Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2019/24

USNESENÍ z 24.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.9.2019 v zasedací místnosti rady416/24/RM/2019 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 - terénní programy, jejímž poskytovatelem je PREVENT 99 z. ú., Heydukova 349, Strakonice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

417/24/RM/2019 Pronájem bytu č. 8 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 8, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░ ░░░░ ░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 8, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

418/24/RM/2019 Pronájem bytu 41/I - 1 v zájmu města
I. Rada města schvaluje posunout pronájem bytu po dokončení oprav. Původní nájemní smlouva s ░░░░ ░░░░ ░░░ bude zrušena a nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1.  2020 do 31. 12. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nové nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 4+1, v bytovém domě 41/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

419/24/RM/2019 Pronájem místnosti č. 144 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ na pronájem kanceláře č. 144 o ploše 16,34 m2,  včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou, pro zřízení a provoz nehtového studia, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 3.977 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2020 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░░., na pronájem kanceláře č. 144 o ploše 16,34 m2,  včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou, pro zřízení a provoz nehtového studia. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

420/24/RM/2019 Souhlas k podnájmu kanceláře
I. Rada města vydává souhlas ČSOB Pojišťovně a. s. k podnájmu nebytových prostor - kanceláře se sociálním zařízením o celkové ploše 23 m2 v přízemí budovy čp. 62/I na Palackého náměstí v Dačicích třetí osobě pro provoz pobočky ČSOB Pojišťovny a. s. v Dačicích, na dobu neurčitou s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy s nájemcem, končí i podnájem třetí osobě.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

421/24/RM/2019 Vymáhání pohledávek z bytu č. 8, Dačice 305/I
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci o situaci bývalého nájemce bytu č. 8 o velikosti 1+1 s příslušenstvím umístěného ve 4. podlaží domu čp. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích.
II. Rada města pověřuje Odbor vnitřních věcí, oddělení právní, vymáháním pohledávek.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

422/24/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - "A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 3. 2019 se společností JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 25195379 na akci "Rekonstrukce ulice Za Lávkami", kterým se upravuje předmět plnění o vícepráce a méněpráce dle změnových listů ZL 01, ZL 02 a ZL 03 a kterým se navyšuje cena díla o 124.336,08,- Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

423/24/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - "B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského "
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 1 205 232,20 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se na základě součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o 1 205 232,20 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

424/24/RM/2019 Dodatek č. 5 ke SOD na projektové práce - A.04.41 - Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

425/24/RM/2019 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci č. 2 odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2019 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

426/24/RM/2019 Souhlas s přijetím finančních darů - ŠJ Dačice

I. Rada města vydává

 1. souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 v celkové výši 43.263,00 Kč na úhradu stravného pro 10 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 takto: na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 14.168,00 Kč a od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 29.095,00 Kč,
 2. souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 v celkové výši 17.425,00 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 a pro 2 žáky Základní školy Dačice, Komenského 7 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 takto: na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 5.712,00 Kč a od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 11.713,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

427/24/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 15/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 v těchto objemech: příjmy 170.275,00 Kč, výdaje 170.275,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

428/24/RM/2019 Rozpočtový rámec pro rok 2020
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2020 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

429/24/RM/2019 Darovací smlouva na část pozemku p. č. 2795/17 v k. ú. Dačice (10)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu na pozemek p. č. 2795/17o výměře 5313 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2860 - 113/2018 z pozemku p. č. 2795/17 - ostatní plocha / silnice o výměře 6725 m2 k. ú. Dačice, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako obdarovaným, a městem Dačice jako dárcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

430/24/RM/2019 Bezúplatný převod pozemku p. č. 76/10 v k. ú. Dačice (160)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 76/10 - ostatní plocha / jiná plocha o výměře 180 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření svěřenou pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

431/24/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (285)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemcích p. č. 2730/1 a p. č. 2733 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

432/24/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice a k. ú. Hostovice u Dolních Němčic (286) (287)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, a to:

inženýrskou síť kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 2702/1 v k. ú. Dačice  pro stavbu "Dačice, T. Bohuslav - přípojka NN" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, a společností E.ON Distribuce a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

kanalizační výtlačný řad na pozemku p. č. 1748/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic pro stavbu "Výtlačný řad Hostkovice - Dolní Němčice" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,  jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

433/24/RM/2019 Směna pozemku v k. ú. Dolní Němčice (42)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to: 

části pozemku p. č. 1141/18 - zahrada o přibližné výměře 3 m2 a část pozemku p. č. st. 39 - zastavěná plocha a nádvoří o přibližné výměře 12 m2 z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice,

směnou za část pozemku

p. č. 1141/35 - ostatní plocha / ostatní komunikace o přibližné výměře 25 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek v návrhu uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

434/24/RM/2019 Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (140)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemek p. č. 2884 - orná půda o výměře 18655 m2 v obci a k. ú. Dačice, a to na základě smluvního ujednání čl. VII. odst. 7.2.1. Pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. 9. 2018, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

435/24/RM/2019 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 6. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 7. kola veřejné nabídky na prodej pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2847-57/2018, a to pozemku p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2 a pozemku p. č. 2271/202 o výměře 36 m2 za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.559.800,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

436/24/RM/2019 Restaurování a oprava části fasády čp. 1/I JZ, SV, SZ - Dodatek č.1 k SoD
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Restaurování a oprava části fasády čp. 1/I JZ, SV, SZ" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

437/24/RM/2019 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace panu ░░░░ ░░░░ ░░░, na provoz pojízdné prodejny v r. 2019 ve výši Kč 29 000,00.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny na rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

438/24/RM/2019 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

439/24/RM/2019 Odměna jednateli Městských lesů Dačice s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2, odst. 2.4 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu Ing. Kamilu Kupcovi jednateli Městských lesů Dačice s.r.o. tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

440/24/RM/2019 Žádost o příspěvek - účast na mistrovství v dogdancingu ve Švýcarsku
I. Rada města schvaluje dar ve výši 2.000 Kč pro ░░░░ ░░░░ ░░░ na pokrytí nákladů spojených s účastí na Mistrovství Švýcarska v dogdancingu, které se bude konat 5. 10. 2019 v St. Gallenu, za podmínky prokázání propagace města Dačice na této soutěži.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

441/24/RM/2019 Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel - ředitelka Městského muzea a galerie Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí žádost ředitelky Městského muzea a galerie Dačice o ukončení pracovního poměru ke dni 31. 3. 2020.

II. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel - ředitelka příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice, 
 2. členy komise pro výběrové řízení na pozici ředitel - ředitelka příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice.  

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

442/24/RM/2019 Žádost knihovny o navýšení příspěvku na provoz v roce 2019 - změna závazného ukazatele

I. Rada města schvaluje změnu závazného ukazatele rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2019:

 1. navýšení příspěvku na provoz hlavní činnosti o částku 170.000 Kč,
 2. závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz hlavní činnosti v roce 2019 bude po provedené změně  3.111.500 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

443/24/RM/2019 Výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka k 30. 6. 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka ke dni 30. 6. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

444/24/RM/2019 Zápis Výboru kontrolního Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 3. schůze Výboru kontrolního Dačice, která se konala dne 9. 9. 2019.

II. Rada města žádá kontrolní výbor o podrobnější zdůvodnění usnesení č. IV - doplnění přílohy č. 1 v obecně závazné vyhlášce č. 1/2010.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru