Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/40

USNESENÍ z 40.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.3.2020 v zasedací místnosti rady

726/40/RM/2020 Pronájem skladu č. 3, Palackého náměstí č. p. 3, Dačice I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - sklad č. 3 o ploše 13,3 m2 ve dvorní části nemovité věci, resp. budovy, nacházející se na adrese Palackého náměstí č. p. 3, Dačice I.,  s paní ░░░░ ░░░░, sídlo firmy Dlouhá 422, Dačice 380 01, IČO: 08953058 od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 840 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2021 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok na pronájem nebytových prostor.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - sklad č. 3 o ploše 13,3 m2 ve dvorní části nemovité věci, resp. budovy, nacházející se na adrese Palackého náměstí č. p. 3, Dačice I., s paní ░░░░ ░░░░, sídlo firmy Dlouhá 422, Dačice 380 01, IČO: 08953058.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

727/40/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy na místnosti č. 109 na Pal. náměstí 3/I a parkovacího stání č. 4

I. Rada města schvaluje

 1. ukončení Smlouvy o nájmu místnosti č. 109 uzavřené 29. 4. 2019 s Bačáková DP s.r.o., IČ: 08031126 dohodou k 31. 5. 2020 s tím, že pokud bude na tyto prostory uzavřena nájemní smlouva s novým zájemcem, bude smlouva s Bačáková DP s.r.o. ukončena ještě před výpovědní lhůtou,
 2. ukončení Smlouvy o nájmu parkovacího stání č. 4 uzavřené 29. 11. 2016 s p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou k 31. 5. 2020 s tím, že pokud bude na parkovací stání č. 4 uzavřena nájemní smlouva s novým zájemcem, bude smlouva s Bačáková DP s.r.o., IČ: 08031126 ukončena ještě před výpovědní lhůtou.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

728/40/RM/2020 Zvýšení nájemného o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 2,8 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce, tj. od 1. 4. 2020. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

729/40/RM/2020 Poskytnutí finančního daru Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

730/40/RM/2020 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 80 000 Kč na rok 2020, společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč na zajištění mobilní hospicové péče v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

731/40/RM/2020 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200 000 Kč na rok 2020, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

732/40/RM/2020 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200 000 Kč na rok 2020, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

733/40/RM/2020 SoD - D.01.25 Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních úprav a souvisejících činností akce "Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V" za celkovou cenu 766 024,10 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních úprav a souvisejících činností akce "Revitalizace dvora bytových domů B. Němcové 209/V a 211/V" za celkovou cenu 766 024,10 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

734/40/RM/2020 Dodatek č. 5 ke SOD - "A.01.14 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2018 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, kterým se rozšiřuje předmět plnění o změnu již předané dokumentace DUR, navyšuje se cena díla o 39.750,- Kč bez DPH, a kterým se prodlužuje termín dokončení rozšířené dokumentace DUR akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" o 2 měsíce od účinnosti dodatku č. 5.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 5 na vypracování projektové dokumentace akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

735/40/RM/2020 Grantový program THK na rok 2020 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2020. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na uvedený projekt, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z finančních prostředků získaných z úplaty za předškolní vzdělávání.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Dačice na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2020, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

736/40/RM/2020 Použití fondu investic - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 10.000,00 Kč na dofinancování investiční akce zabezpečení budovy proti vniku cizích osob na pracovišti v ul. Bratrská.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

737/40/RM/2020 Změna platu ředitelky MŠ Dačice od 1. 4. 2020
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u Mgr. Hany Švarcové dle přílohy s účinností od 1. 4. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

738/40/RM/2020 Grantový program THK na rok 2020 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2020. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na uvedený projekt, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2020, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

739/40/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 v těchto objemech: příjmy 2.578.510,00 Kč, výdaje 4.081.955,00 Kč, financování 1.503.445,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

740/40/RM/2020 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 906/2 v k. ú. Dačice (138)
I. Rada města schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p. č. 906/2 o výměře 40 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a společností INEX Moravské Budějovice s.r.o., sídlem  Husova 890, 676 02  Moravské Budějovice, jako pronájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.     
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

741/40/RM/2020 Koupě pozemku p. č. 2633/259 v k. ú. Dačice (140)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v rámci stavby "Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to pozemku p. č. 2633/259 o výměře 22 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

742/40/RM/2020 Budoucí koupě části pozemku p. č. 2634/35 a části pozemku p. č. 2633/292 v k. ú. Dačice (138) (139)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí koupě částí nemovitostí v rámci stavby "Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to:
části pozemku p. č. 2633/292 o přibližné výměře 1 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, 
části pozemku p. č. 2633/55 o přibližné výměře 1 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

743/40/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice (42)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 615,00 Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

744/40/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří (192)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej částí pozemku 758/22 - ostatní plocha  v k. ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví žadatelů a vlastníků sousedních nemovitostí pro účely vybudování sjezdů k rodinným domům, a to prodej:

části pozemku p. č. 758/22 o přibližné výměře 55 m2 do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených,
části pozemku p. č. 758/22 o přibližné výměře 35 m2 do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ k id. podílu 63/100, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 210,- Kč/m2 , s přičtením nákladů spojených s prodejem, za podmínek v návrhu usnesení uvedených,

části pozemku p. č. 758/22 o přibližné výměře 100 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

745/40/RM/2020 Směna částí pozemků v k. ú. Prostřední Vydří (46)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků s finančním vyrovnáním  v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to pozemků p. č. 758/27 - ostatní plocha o výměře 191 m2 a p. č. 758/24 - ostatní plocha o výměře 18 m2 - zahrada z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za část pozemku p. č. 758/22 - ostatní plocha o přibližné výměře 60 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

746/40/RM/2020 Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (322) (323)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemcích:
p. č. 2712/3 a p. č. 2826/4 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, rekonstrukce vývodů z TR - VN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
p. č. 2633/263, p. č. 2633/267, p. č. 2712/3 a p. č. 2826/4 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, TRW, KGJ - VN", dle přílohy usnesení č. 5.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

747/40/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení podzemního optického vedení" v k. ú. Dačice (319)
I. Rada města ruší usnesení č. 715/39/RM/2020.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností STARNET, s. r. o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE 40 mm v zemi do pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Starnet, s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

748/40/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 526/2 v k. ú. Bílkov (324)
I. Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně kanalizační přípojky na pozemku p. č. 526/2 v k .ú. Bílkov v rámci stavby "Kanalizační přípojka k RD čp. 11 a čp. 9, Bílkov", mezi manželi ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako investory stavby a budoucími oprávněnými, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle návrhu usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

749/40/RM/2020 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2019
I. Rada města schvaluje vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2019 předložené společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

750/40/RM/2020 Sportovní hala v ulici Vápovská v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci  mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, a městem Dačice, jejímž předmětem je smluvní ujednání podmínek pro realizaci výstavby sportovní haly v ulici Vápovská v Dačicích, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

751/40/RM/2020 Souhlas s převodem nájmu - p. ░░░░
I. Rada města vydává souhlas s převodem nájmu nebytových prostor v budově čp. 4/I na Palackého náměstí v Dačicích na pana ░░░░ ░░░░, se sídlem Dolní Němčice 89, IČO: 717 69 404 v souvislosti s ukončením činnosti firmy pana ░░░░ ░░░░, se sídlem Dolní Němčice 89, IČO: 438 66 409.   
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 1. 2017 s panem ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor v čp. 4/I na Palackého náměstí v Dačicích, kterým se mění nájemce z pana ░░░░ ░░░░, IČO: 438 66 409, se sídlem Dolní Němčice 89, Dačice na pana ░░░░ ░░░░, IČO: 717 69 404, se sídlem Dolní Němčice, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

752/40/RM/2020 Smlouva o výpůjčce části pozemku v k. ú. Dačice se společností Vydavatelství MCU s.r.o.
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice, o výměře 3,4 m2 pro provoz Mapového informačního systému jižní Čechy se společností Vydavatelství MCU s.r.o., se sídlem Soukenická 43, 381 01  Český Krumlov, IČO: 260 99 900 na dobu určitou do 31. 12. 2030.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

753/40/RM/2020 Výsledky hospodaření za rok 2019 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2019 - zisk ve výši 74.408,68 Kč, 
 2. rozdělení zisku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2019 do fondů organizace následovně: 34.000,00 Kč do fondu odměn; 40.408,68 Kč do rezervního fondu. 

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Knihovny Matěje Mikšíčka v roce 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

754/40/RM/2020 Schválení účetní závěrky 2019 - Knihovna Matěje Mikšíčka
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Knihovny Matěje Mikšíčka, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Ing. Eva Macků, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Knihovny Matěje Mikšíčka k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

755/40/RM/2020 Odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2019
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2019 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

756/40/RM/2020 Účast v dotačním programu Jč. kraje - MMaG Dačice
I. Rada města souhlasí s účastí Městského muzea a galerie Dačice v dotačním programu Jihočeského kraje pro rok 2020 Podpora muzeí a galerií - "Tvorba nových webových stránek muzea" a "Výroba propagačních materiálů MMaG Dačice" - dle podmínek uvedených v žádosti organizace.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

757/40/RM/2020 Výsledky hospodaření za rok 2019 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2019 - zisk ve výši 28.337,67 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie Dačice do fondů organizace následovně: 22.000,00 Kč do fondu odměn, 6.337,67 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

758/40/RM/2020 Schválení účetní závěrky 2019 - Městské muzeum a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2019.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Eva Macků, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

759/40/RM/2020 Odměna pro ředitelku MMaG Dačice za rok 2019
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2019 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

760/40/RM/2020 Mimořádná odměna pro ředitelku MMaG Dačice
I. Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ve výši ░░░░ Kč pro Mgr. Marii Kučerovou, ředitelku Městského muzea a galerie.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

761/40/RM/2020 Stanovení platu ředitele Městského muzea a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje stanovení platového výměru ředitele Městského muzea a galerie Dačice s účinností od 1. 4. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

762/40/RM/2020 Souhlas s poskytnutím správního území pro MAS Česká Kanada o.p.s.
I. Rada města souhlasí, aby území města Dačice včetně místních částí Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín byly začleněny do územní působnosti MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021 - 2027.
II. Rada města souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území na roky 2021 - 2027 na celé území MAS Česká Kanada o.p.s.
III. Rada města souhlasí s příspěvkem z rozpočtu města ve výši 1 Kč/obyvatele/rok pro MAS Česká Kanada o.p.s. od 1. 1. 2021, jakož i pro následující roky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

763/40/RM/2020 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jednotky SDH Dačice dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

764/40/RM/2020 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků pro zásahové jednotky SDH místních částí Lipolec, Bílkov a Dolní Němčice dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

765/40/RM/2020 Smlouva o poskytnutí služeb v době nařízené karantény
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Dačice a Ledax o.p.s., Resident 2000 o.p.s. a Oblastní charitou Jihlava na nákup a jeho doručení žadateli o službu.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsání smlouvy s výše uvedenými subjekty.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru