Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/37

USNESENÍ z 37.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.2.2020 v zasedací místnosti rady

651/37/RM/2020 Zápis Komise sociální Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 6. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne 20. 1. 2020.
II. Rada města odvolává na vlastní žádost Elišku Mandátovou, DiS. a MUDr. Jiřího Tomandla z funkce člena sociální komise.
III. Rada města jmenuje Bc. Květu Leitkepovou, DiS. s účinností od 6. 2. 2020 novou členkou sociální komise.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

652/37/RM/2020 DDM Dačice - žádost o záštitu starosty a finanční příspěvek v roce 2020
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 16. 5. 2020 v městské sportovní hale v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve formě sportovních trofejí v max. celkové výši 5.000,00 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 16. 5. 2020 v městské sportovní hale v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

653/37/RM/2020 Uvolnění skladových zásob na propagaci města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2020
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního ruchu Holiday World Praha a Travelfest České Budějovice v celkové hodnotě 14.635,50 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

654/37/RM/2020 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.02.14 Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele BaP holding a. s., Purkyňova 35b, 612 00 Brno-Královo Pole, IČO: 278 54 591 s nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 13 934 084 Kč bez DPH.
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností BaP holding a. s., Purkyňova 35b, 612 00 Brno-Královo Pole, IČO: 278 54 591, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 13 934 084 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností  BaP holding a. s., Purkyňova 35b, 612 00 Brno-Královo Pole, IČO: 278 54 591, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 13 934 084 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

655/37/RM/2020 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.13 Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu 162/V, Tř. 9. května Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 594 772 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 594 772 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

656/37/RM/2020 Storno žádosti o dotaci - OPŽP - Větráme školy - ZŠ B. Němcové

I. Rada města schvaluje

1.1/ storno podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí (121. výzva) na realizaci akce "Větráme školy - ZŠ B. Němcové“,

2/ realizaci akce "Klimatizace v ZŠ B. Němcové" v roce 2021 s předpokládanými náklady do 1 200 tis. Kč vč. DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

657/37/RM/2020 Předložení žádosti o dotaci v rámci Ministerstva pro místní rozvoj - B.01.30 "Běžecká dráha a skok daleký u ZŠ B. Němcové"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akce B.01.30 "Běžecká dráha a skok daleký u ZŠ B. Němcové".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

658/37/RM/2020 Žádost o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí na realizaci akce B.01.04 - "Zalávecké ekohrátky''

I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí - výzva č. 7/2019 - Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, na realizaci akce "Zalávecké ekohrátky".

II. Rada města schvaluje

 1. zajištění plného předfinancování akce s názvem "Zalávecké ekohrátky",
 2. financování vlastního podílu pro akci s názvem "Zalávecké ekohrátky".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

659/37/RM/2020 Žádost o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí na realizaci akce B.01.05 - "Zahrada sovy Amosky''

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí - výzva č. 7/2019 - Environmentální prevence na realizaci akce B.01.05 - "Zahrada sovy Amosky".
 2. zajištění plného předfinancování akce s názvem  B.01.05 - "Zahrada sovy Amosky".
 3. financování vlastního podílu pro akci s názvem B.01.05 - "Zahrada sovy Amosky".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

660/37/RM/2020 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2019
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

661/37/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v těchto objemech: příjmy -169.039,74 Kč, výdaje 1.415.742,32 Kč, financování 1.584.782,06 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

662/37/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v objemech: příjmy 0,00 Kč, běžné výdaje -11.000.000,00 Kč, kapitálové výdaje 11.000.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

663/37/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 803 a p. č. 804/3 v k. ú. Dačice (314)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Plynový zdroj bytového domu čp. 223/V, Dačice", konktrétně uložení plynovodní přípojky, dále umístění skříně HUP na pozemky p. č. 803 a p. č. 804/3 a umístění třísložkového montovaného komína nad pozemek p. č. 803 v k. ú. Dačice, uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a budoucími oprávněnými a investory stavby:

 1.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/1 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 2.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové   jednotky 223/2 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 3.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové      jednotky 223/3 a k ní náležejícího podílu ve výši 63/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 63/1868 na pozemku p. č. 802,
 4.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci každý k id. 1/2     bytové     jednotky 223/4 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech   domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 5. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/5 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 6.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci  v SJM   bytové   jednotky 223/6 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp.  223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 7. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/7 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 8.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/8 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu čp. 223/V,   nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 9. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněný a vlastník bytové jednotky 223/9 a k ní náležejícího podílu ve výši 55/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 55/1868 na pozemku p. č. 802,
 10.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/10 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 11. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/11 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 12.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/12 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 13.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněný a vlastník bytové jednotky 223/13 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 14.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/14 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 15. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/15 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 16.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněný a vlastník bytové jednotky 223/16 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 17. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/17 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 18.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/18 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 19.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněný a vlastník bytové jednotky   223/19 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 20.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněný a vlastník  bytové jednotky 223/20 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 21. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/21 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 22. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci každý k id. 1/2   bytové     jednotky 223/22 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 23. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/23 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 24.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/24 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 25. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/25 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 26.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/26 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 27.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/27 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 28.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci každý k id. 1/2  bytové  jednotky 223/28 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech   domu čp. 223/V, nacházejícího se  na pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802,
 29.  ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněné a vlastníci každý k id. 1/2 bytové jednotky 223/29 a k ní náležejícího podílu ve výši 50/1868 na společných částech   domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 50/1868 na pozemku p. č. 802,
 30. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněná a vlastník bytové jednotky 223/30 a k ní náležejícího podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 61/1868 na pozemku p. č. 802,
 31. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávnění a vlastníci v SJM   bytové jednotky 223/31 a k ní náležejícího podílu ve výši 64/1868 na společných částech domu čp. 223/V,  nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 64/1868 na pozemku p. č. 802,
 32. ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░, budoucí oprávněný a vlastník bytové jednotky 223/32 a k ní náležejícího podílu ve výši 58/1868 na společných částech domu čp. 223/V, nacházejícího se na  pozemku p. č. 802 a k podílu 58/1868 na pozemku p. č. 802, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

664/37/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (315)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemcích p. č. 1230/2, p. č. 1230/3 a p. č. 2818 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

665/37/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 50 a části pozemku p. č. 48 v k. ú. Lipolec
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných pozemků do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ a zřízení věcného břemene pro vlastníky parcely č. 51/1 k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

666/37/RM/2020 Zrušení záměru prodeje bytové jednotky 87/4 v k. ú. Dačice (186)
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zrušení veřejné nabídky na prodej bytové jednotky č. 87/4 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

667/37/RM/2020 Převzetí opuštěných movitých věcí do majetku města
I. Rada města prohlašuje, že výše uvedené movité věci, tedy Pamětní kámen obětem I. světové války  na  parcele č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, která je ve vlastnictví města Dačice, nacházející se na návsi vedle zvoničky, a Hrobový pomník č. 126 (hrob Rudolfa Falata, který byl starostou Dačic v letech 1923-1931) na parcele č. 1241 v k. ú. Dačice, která je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice a nachází se na starém hřbitově, jako opuštěné movité věci ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění si přisvojuje město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476, a přijímá je do svého majetku a zařazuje do evidence svého majetku jako předmět kulturní hodnoty za částku 1 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

668/37/RM/2020 Smlouva o poskytnutí grantu na realizaci projektu Branou Podyjí na kole a pěšky
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu výši 14.400 Kč na realizaci projektu Branou Podyjí na kole a pěšky v roce 2020 uzavíranou mezi Nadací Jihočeské cyklostezky (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

669/37/RM/2020 Žádost o udělení záštity starosty města a poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad 11. ročníkem sportovního projektu Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí.
II. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000,00 Kč na podporu konání 11. ročníku projektu Na kole dětem - podpora onkologicky nemocných dětí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

670/37/RM/2020 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 4 ÚP Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení těchto požadavků do probíhající změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

671/37/RM/2020 Další postup při realizaci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Rada města schvaluje předložený postup při realizaci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru