Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/64

USNESENÍ z 64.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.12.2020 v zasedací místnosti rady

1169/64/RM/2020 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2021
I. Rada města schvaluje předložený návrh Cenové přílohy pro rok 2021 (dále jen "cenová příloha").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenové přílohy v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1170/64/RM/2020 Stanovení normy ztratného na zásoby evidované na ORJ 3001 a ORJ 3002
I. Rada města schvaluje normu ztratného ve výši 2,00 % z celkového objemu nakoupeného zboží v kalendářním roce a evidovaného ve skladových zásobách ORJ 3001 a normu ztratného ve výši 2,00 % z celkového objemu nakoupeného zboží v kalendářním roce a evidovaného ve skladových zásobách ORJ 3002. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1171/64/RM/2020 Smlouva o výrobě programové náplně a smlouva o šíření televizního signálu městského televizního vysílání
I. Rada města schvaluje smlouvu o výrobě programové náplně a smlouvu o šíření televizního signálu městského televizního vysílání uzavíranou mezi městem Dačice a Jihočeskou telekomunikační s. r. o., se sídlem sídliště Vajgar 585, 377 01  Jindřichův Hradec, IČO: 24311243.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1172/64/RM/2020 Prodloužení nájmu na byt č. 9 v 175/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené 12. 12. 2016 na byt č. 9 o velikosti 2+1, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ ░░░░ na dobu určitou.
 II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené 12. 12. 2016 na byt č. 9 o velikosti 2+1, ul. Bratrská 175/I v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ ░░░░ na dobu určitou do 31. 12. 2024 s možností prodloužení, pokud bude trvat výkon práce na MěÚ Dačice.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1173/64/RM/2020 Prodloužení nájmu garáže č. 9 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6  k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 pro pana ░░░░ ░░░░ na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou do 31. 12. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, ul. Nivy s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1174/64/RM/2020 Pronájem bytu č. 7 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s panem ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1175/64/RM/2020 Nabídka bytu 211/V - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1176/64/RM/2020 Pronájem nebytových prostorů na Pal. náměstí 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s Bankou CREDITAS a. s., se sídlem Sokolská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, tj. místnost č. 1 hala o výměře 60,4 m2, místnost č. 3 pokladna o výměře 18,0 m2, místnost č. 4 chodby o výměře 13,1 m2, místnost č. 5 trezorová místnost o výměře 15,7 m2, místnost č. 6 safesy o výměře 6,1 m2, místnost č. 7 wc o výměře 3 m2, místnost č. 8 chodby o výměře 3,7 m2, místnost č. 9 úklidová komora o výměře 1,5 m2, místnost č. 10 dotační box o výměře 25,7 m2, místnost č. 11 technická místnost o výměře 6,7 m2, místnost č. 12 denní místnost o výměře 12,6 m2, místnost č. 13 chodba o výměře 3,5 m2, místnost č. 14 wc o výměře 3,6 m2, a prostory užívané nájemcem spolu s jinými nájemci formou poměru společného nájmu, tj. místnost č. 15 vstupní chodba o výměře 52,9 m2 (dále také ve smlouvě souhrnně označované jako "pronajaté prostory") na Pal. náměstí 3/I v Dačicích, která je součástí pozemku p. č. 16 v k. ú. Dačice,  a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 54 909 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 4. 2022 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s Bankou CREDITAS a. s., se sídlem Sokolská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1177/64/RM/2020 Pronájem parkovacího stání č. 4 ve dvoře čp. 4/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání č. 4 o ploše 14,4 m2 ve dvoře budovy čp. 4/I s nájemníkem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s Bankou CREDITAS a. s., Sokolská 675/9 Karlín, 18600 Praha 8, od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté roční nájemné ve výši 1 614 Kč + DPH v platné sazbě s tím, že pokud bude s Bankou CREDITAS a. s., Sokolská 675/9 Karlín, 18600 Praha 8, ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory, bude ukončena i smlouva na parkovací stání.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání č. 4 o ploše 14,4 m2 ve dvoře budovy čp. 4/I s nájemníkem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích, s Bankou CREDITAS a. s., Sokolská 675/9 Karlín, 18600 Praha 8, od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1178/64/RM/2020 Smlouva o umístění peněžního automatu
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění peněžního automatu s Komerční bankou a. s. Praha 1 v nebytových prostorech v přízemí budovy čp. 3/I na Palackého náměstí, která je součástí pozemku p. č. 16 v k. ú. Dačice od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 24 000 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 4. 2022 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ.
Přesné umístění peněžního automatu je vyznačeno v půdorysném plánu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 3. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o umístění peněžního automatu s Komerční bankou a. s. Praha 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1179/64/RM/2020 Dodatek č. 5 ke SOD na úklid budov MěÚ
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a. s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření prostor na Palackého náměstí 3/I.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a. s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu rozšíření prostor na Palackého náměstí 3/I.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1180/64/RM/2020 Smlouva o poskytování služeb - Kominictví
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb na provádění kominických prací, tj. provádění kontrol a čištění spalinových cest (komínů a kouřovodů), mezi městem Dačice, jako objednatelem, a Janem Procházkou, Stará cesta 5254/48, 586 01 Jihlava - Helenín, IČ: 09583998, DIČ: CZ8111284346, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytování služeb.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1181/64/RM/2020 Dodatek č. 4 ke SOD - B.02.14 - Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591, na realizaci stavby "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích", kterým se mění předmět plnění o vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 12, a kterým se snižuje celková cena díla na 14.864.507,75 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností BaP holding a. s., IČO 278 54 591.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1182/64/RM/2020 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2021
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice schválených usnesením zastupitelstva města č. 144/7/ZM/2019 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2021 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2021.
II. Rada města schvaluje hodnotící kritéria a také hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Ing. Jiří Baštář, místostarosta, Ing. Kateřina Marková, místostarostka, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru, Bc. Markéta Nováčková, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu, člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru, a člen, kterého si určí předseda komise pro volnočasové aktivity.
III. Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1183/64/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Dačice, Komenského 7 ve výši 8.000,00 Kč na projekt "Kolostav" od společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a. s., Strojírenská 160, Dačice III.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1184/64/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši  7.000,00 Kč na projekt "Mobilní koše na basketbal" od společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a. s., Strojírenská 160, Dačice III.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1185/64/RM/2020 Souhlas s přijetím finančního daru - MŠ Dačice
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5.000,00 Kč na projekt "Škola v pohybu" od společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a. s., Strojírenská 160, Dačice III. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1186/64/RM/2020 Provoz v MŠ Dačice - vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přerušení provozu MŠ Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2020 - 31. 12. 2020 včetně, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1187/64/RM/2020 Doplatek příplatku za vedení a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje doplacení příplatku za vedení řediteli Základní školy Dačice v ul. Boženy Němcové, Mgr. Bohumilu Havlíkovi, za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 tak, jak je uvedeno v textu důvodové zprávy s tím, že tato částka bude součástí výplaty za prosinec 2020.
II. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na běžný provoz Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 tak, jak je uvedeno v textu důvodové zprávy na výplatu doplatku příplatku za vedení řediteli školy a na související zákonné odvody.

 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 2.325.700,00  Kč
 2. příspěvek na mimořádné akce 807.600,00 Kč
 3. příspěvek na investice 200.000,00 Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1188/64/RM/2020 Použití prostředků na energie a prostředků rezervního fondu - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. použití finančních prostředků určených na spotřebu energií v rámci rozpočtu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2020 na dokrytí provozních nákladů v roce 2020,
 2.  použití finančních prostředků rezervního fondu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na dokrytí provozních nákladů v roce 2020 tak, aby organizace nevykazovala ztrátu hospodaření.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1189/64/RM/2020 Použití provozních prostředků na dofinancování mimořádné akce - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití prostředků určených na běžný provoz v rámci rozpočtu Mateřské školy Dačice na dofinancování mimořádné akce „Vybavení výdejny stravy“ v ZŠ Dačice, Komenského 7, na pracovišti v ul. Bratrská ve výši 9.703,30 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1190/64/RM/2020 Snížení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Dačice, Komenského 7 ve výši 55.000 Kč z důvodu snížení nákladů na nájemné sportovní haly v roce 2020 s tím, že finanční prostředky v uvedené výši budou vráceny na účet města nejpozději do 28. 12. 2020.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

 1. příspěvek na běžný provoz 4.128.700 Kč,
 2. příspěvek na mimořádné akce 1.096.000 Kč,
 3. příspěvek na investice 49.000 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1191/64/RM/2020 Schválení rozpočtů PO v oblasti školství na rok 2021
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na rok 2021 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1192/64/RM/2020 Střednědobý výhled rozpočtů PO v oblasti školství na r. 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na roky 2022 a 2023 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1193/64/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 26/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2020 v těchto objemech: příjmy 6.447,90 Kč, výdaje -5.654.242,02 Kč, financování -5.660.689,92 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1194/64/RM/2020 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku st. 20 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (3)
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a paní ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část pozemku st. 20 o výměře 10 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1195/64/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prodejního stánku a části p. č. 2749 v k. ú. Dačice (86B)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prodejního stánku a části parcely č. 2749 v k. ú. Dačice ze dne 17. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1196/64/RM/2020 Pronájem části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice (148)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/1 o výměře 96 m2 - orná půda, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1197/64/RM/2020 Smlouva o udělení souhlasu se stavbou přístřešku nad trasou kanalizace k. ú. Dačice (179)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se stavbou nad trasou kanalizace na části pozemku p. č. 2519/2 v k. ú. Dačice, mezi  městem Dačice, jako vlastníkem kanalizace, a společností CENTROPEN, a. s., se sídlem Třída 9. května, čp. 161/V, 380 01 Dačice, jako stavebníkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1198/64/RM/2020 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací (180) a Smlouva o převodu práv a povinností (181)
I. Rada města schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a následně Smlouvu o převodu práv a povinností, obě uzavřené mezi městem Dačice a společností ČEVAK a. s..
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací a následně Smlouvy o převodu práv a povinností.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1199/64/RM/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na p. č. 1937/20 v k. ú. Dačice (348)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky na p. č. 1937/20 v k. ú. Dačice, uzavřené dne 4. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností Flexi Building s. r. o, IČ 081 04 646, se sídlem  náměstí Zachariáše z Hradce 64, Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč, jako budoucím oprávněným.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene cesty a stezky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1200/64/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Bílkov (365)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v uložení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1261/4 v k. ú. Bílkov, uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
 II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1201/64/RM/2020 Souhlas k podpachtu propachtovaných pozemků v k. ú. Chlumec u Dačic
I. Rada města uděluje souhlas ZD Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 48204196, jako pachtýři, k podpachtu zemědělských pozemků p. č. 1553 - trvalý travní porost a p. č. 1521 - trvalý travní porost v k. ú. Chlumec u Dačic třetí osobě, a to paní ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, ░░░░, k dočasnému užívání a požívání výše uvedených propachtovaných pozemků, na dobu neurčitou s tím, že v případě ukončení pachtovní smlouvy s pachtýřem, končí i podpacht třetí osobě - podpachtovateli.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1202/64/RM/2020 Smlouva o dílo - Velký Pěčín - oprava sálu občanské komise
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 496 091,43 Kč bez DPH a termínem realizace od 21. 12. 2020 do 30. 4. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1203/64/RM/2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce Nového rybníka na pozemku p. č. 1800, k. ú. Chlumec
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 456 061,90 Kč bez DPH a termínem realizace od 21. 12. 2020 do 15. 12. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1204/64/RM/2020 Smlouva o výpůjčce - Horní rybářský rybník
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Dačice jako půjčitelem, Českým rybářským svazem z. s. - MO Dačice, se sídlem Na Sádkách 133, 380 01 Dačice, jako vypůjčitelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako subjektem zodpovědným za technickobezpečnostní dohled, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce mezi městem Dačice jako půjčitelem, Českým rybářským svazem z. s. - MO Dačice, se sídlem Na Sádkách 133, 380 01 Dačice, jako vypůjčitelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako subjektem zodpovědným za technickobezpečnostní dohled, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1205/64/RM/2020 Výpověď smlouvy o výpůjčce - Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
I. Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o výpůjčce ze dne 10. 1. 2014 mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213, IČ 60816929, B. Němcové 213, Dačice, jako vypůjčitelem s tím, že se předpokládá uzavření nájemní smlouvy.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výpovědi a zahájením jednání s Jihočeským krajem o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Dačice a Gymnáziem Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1206/64/RM/2020 Občanská obslužnost v r. 2021

I. Rada města schvaluje

1. uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti města Dačice na r. 2021 mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s. r. o. uvedené v přílohách usnesení:

 •  - dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu, údržby a oprav kašen vč. údržby drobného městského mobiliáře,
 •  - dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejného WC,
 •  - dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na správu dětských hřišť a sportovišť,
 •  - dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na údržbu zeleně,
 •  - dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu sportovního stadionu,
 •  - dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu a správu záložního zdroje el. energie a ultrazvukových el. snímačů,
 •  - dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veřejných prostranství.

2. smlouvy, které nahrazují smlouvy z minulých let, a to:

-  Smlouvu o dílo na zajištění činností spojených s provozováním veřejných pohřebišť,

-  Smlouvu o dílo na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků uvedených v pasportu místních komunikací.

3. Ceník prací a služeb platný od 1. 1. 2021 uvedený v příloze č. 10 usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nových smluv a dodatků na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s. r. o. pro r. 2021, vč. ceníku prací a služeb platného od 1. 1. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1207/64/RM/2020 Souhlas se zpracováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Dačice
I. Rada města souhlasí, aby zpracovatelem Místního akčního plánu vzdělávání č. 3 byla MAS Česká Kanada o. p. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1208/64/RM/2020 Plán práce RM na rok 2021
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2021 včetně plánu zasedání ZM.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru