Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2019/13

USNESENÍ z 13.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.3.2019 v zasedací místnosti rady125/13/RM/2019 ELEKTROWIN a.s. - dodatek ke smlouvě
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 29. 09. 2006 (dále jen "Dodatek").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

126/13/RM/2019 Regenerace MPR a MPZ 2019 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 695.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 následovně:
Stará radnice čp. 1/I, rej. č. ÚSKP 22560/3-1816, vlastník Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13  Dačice,  IČ: 00246476, Oprava a restaurování fasád II. etapa, výše státní finanční podpory 360.000,00 Kč,
Klášter bosých karmelitek, čp. 21/III, rej. č.. ÚSKP 22086/3-1831, vlastník Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, Dačice, IČO 68521979, Stavebně udržovací práce na vnějších omítkách II. etapa, výše státní finanční podpory 335.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

127/13/RM/2019 Regenerace MPZ Dačice 2019 - příspěvek z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 68.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2019 v rámci Programu regenerace MPZ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

128/13/RM/2019 Pronájem bytu č. 1, čp. 200/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 90,71 m2 ul. Sokolská 200/V v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░ do 30. 6. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 90,71 m2 ul. Sokolská 200/V v Dačicích s  panem ░░░░ ░░░░ ░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

129/13/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu 58/I-3, garáže a nabídka bytu veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 3, o velikosti 2+1, v bytovém domě 58/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 30. 4. 2019 a nabídku volného bytu veřejnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu na byt č. 3, o velikosti 2+1, v bytovém domě 58/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 30. 4. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

130/13/RM/2019 Pronájem garáže u leteckého muzea v čp. 58/I
I. Rada města schvaluje nepronajímat garáž č. 1 ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích a ponechat ji nadále pro potřeby odboru správy budov.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

131/13/RM/2019 Řešení vypovězené smlouvy smírnou cestou 175-15
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 5. 2019 - do 30. 6. 2019 s možností prodloužení vždy jen o dva měsíce s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░, byt č. 15, ul. Bratrská 175/I v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, byt č. 15, ul. Bratrská 175/I v Dačicích na dobu určitou od 1. 5. 2019 - do 30. 6. 2019 s možností prodloužení vždy jen o dva měsíce.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

132/13/RM/2019 Dohoda o ukončení smlouvy "Smlouva o poskytování služeb"
I. Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy "Smlouva o poskytování služeb" s programátory ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ z Jihlavy dohodou ke dni 31. 8. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy "Smlouva o poskytování služeb" s programátory ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ z Jihlavy dohodou ke dni 31. 8. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

133/13/RM/2019 "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)" - zrušení výběrového řízení
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci s názvem "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

134/13/RM/2019 Vyhlášení VZ - "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)"

I. Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)".
  4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

135/13/RM/2019 Grantový program THK na rok 2019 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2019. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z finančních prostředků získaných z úplaty za předškolní vzdělávání.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Dačice na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2019, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

136/13/RM/2019 Grantový program THK na rok 2019 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2019. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru na realizaci některého z uvedených projektů (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2019, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

137/13/RM/2019 Grantový program THK na rok 2019 - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2019. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ Dačice, Komenského 7 na realizaci některého z uvedených projektů (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2019, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

138/13/RM/2019 Stanovení odvodu zřizovateli - MŠ Dačice
I. Rada města ukládá Mateřské škole Dačice odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 139.000,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny z fondu investic Mateřské školy Dačice na účet zřizovatele nejpozději do 30. 6. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

139/13/RM/2019 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

140/13/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v těchto objemech: příjmy 711.550,00 Kč, výdaje 711.550,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

141/13/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (160)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části pozemku p. č. 868/1 o přibližné výměře 26 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lipolec z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. za 210,00 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

142/13/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 2271/106 v k. ú. Dačice (168)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části pozemku p. č. 2271/106 o přibližné výměře 100 m2 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r.o., IČ: 05345995, se sídlem B. Smetany 120, Dačice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. za 895,00 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

143/13/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 1331/125 v k. ú. Dačice (173)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 1331/125 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 328 m2, do výlučného vlastnictví společnosti Technické služby Dačice, s.r.o., IČ: 26040344, U Stadionu 50/V, Dačice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

144/13/RM/2019 Směna částí pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín (26)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice, a to částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín a k. ú. Velký Pěčín, a to části pozemku p. č. 223/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 500 m2 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu určenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů spojených s realizací prodeje směnou za pozemky pod místní komunikací v k. ú. Velký Pěčín ze společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, a to pozemků p. č. 79/13 o výměře 212 m2 odděleného z pozemku p. č. 79/4; p. č. 82/10  o výměře 29 m2 odděleného z pozemku p. č. 82/2 a p. č. 83/11 m2 o výměře 373 m2 odděleného z pozemku p. č. 83/6, a to vše na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 za cenu určenou znaleckým posudkem, dle podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

145/13/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Malý Pěčín (253)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro uložení vodovodního řadu mezi městem Dačice, jako dosavadním vlastníkem a budoucím oprávněným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako budoucími nabyvateli a budoucími povinnými, a to na pozemku p. č. 223/2 v k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

146/13/RM/2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Dačice (142)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci výstavby veřejně prospěšných staveb a realizaci výsadby zeleně, a to pozemků:

p. č. 2634/137 - orná půda o výměře 219 m2,

p. č. 2634/138 - orná půda o výměře 161 m2,

p. č. 2271/164 - orná půda o výměře 173 m2,

p. č. 1937/40 - orná půda o výměře 3979 m2,

p. č. 1937/66 - ostatní plocha o výměře 46 m2,

p. č. 1937/85 - orná půda o výměře 2705 m2,

p. č. 2430/294 - ostatní plocha o výměře 27 m2,

p. č. 2396/69 - orná půda o výměře 1616 m2,

p. č. 2396/71 - orná půda o výměře 1586 m2,

p. č. 2396/73 - orná půda o výměře 5258 m2,

p. č. 2396/75 - orná půda o výměře 8631 m2,

p. č. 2396/79 - orná půda o výměře 3641 m2,

p. č. 2771/28 - ostatní plocha o výměře 40 m2,

p. č. 2271/213 - ostatní plocha o výměře 18 m2 (dle dosud nezapsaného gpl č. 2869-133/2018),

p. č. 124/1 - trvalý travní porost o výměře 165 m2

z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

147/13/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" (251) (252)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", jejíž součástí bude uložení splaškové a dešťové kanalizace a zřízení 3 revizních šachet na pozemcích p. č. 1911/1, p. č. 1911/7 a p. č. 1924/2  v obci a k. ú. Dačice mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 1909 v obci a k. ú. Dačice uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a současně jako budoucím povinným, a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucím povinnými a současně jako budoucími oprávněnými, spočívající v právu ve prospěch města Dačice uložit inženýrskou síť splaškové a dešťové kanalizace a zřízení nových revizních šachet a současně v povinnosti města Dačice ve prospěch manželů ░░░░ vybudovat a zajistit na náklady města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

148/13/RM/2019 Smlouva o udělení souhlasu k provedení staveb polních cest v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a v k. ú. Chlumec u Dačic (143)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby Polních cest C8, C10, C12, C19 na pozemcích p. č. 1601, p. č. 1756, p. č. 1758, p. č. 1765, p. č. 1767, p. č. 1768, p. č. 1769, p. č. 1774, p. č. 1791 a p. č. 1801 v k. ú. Chlumec u Dačic a Polní cesty C3 na pozemku p. č. 1798 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemků, na nichž budou umístěny stavby, a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, sídlem Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, jako investorem a stavebníkem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby Polních cest.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

149/13/RM/2019 Souhlasné prohlášení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření souhlasného prohlášení, dle přílohy usnesení č. 1, mezi subjekty město Dačice a TJ Centropen Dačice, z.s. , Dačice IČO 42408385, sídlem Sokolská 565, 380 01  Dačice, jehož předmětem je prohlášení zúčastněných stran, že vlastníkem oplocení sportovního areálu v ul. Sokolská v Dačicích, v rozsahu dle přílohy usnesení č. 2, je město Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

150/13/RM/2019 Smlouva o výstavbě dopravní infrastruktury
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výstavbě dopravní infrastruktury mezi městem Dačice a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výstavbě dopravní infrastruktury.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

151/13/RM/2019 Udělení výjimky pro průjezd místní komunikací v důsledku opravy mostu v ulici Nádražní
I. Rada města schvaluje udělení výjimky v průjezdu komunikací Nádražní a Družstevní v obci Dačice během uzavírky mostu přes Moravskou Dyji na silnici III/40624, pro nákladní vozidla společností:

ZEMOS s.r.o.  nákladní vozidlo MAN, RZ 2C7 1298,

CENTROPEN a.s.  nákladní vozidlo IVECO DAILY, RZ 4C3 6292.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

152/13/RM/2019 Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ - výsledek výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a přiložených přílohách,
  2. uzavření smlouvy o dílo  pro stavbu "Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ" s vítězným uchazečem -  Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., IČ: 46683780, sídlem  Nádražní 298, Slavonice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 726.416,92 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy č. 1.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

153/13/RM/2019 Zrušení ZŘ - "Dolní Němčice, návesní kaplička"
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na stavební práce s názvem "Dolní Němčice, návesní kaplička" z důvodu nutnosti rozšíření předmětu zakázky o práce požadované Národním památkovým ústavem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

154/13/RM/2019 Platy jednatelů organizací založených městem
I. Rada města schvaluje navýšení platů jednatelů společností založených městem Dačice dle tohoto návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

155/13/RM/2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Dodatek č. 1 ke smlouvě o účasti na řešení projektu
I. Rada města schvaluje návrh předloženého Dodatku.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

156/13/RM/2019 Schválení partnerství na realizaci projektu "1. Rakousko - český dirigentský kurz"
I. Rada města schvaluje partnerství v projektu pod názvem "1. Rakousko - český dirigentský kurz" v rámci přeshraniční spolupráce s rakouským spolkem Music ohne Grenzen se sídlem v Langau (Rakousko).
II. Rada města pověřuje starostu města Karla Macků podpisem žádostí o dotaci projektu pod názvem "1. Rakousko - český dirigentský kurz" v rámci programu INTERERREG V-A Rakousko - Česká republika.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru