Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/53

USNESENÍ z 53.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.8.2020 v zasedací místnosti rady
968/53/RM/2020 Přípravy místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby změnilo své usnesení č. 222/11/ZM/2020/ Veřejný v tom smyslu, že: schvaluje pokračování v přípravách na vypsání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění, týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí tak, aby se mohlo konat na podzim 2021 současně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

969/53/RM/2020 Smlouva o dílo - "Havarijní výměna aeračních elementů na ČOV Dačice"
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČEVAK a.s., sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, na akci "Havarijní výměna aeračních elementů na ČOV Dačice" s celkovou nabídkovou cenou ve výši 370 751,50 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci "Havarijní výměna aeračních elementů na ČOV Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

970/53/RM/2020 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 18 mil. Kč na překlenutí možného nedostatku peněžních prostředků, na úhradu provozních výdajů v časové a věcné souvislosti s tím, že po obdržení dotace od MMR ČR na "Přístavbu učeben k ZŠ Komenského" budou použité prostředky převedeny zpět do Fondu rezerv a rozvoje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

971/53/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 89.044,00 Kč na úhradu stravného pro 11 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108, 4 žáky Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 a 3 žáky Základní školy Dačice, Komenského 7 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4. Dar bude přijímán ve dvou darovacích smlouvách takto: částka 35.256,00 Kč na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a částka 53.788,00 Kč na období od 2. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

972/53/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (lékárna)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši  2.551,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice s. r. o., se sídlem Palackého nám. 41/I, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

973/53/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020 v těchto objemech: příjmy 5.878.947,11 Kč, výdaje 1.268.947,11 Kč, financování -4.610.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

974/53/RM/2020 Vyhlášení VZ na PD - "A.01.19 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení akce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami".
 3. Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami".

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

975/53/RM/2020 D.01.14 - Zateplení domu 303/I, Bratrská
I. Rada města schvaluje zařazení nové investiční akce s názvem "Zateplení domu 303/I, Bratrská", do rozpočtu města na rok 2020, za účelem přípravy její realizace v roce 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

976/53/RM/2020 D.01.15 - Zateplení domu 304/I, Bratrská
I. Rada města schvaluje zařazení nové investiční akce s názvem "Zateplení domu 304/I, Bratrská", do rozpočtu města na rok 2020, za účelem přípravy její realizace v roce 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

977/53/RM/2020 Dodatek č. 8 ke SOD na projektové práce - A.04.41 - Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

978/53/RM/2020 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 28, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 28 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

979/53/RM/2020 Pronájem bytu č. 6, v Dačicích 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 6, o velikosti 1+1, v bytovém domě 221/I - DPS, ul. Bratrská v Dačicích pro pana ░░░░ ░░░░, nar. ░░░ a ░░░░ ░░░░, nar. ░░░░ ░░░░, oba trv. bytem ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2020. Nájemné za byt je stanoveno  pro rok 2020 ve výši 65 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 6, v domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích, s panem ░░░░ ░░░, nar. ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░, nar. ░░░░ ░░░░, oba trv. bytem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

980/53/RM/2020 Pronájem místnosti č. 144 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v budově OC Antonínská 15/II místnost č. 144 uzavřené dne 25. 9. 2019 s Hanou Novákovou, IČO: 09362801, se sídlem ░░░░ ░░░░, dohodou ke dni 31. 8. 2020.
II. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Novákovou, IČO: 09362801 se sídlem ░░░░ ░░░░ na pronájem kanceláře č. 144 o ploše 16,34 m2, včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích, která je součástí pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Dačice, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou, pro zřízení a provoz nehtového studia, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4 089 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2021 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok. 
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní Hanou Novákovou, IČO: 09362801 se sídlem ░░░░ ░░░░, Dačice, na pronájem kanceláře č. 144 o ploše 16,34 m2, včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou, pro zřízení a provoz nehtového studia. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

981/53/RM/2020 Dohoda o splácení dluhu ░░░░ ░░░░
I. Rada města schvaluje dohodu o splácení dluhu za nájmy květen - červenec 2020 z bytu ░░, v domě ░░░░ ░░░░ s panem ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o splácení dluhu -  byt ░░, v domě ░░░░ ░░░░ s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

982/53/RM/2020 Dodatek č. 3 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (143)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s. r. o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o část pozemku p. č. 2271/1 - orná půda, z něhož byla oddělena část o výměře 381 m2 v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

983/53/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 758/30 v k. ú. Prostřední Vydří (192)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době schválit prodej pozemku p. č. 758/30 o výměře 68 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří, z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

984/53/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 1071 v k. ú. Dačice (194)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do SJM                                                                , 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

985/53/RM/2020 Prodej pozemků p. č. 79/6 a p. č. 79/7 a zřízení věcného břemene na p. č. 79/1 v k. ú. Dačice (197)

I. Rada města ruší usnesení č. 936/51/RM/2020 ze dne 29. 7. 2020.

II. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynovodní přípojky na pozemku p. č. 79/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako povinným, a ░░░░ ░░░, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, schválit prodej pozemků p. č. 79/6  - ostatní plocha o výměře 11 m2 a  p. č. 79/7 - ostatní plocha o výměře 1 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2978-48338/2020 z pozemku p. č. 79/1 v obci a k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví k id. 1/2 ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


 

986/53/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Velký Pěčín (200)
I. Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 25/1 o přibližné výměře 190 m2 v k. ú. Velký Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví paní  ░░░ ░░░░, a případné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, a to jen zpevněnou část určenou pro vjezd.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

987/53/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2732 v k. ú. Dačice a na pozemku p. č. 870/1 v k. ú. Lipolec (346), (347)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, uzavřených mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a budoucími oprávněnými a investory stavby:

░░░░ ░░░░, pro stavbu "Stavební úpravy rodinného domku na pozemku p. č. 1818 k. ú. Dačice", konktrétně pro uložení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2732 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, pro stavbu "Lipolec, kanal. ČS - kab. vedení NN", konktrétně umístění distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí a kabelového pilíře nízkého napětí na pozemku p. č. 870/1 v k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

988/53/RM/2020 Výsledek koncesního řízení - "Výběr provozovatele vodohospodářského majetku"

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na provozování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod (vodohospodářského majetku) uvedený  ve Zprávě o hodnocení nabídek, Zprávě o posouzení splnění podmínek účasti a protokolech o jednání komise.
 2. rozhodnutí o výběru účastníka ČEVAK a. s., sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, s nabídkovou cenou stočného 28,99 Kč/m3 bez DPH v jednosložkové formě.
 3. uzavření koncesní smlouvy na provozování kanalizací s účastníkem ČEVAK a. s., sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, za nabídkovou cenou stočného 28,99 Kč/m3 bez DPH v jednosložkové formě.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele".
 2. starostu města podpisem koncesní smlouvy na provozování kanalizací s účastníkem ČEVAK a. s., sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, za nabídkovou cenou stočného 28,99 Kč/m3 bez DPH v jednosložkové formě. 


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

989/53/RM/2020 Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 497/2017

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. na základě důvodů v předložené žádosti neuzavírat dohodu o zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 25. 9. 2017 mezi městem Dačice, jako oprávněným ze smlouvy a prodávajícím a společností Sportlov s. r. o., IČ 28071620, se sídlem Masarykova 263/I, 380 01 Dačice, jako zavázaným ze smlouvy a kupujícím a dále postupovat podle existující platné smlouvy,
 2. schválit vrácení doplatku kupní ceny ve výši 504 900 Kč, který měl být zaplacen až před podpisem kupní smlouvy, a to pokud o jeho vrácení společnost Sportlov s. r. o. písemně požádá.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

990/53/RM/2020 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín - Dodatek č. 1
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem a společností SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

991/53/RM/2020 Průběžná zpráva o stavu lesa 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí průběžnou zprávu o stavu městských lesů v roce 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru