Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/4

USNESENÍ 4.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.11.2018 v zasedací místnosti rady
26/4/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci " Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2018 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, jako zhotovitelem, na akci "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

27/4/RM/2018 Návrh rozpočtu města na r. 2019 - 3. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2019 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k rozpočtu města Dačice na rok 2019 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2019 v těchto objemech:

příjmy 213.992,48 tis. Kč

výdaje 233.533,17 tis. Kč

schodek rozpočtu -19.540,69 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru -2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let 21.874,69 tis. Kč

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2019 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím, k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2019. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

28/4/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 25/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření v těchto objemech: příjmy 1.300.000,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování -1.300.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru