Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/43

USNESENÍ z 43.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.4.2020 v zasedací místnosti rady
787/43/RM/2020 Prominutí platby nájemného

I. Rada města schvaluje prodloužení splatnosti nájmu za 2Q r. 2020 do 30. 4. 2021 pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, 

II. Rada města neschvaluje
žádost ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, o prominutí nájemného.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

788/43/RM/2020 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 200 000 Kč, Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec na zajištění provozu Domova seniorů Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

789/43/RM/2020 Vydání souhlasu s konáním veřejné sbírky
I. Rada města souhlasí s konáním veřejné sbírky na zmírnění dopadů epidemie koronaviru v Dačicích, která bude prováděna formou shromažďování finančních prostředků na zvláštním transparentním bankovním účtu. Sbírka bude konána na dobu určitou do 30. 11. 2020.
II. Rada města navrhuje z důvodu zvláštního zřetele hodných (bezprostřední výskyt živelní pohromy - epidemie koronaviru) zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, aby bylo možné reagovat na aktuální situaci šíření koronaviru a zahájit sbírku a pomoc co nejdříve.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

790/43/RM/2020 Město Dačice - změna složení povodňové komise
I. Rada města odvolává Vlastislava Švece z povodňové komise města Dačice.
II. Rada města schvaluje s platností od 15. 04. 2020 změnu ve složení povodňové komise města Dačice (viz příloha), kterou zřídila dne 23. 01. 2019 (číslo usnesení: 23/8/RM/2019/Veřejný) podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
III. Rada města jmenuje Martina Přibyla, velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Dačice, s platností od 16. 04. 2020 členem povodňové komise města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

791/43/RM/2020 Dačické odpady v roce 2019
I. Rada města odkládá projednání informační zprávy o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

792/43/RM/2020 Dodatek č. 5 ke SOD - "B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se snižuje celková cena za dílo o 102 982,00 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2019 se společností STARKON, a. s., IČO: 26227525, Bohuslavice 10, 588 56 Telč na akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského", kterým se snižuje celková cena za dílo o 102 982,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

793/43/RM/2020 Studie zahrady ZŠ Komenského a související změny Územního plánu města Dačice v rámci změny č. 4

I. Rada města schvaluje
1.Řešení úprav zahrady ZŠ Komenského dle předložené studie s názvem "Studie zahrady ZŠ Komenského".

II. Rada města schvaluje
1.Zařazení nové investiční akce s názvem "B.01.31 - Nové oplocení ZŠ Komenského" do rozpočtu města na rok 2020.

III. Rada města schvaluje
1.Změnu plochy s rozdílným způsobem využití pozemku parc.
č. 841/1 v k. ú. Dačice, který je v současné době veden v Územním plánu města Dačice jako plocha smíšená obytná a nově bude veden jako plocha občanské vybavenosti a to v rámci změny č. 4 Územního plánu města Dačice. Věcné břemeno chůze a věcné břemeno cesty je touto změnou nedotčeno.

IV. Rada města schvaluje
1.Změnu plochy s rozdílným způsobem využití na pozemku parc. č. 841/1: z plochy veřejných prostranství U - lokalita Z123 (komunikace pro pěší, propojení ulice Komenského s Havlíčkovým náměstím) na plochu občanské vybavenosti

a

změnu plochy s rozdílným způsobem využití na pozemku parc. č. 840: z plochy veřejných prostranství U - lokalita Z123 (komunikace pro pěší, propojení ulice Komenského s Havlíčkovým náměstím) na plochu smíšenou obytnou v rámci změny č. 4 Územního plánu města Dačice. Věcné břemeno chůze a věcné břemeno cesty je tímto nedotčeno.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

794/43/RM/2020 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2020/2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2020/2021 dle přílohy;
kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně informace o školském obvodu MŠ Dačice dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

795/43/RM/2020 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2020) dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

796/43/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

797/43/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v těchto objemech: příjmy 1.081.600,00 Kč, výdaje 1.162.170,00 Kč, financování 80.570,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

798/43/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2020 v těchto objemech: příjmy -2.550.000,00 Kč, výdaje -2.550.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

799/43/RM/2020 Založení transparentního účtu
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o účtu - transparentní účet mezi městem Dačice a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku ke Smlouvě o účtu - transparentní účet s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

800/43/RM/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2714/1 v k. ú. Dačice (329)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemku p. č. 2714/1 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, B. Smetany 203 - kab. ved. NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

801/43/RM/2020 Využití předkupního práva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města využít předkupního práva na koupi pozemku p. č. 2945/3 - orná půda o výměře 819 m2 v k. ú. Dačice z vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za původní cenu dle kupní smlouvy 728 910,- Kč, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

802/43/RM/2020 Výběrové řízení na koupi pozemku p. č. ░░░░ ░░░░ ░░░░ (171)
I. Rada města schvaluje účast města Dačice, jako zájemce, ve výběrovém řízení na koupi pozemku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, vyhlášeném navrhovatelem, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

803/43/RM/2020 Smlouva o dílo - Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních Němčicích
I. Rada města schvaluje
1.uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., Nádražní ulice 298, 378 81 Slavonice, IČO 46683780, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 259.700 Kč bez DPH a termínem realizace od 1. 5. 2020 do 1. 10. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

804/43/RM/2020 Darovací smlouva - DSO Mikroregion Dačicko (15)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu na nemovité věci o celkové pořizovací ceně 518 784,- Kč, a to:

 • mapový stojan s přístřeškem pro cyklomapu 5 ks (8.801,- Kč /ks)
 • stojan na naučnou stezku s přístřeškem - velký 7 ks (11.917,- Kč/ks)
 • odpadkový koš 6 ks (5.400,- Kč/ks)
 • přístřešek pro naučnou stezku 6 ks (19.900,- Kč/ks)
 • stojan na naučnou stezku s přístřeškem - malý 3 ks (4.570,- Kč/ks)
 • jezdec 1 ks (30.000,- Kč/ks)
 • šlapadlo přední 1 ks (30.000,- Kč/ks)
 • běžecké lyže 1 ks (30.550,- Kč/ks)
 • kormidlo 1 ks (27.500,- Kč/ks)
 • bradla 1 ks (21.500,- Kč/ks)
 • rotoped 1 ks (20.300,- Kč/ks)
 • bench - pres 1 ks (35.000,- Kč/ks)
 • boční houpačka 1 ks (31.000,- Kč/ks)

dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

805/43/RM/2020 Řád veřejného pohřebiště města Dačice
I. Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Dačice na pozemcích parc. č. 2670, 2671, 1241, 1242, 1243/2 v k. ú. Dačice, pozemku parc. č. 1547 v k. ú. Chlumec u Dačic, na pozemku parc. č. 11 v k. ú. Bílkov a na pozemku parc. č. 2 v k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

806/43/RM/2020 Dar pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
I. Rada města schvaluje
1.dar v podobě osobních ochranných prostředků v celkové hodnotě 5.014 Kč ve prospěch Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, se sídlem Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 75011191.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru