Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/98

USNESENÍ 98.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.1.2018 v zasedací místnosti rady
2282/98/RM/2018 Pronájem startovacího bytu č. 7 v domě 175 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 7, o velikosti 1+0, v čp. 175/I ul. Bratrská v Dačicích s žadateli ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 7, o velikosti 1+0, v čp. 175/I ul. Bratrská v Dačicích s žadateli ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2283/98/RM/2018 Uvolnění skladových zásob pro propagaci města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno 2018, Slovakiatour Bratislava 2018 a Holiday World Praha 2018 v celkové hodnotě  18.820,50 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2284/98/RM/2018 Závazné ukazatele rozpočtu 2018 - PO v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2018 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2285/98/RM/2018 Podpora akce Sportovec roku 2017 okresu Jindřichův Hradec
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů v max. celkové výši 6.500 Kč dačickým sportovcům a dlouholetým sportovním funkcionářům, kteří budou oceněni v rámci akce Sportovec roku 2017 okresu J. Hradec konané dne 18. 1. 2018 v Dačicích.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2286/98/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci starosty města o vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 - terénní odlehčovací služba, jejímž poskytovatelem je RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2287/98/RM/2018 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200.000 Kč na rok 2018, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2288/98/RM/2018 Závazné ukazatele rozpočtu 2018 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2018 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2289/98/RM/2018 Vyhlášení VZ na PD - "C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II (3. vyhlášení)"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD (3. vyhlášení)" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení  akce s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD (3. vyhlášení)".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD (3. vyhlášení)".

[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2290/98/RM/2018 Žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.11 - "Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice'' a D.01.19 - "Zateplení domu Boženy Němcové 211 Dačice"

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí

 1. podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 37 - "Energetické úspory v bytových domech II" na realizaci akce "Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice".
 2. podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 37 - "Energetické úspory v bytových domech II" na realizaci akce "Zateplení domu Boženy Němcové 211 Dačice".

II. Rada města schvaluje

 1. zajištění plného předfinancování akce s názvem "Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice'' a akce "Zateplení domu Boženy Němcové 211 Dačice".
 2. financování vlastního podílu pro akci s názvem "Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice'' a akci s názvem "Zateplení domu Boženy Němcové 211 Dačice".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2291/98/RM/2018 Předložení žádosti o dotaci v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury - A.03.05 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín"

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akceA.03.05 "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín".
 2. zajištění předfinancování akce s názvem A.03.05 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín".
 3. financování vlastního podílu pro akci s názvem A.03.05 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2292/98/RM/2018 Vyhlášení VŘ - A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. členy komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa".
 3. předpokládaný harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2293/98/RM/2018 Vyhlášení VZ na PD - "A.01.14 Rekonstrukce místních komunikací v sídliští k Hradišťku"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení  akce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku".
   

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2294/98/RM/2018 VZ na projektovou dokumentaci - "A.01.09 Parkovací stání Jiráskova"

I. Rada města schvaluje

 1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby akce: "A.01.09 Parkovací stání Jiráskova".
 2. Seznam dodavatelů určených k obeslání.
 3. Složení členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2295/98/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene - "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice" - D.01.04 (199)
I. Rada města schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku p. č. 2431/9 v k. ú. Dačice v rozsahu dle geometrického plánu č. 2806-8199/2017 v rámci investiční akce "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice", mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]2296/98/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Dačice, rekonstrukce vývodů z TR - VN" (199)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 2712/3 a p. č. 2826/4 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení VN, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2297/98/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice, Palackého nám. - posílení VO" (200)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci připravované stavby "Dačice, Palackého nám. - posílení VO", a to:
- budoucí věcné břemeno služebnosti, spočívající v právu umístění kabelu veřejného osvětlení do pozemku p. č. 2784 v k. ú. Dačice, uzavřené mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje,  jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Dačice, Palackého nám. - posílení VO".
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2298/98/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "C.01.02 - Výstavba parkoviště THK" - (201)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Výstavba parkoviště v Dačicích v ulici Strojírenská - sil. II/407", a to:
- služebnost spočívající v právu uložení silniční dešťové kanalizace na pozemku p. č. 2826/4 mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku a povinným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem dešťové kanalizace a oprávněným,

a dále v právu

- uložení bezpečnostního přepadu z vsakovacích prostorů do dešťové kanalizace ve vlastnictví Jihočeského kraje, právo přístupu k němu a právo jeho opravy a údržby mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem dešťové kanalizace a povinným, pro stavbu "Výstavba parkoviště v Dačicích v ulici Strojírenská - sil. II/407", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Výstavba parkoviště v Dačicích v ulici Strojírenská - sil. II/407".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2299/98/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "A.04.05 - Zřízení vodovodu a kanalizace Hostkovice - Lipolec" (202)
I. Rada města schvaluje uzavření budoucího věcného břemene, spočívající v právu umístění 3 ks označníků vodovodu a výtlačného kanalizačního řadu do pozemků p. č. 1748 v k. ú. Hostkovice u Dačic a p. č. 3062 v k. ú. Lipolec, uzavřené mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje,  jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec".
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2300/98/RM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice (88)
I. Rada města ruší usnesení č. 2055/89/RM/2017 ze dne 19. 9. 2017.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi na část pozemku p. č. 2781/4 o výměře 35 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími každá k id. 1/2, za podmínek uvedených v návrhu usnesení.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2301/98/RM/2018 Smlouva kupní na pozemek p. č. 1671/2 v k. ú. Dačice - A.01.22 "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé"(92)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 1671/2 o výměře 195 m2 v k. ú. Dačice, v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu "Studie parkoviště Dačice III.", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ a to za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2302/98/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 1428 v k. ú. Chlumec u Dačic (112)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1428 v k. ú. Chlumec u Dačic mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a podílovými spoluvlastníky pozemku, pro stavbu "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci", a to:

░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ dle přílohy usnesení č. 1.   

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2303/98/RM/2018 Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti - "Oprava dřevěné lávky přes Moravskou Dyji v Dačicích" (203)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné umístění stavby pro účely opravy a dále vstupu na části pozemků p. č. 2839/31, p. č. 2839/32 a p. č. 1468/1 v k. ú. Dačice pro stavbu "Oprava lávky přes Moravskou Dyji v Dačicích", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2304/98/RM/2018 VZ - A.04.40 - "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2305/98/RM/2018 Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2306/98/RM/2018 Činnost SDH JSDH
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zhodnocení činnosti SDH v obcích Bílkov, Dolní Němčice, Dačice, Chlumec, Hostkovice, Lipolec, Malý Pěčín v roce 2017 a orientační plán činností na rok 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2307/98/RM/2018 Variantní řešení Palackého náměstí - průsečná křižovatka
I. Rada města schvaluje projednání nového návrhu průsečné křižovatky - Palackého náměstí na pracovním jednání zastupitelstva města konaném 22. 1. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2308/98/RM/2018 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2309/98/RM/2018 Dodatek k smlouvě se společností VERA
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SWR/14/250 s firmou VERA, spol. s r. o., se sídlem  Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČO:  62587978.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SWR/14/250 s firmou VERA.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2310/98/RM/2018 Schůze komisí v místních částech
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za účasti vedení města pro rok 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2311/98/RM/2018 Souhlas pro MAS Česká Kanada o.p.s. při zpracování MAP II Dačice
I. Rada města souhlasí, aby MAS Česká Kanada o.p.s. byla žadatelem o podporu z výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a zároveň zpracovatelem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu dalším jednáním směřujícím k zajištění zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP Dačice MAS Česká Kanada o.p.s.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru