Obsah

USNESENÍ z 50.zasedání rady města Dačice
konané dne 1.7.2020 v zasedací místnosti rady
926/50/RM/2020 Záměr prodeje bytové jednotky 87/4 v k. ú. Dačice (186)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 87/4 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

927/50/RM/2020 Plná moc - Komunikace u čp. 88/II
I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě IS engineering s. r. o. k zastupování města Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí na akci "Komunikace u čp. 88/II".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci firmě IS engineering s. r. o. k zastupování města Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí na akci "Komunikace u čp. 88/II".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

928/50/RM/2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Dodatek č. 3 ke smlouvě o účasti na řešení projektu
I. Rada města schvaluje uzavření předloženého Dodatku s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta