Obsah

USNESENÍ z 19.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.6.2019 v zasedací místnosti rady



301/19/RM/2019 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (171)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu přílohy usnesení č. 80/4/ZM/2019, a to:

Přílohy č. 1 - Kupní smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
Přílohy č. 2 - Koordinační situace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

302/19/RM/2019 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 14. kolo (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/23, dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 o výměře 748 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 665.720,00 Kč (tj. 890 Kč/m2), a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]



Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta