a společností D1net, s.r.o., sídlem Jiráskova 566/V, Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o vzájemném poskytnutí sítí elektronických komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2752/119/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa, schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 102.500,00 Kč ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2753/119/RM/2018 Udělení výjimky pro průjezd komunikací účelová komunikace Dolní Němčice - Hostkovice
I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro techniku dle přiložené žádosti firmy: ČEVAK a.s. s tím, že dodrží povolené zatížení mostu na této komunikaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2754/119/RM/2018 Doplnění vybavení JPO III v souladu se schváleným standardem
I. Rada města schvaluje standardy pro JPO III podle přílohy přednesu.
II. Rada města schvaluje dovybavení JPO III dle přílohy tohoto usnesení a v souladu se schváleným standardem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2755/119/RM/2018 Nájemní smlouva k užívání multifunkčního zařízení Minolta C258
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C258 - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C258 - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2756/119/RM/2018 Záštita - sraz náplav Hradišťko
I. Rada města schvaluje poskytnutí záštity starosty města Dačice ve výši 5.000,- Kč na sraz náplav v Hradišťku.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]2757/119/RM/2018 Rekonstrukce sportovní haly Střední školy technické a obchodní DačiceI. Rada města odkládá rozhodnutí o investičním záměru rekonstrukce sportovní haly ve Škole technické a obchodní Dačice do zjištění další varianty rekonstrukce.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru