Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/57

USNESENÍ z 57.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.9.2020 v zasedací místnosti rady
1042/57/RM/2020 Dodatek č. 2 ke SOD - B.02.14 - Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591, na realizaci stavby ,,Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích", kterým se mění předmět plnění o vícepráce a méněpráce dle Změnových listů č. 1 – 8, a kterým se navyšuje cena díla o 482.484,69 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1043/57/RM/2020 Vyhodnocení VZ na akci - "A.01.19 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami" - zrušení VŘ
I. Rada města ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na vyhotovení PD stavby "A.01.19 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami" z důvodu překročení maximálního finančního limitu pro zadávání VZMR na služby mimo režim ZZVZ.
II. Rada města schvaluje odložení této akce na rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1044/57/RM/2020 Vyhlášení VZ na služby na výběr zhotovitele akce - A.04.56 "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability"
I. Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na výběr zhotovitele akce - A.04.56 "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability".
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení akce s názvem A.04.56 "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability".
  3. Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem A.04.56 "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1045/57/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci č. 2 odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1046/57/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 20/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020 v těchto objemech: příjmy 83.027,00 Kč, výdaje 83.027,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1047/57/RM/2020 Zrušení usnesení 999/55/RM/2020
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 999/45/RM/2020 -  výměna bytu č. 54 za byt č. 45 v domě 221/I, Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1048/57/RM/2020 Výpověď z nájmu bytu č. 7, 163/IV a výměna za byt č. 4, 163/IV

I. Rada města schvaluje

  1. ukončení nájmu bytu č. 7, o velikosti 3+1, v bytovém domě 163/IV ul. Nivy v Dačicích a zároveň ukončení nájmu garáže č. 13 u bytového domu 161-165 ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 31. 10. 2020,
  2. výměnu bytu č. 4, 163/IV  ul. Nivy, o velikosti 2+0 uživatel ░░░░ ░░░░ za byt č. 7, 163/IV ul. Nivy, o velikosti 3+1, volný po ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva s ░░░░ ░░░░  bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2020 - do 31. 12. 2022.

 

II. Rada města pověřuje

starostu města podpisem:

  1. dohody o ukončení nájmu bytu č. 7, o velikosti 3+1, v bytovém domě 163/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 10. 2020,
  2. nájemní smlouvy na byt č. 7, 163/IV ul. Nivy, o velikosti 3+1 s p. ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 11. 2020 - do 31. 12. 2022.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1049/57/RM/2020 Výpověď z nájmu bytu 305/I - 7 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 7, o velikosti 1+1, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 30. 11. 2020 a zveřejnění nabídky volného bytu veřejnosti. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu na byt č. 7, o velikosti 1+1, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1050/57/RM/2020 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 28, 175/I podruhé
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 28 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1051/57/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 1270/1 a koupě p. č. 1270/31 v k. ú. Bílkov (204) (144)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1270/1 - ostatní plocha / ostatní komunikace  o přibližné výměře 30 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 1270/31 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. Bílkov z podílového  spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1052/57/RM/2020 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (354) (355) (356) (357)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, uzavřených mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a budoucími oprávněnými a investory stavby:
společností HR - CZ, s. r. o., sídlem Dělnická 413, 380 01 Dačice, pro stavbu "Umístnění vodoměrné šachty a zřízení vodovodní přípojky na p. č. 2447/18", na pozemku p. č. 2447/18 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, pro stavbu "Dačice, ░░░░ - kab. vedení NN", konktrétně umístění distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 2730/1 v obci a  k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
podílovými spoluvlastníky , každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  pro stavbu "Připojení kanalizační přípojky" na pozemcích p. č. 1269/1 a p. č. 1269/7 v obci Dačice a  k. ú. Bílkov, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,
společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, pro stavbu "Dačice, průmyslová zóna - VN, TS,  NN", konktrétně umístění distribuční soustavy kabelového vedení na pozemcích p. č. 1358/1, p. č. 1358/3, p. č. 2795/6, p. č. 2795/4, p. č. 2706/1, p. č. 2706/6 a 1335/1 v obci a  k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1053/57/RM/2020 Vyhodnocení VZ - Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava komunikací a cest, k. ú. Dačice, Bílkov, Dolní Němčice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.893.109,33 Kč bez DPH,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.893.109,33 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.893.109,33 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1054/57/RM/2020 Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních Němčicích
- Dodatek č. 1

I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních Němčicích" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem a společností Stavební huť Slavonice, spol. s r. o., Nádražní 298, 378 81 Slavonice, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1055/57/RM/2020 Udělení výjimky pro průjezd objízdnou trasou v důsledku opravy komunikací.
I. Rada města schvaluje udělení výjimky v průjezdu objízdnou trasou v rámci stavby "Modernizace silnice II/151, křiž. II/406 – Dačice“, pro vozidla zemědělské techniky nad 3,5 t společnosti Lučina Dolní Němčice, s. r. o., se sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, konkrétně pro vozidla dopravní obsluhy s SPZ uvedených v příloze usnesení č.1. 
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


 

1056/57/RM/2020 Žádost o schválení umístění sídla spolku
I. Rada města souhlasí s užíváním budovy OK v Chlumci jako sídlem pro spolek Rybáři Chlumec, z. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1057/57/RM/2020 Výstupy z MAP II pro ORP Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výstupy z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice II (MAP II) schválené řídícím výborem MAP II.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1058/57/RM/2020 Podpora urychlené dostavby středočeské dálnice D3.
I. Rada města souhlasí s připojením města Dačice k výzvě Zastupitelstva Jihočeského kraje o podpoře urychlené dostavby středočeské dálnice D3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru