Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/25

USNESENÍ z 25.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.10.2019 v zasedací místnosti rady445/25/RM/2019 Nařízení Tržní řád

I. Rada města schvaluje nařízení města, tržní řád, jež tvoří přílohu tohoto usnesení, a vydává jej pod číslem 2/2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

446/25/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu 221/I - 24 a nabídka
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 24, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░ ke dni 31. 10. 2019 a nabídku volného bytu veřejnosti dle pořadí, které stanovila sociální komise dne 1. 7. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

  1. dohody o ukončení nájmu na byt č.  24, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░ ke dni 31. 10. 2019,
  2. nájemní smlouvy s  nájemcem dle pořadí, které stanovila sociální komise dne 1. 7. 2019.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

447/25/RM/2019 Uzavření dodatku č. 4 s ČSOB Pojišťovnou a. s.
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 s ČSOB Pojišťovnou a. s., k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 9. 1998 na podnájem nebytových prostor - kanceláře se sociálním zařízením o celkové ploše 23 m2 v přízemí budovy čp. 62/I na Palackého náměstí v Dačicích, kterým se mění článek V. odst. 5. tak, že se mění úhrada vodného a stočného podle skutečné spotřeby vody měřené na podružném vodoměru pro dané prostory.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 s ČSOB Pojišťovnou a. s., kterým se mění úhrada vodného a stočného podle skutečné spotřeby vody měřené na podružném vodoměru pro dané prostory.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

448/25/RM/2019 Smlouva o užívání věci - umístění sítě elektronických komunikací v budovách čp. 209/V, 211/V
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o užívání věci s firmou STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, Č. Budějovice  na umístění sítě elektronických komunikací v budovách čp. 209/V, 211/V v ul. Boženy Němcové v Dačicích, za jednorázovou úhradu v částce 6.000 Kč za připojení obou bytových domů.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předložené Smlouvy o užívání věci s firmou STARNET, s.r.o., na umístění sítě elektronických komunikací v budovách čp. 209/V, 211/V v ul. Boženy Němcové v Dačicích, za jednorázovou úhradu v částce 6.000 Kč za připojení obou bytových domů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

449/25/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019 v těchto objemech: příjmy -2.220.758,43 Kč, výdaje -550.425,48 Kč, financování 1.670.332,95 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

450/25/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Velký Pěčín (288)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně inženýrské sítě kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 495/1 v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín pro stavbu "Velký Pěčín, Benda - kabel. vedení NN" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitosti, a společností E.ON Distribuce a.s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

451/25/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (289)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemcích p. č. 2747, p. č. 2749 a p. č. 373 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

452/25/RM/2019 Směna pozemků k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k. ú. Lipolec (43)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním ve výši 11.900,- Kč ve prospěch města Dačice pro plánovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků" v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic a katastrálním území Lipolec, a to:

pozemky p. č. 449/11 - lesní pozemek o výměře 48 m2, p. č. 449/13 - lesní pozemek o výměře 201 m2,   p. č. 449/14 - lesní pozemek o výměře 5 m2, p. č. 449/15 - lesní pozemek o výměře 204 m2  v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic z výlučného vlastnictví  České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do výlučného vlastnictví města Dačice,  směnou za pozemek p. č. 760/10 - lesní pozemek o výměře 439 m2 v k. ú. Lipolec z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

453/25/RM/2019 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 11. 2019
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1, 2, 3 a Dodatku č. 10 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 4 a 5 se společností Technické služby Dačice s. r. o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

454/25/RM/2019 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 23. 9. 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního majetku ke dni 23. 9. 2019 tak, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


455/25/RM/2019 Dodatek č. 7 ke smlouvě číslo SWF/01/40
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě číslo SWF/01/40 ze dne 9. 8. 2001 uzavřenou mezi městem Dačice a VERA, spol. s r. o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru