Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/74

USNESENÍ z 74.zasedání rady města Dačice
konané dne 21.4.2021 v zasedací místnosti rady
1390/74/RM/2021 Nabídka bytu 189/V - 8 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 8 o velikosti 2+1, v ul. Komenského 189/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 6. do 31. 8. 2021 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1391/74/RM/2021 Pronájem bytu č. 28, čp. 175/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 28 o velikosti 1+0 o celkové podlahové ploše 35,30 m2 ul. Bratrská 175/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ do 31. 7. 2021 s možností prodloužení.

 II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt  č. 28 o velikosti 1+0 o celkové podlahové ploše 35,30 m2 ul. Bratrská 175/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1392/74/RM/2021 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2021
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 43 840 Kč v roce 2021 od obcí Báňovice, Budeč, Budíškovice, Červený Hrádek, Horní Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Staré Hobzí, Třebětice a Volfířov, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro místní obecní knihovny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1393/74/RM/2021 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 4. 2021
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury dle předložených návrhů s účinností od 1. 4. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1394/74/RM/2021 Vyhlášení soutěže "Dej razítko a pošli"
I. Rada města vyhlašuje letní soutěž na podporu domácího cestovního ruchu "Dej razítko a pošli".   
II. Rada města schvaluje pravidla soutěže Dej razítko a pošli.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1395/74/RM/2021 Jmenování kronikářky místní části Chlumec
I. Rada města jmenuje paní Jaroslavu Popelínskou, ░░░░, ░░░░ ░░░░ kronikářkou místní části Chlumec a pověřuje ji sběrem dat a prováděním ročních zápisů do pamětní knihy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1396/74/RM/2021 Stanovení normy pro odpis točených nápojů na výčepních zařízeních v KD Beseda
I. Rada města schvaluje normu pro stanovení možné ztráty točených nápojů na výčepních zařízeních provozovaných v KD Beseda a v Klubu Béčko dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1397/74/RM/2021 Plná moc - VO Vokáčovo nám., Cukrovarnická, Neulingerova
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti SETO, spol. s r. o. sídlem Hradecká 17, 380 01 Dačice, IČO 46683461 k zastupování města Dačice ve věci zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a souhlasů vlastníků dotčených pozemků k projektové dokumentaci stavby "VO Vokáčovo nám., Cukrovarnická, Neulingerova" pro vydání územního souhlasu.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1398/74/RM/2021 Nákup vybavení pro polytechnickou učebnu ZŠ Komenského

I. Rada města Rada města schvaluje

1.Nákup vybavení pro polytechnickou učebnu ZŠ Komenského v Dačicích za cenu 676 140 Kč bez DPH, prostřednictvím objednávek a dle oblastí, do kterých je vybavení zařazeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1399/74/RM/2021 Zahájení ZŘ - Vybavení učeben základních škol v Dačicích
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Zahájení zadávacího řízení s názvem "Vybavení učeben základních škol v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Vybavení učeben základních škol v Dačicích".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Vybavení učeben základních škol v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1400/74/RM/2021 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2021/2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy Dačice ke konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2021/2022 dle přílohy, kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně informace o školském obvodu MŠ Dačice dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1401/74/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 8/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 v těchto objemech: příjmy 1.956.164,73 Kč, výdaje 1.984.964,73 Kč, financování 28.800,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

 

1402/74/RM/2021 Koupě pozemků p. č. 1464/3 a 2254/58 v k. ú. Dačice (150)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemků p. č. 1464/3 a 2254/58 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1403/74/RM/2021 Smlouva o udělení souhlasu se stavbou - stavební úpravy prostranství v ulici Neulingerova , k. ú. Dačice (186)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a společností Reamon Tax a. s., IČ 25538730, se sídlem Göthova 149/I, Dačice, jako stavebníkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1404/74/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (325)
I. Rada města ruší usnesení č. 778/42/RM/2020 ze dne 1. 4. 2020.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně kanalizačního vedení na pozemcích p. č. 2702/2, p. č. 2274/3 a p. č. 2832/1  v k. ú. Dačice v rámci stavby "Domácí ČOV k RD čp. 19, Toužín", mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako investorem stavby a budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1405/74/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 868/1, 870/1 a st. 90 v k. ú. Lipolec (385)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého napětí pro stavbu "Lipolec 85 - kabelové vedení NN" na pozemcích p. č. 868/1, p. č. 870/1 a p. č. st. 90 v obci Dačice a k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1406/74/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (386) (388) (389)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribučních soustav v rámci níže uvedených staveb:
"Dačice, ░░░░ ░░░ - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 2271/44, p. č. 2271/57, p. č. 2271/58 a p. č. 2271/7 v obci a k. ú. Dačice, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 62 040 Kč Kč bez DPH, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, telekomunikační sítě a uzemnění, za podmínek přílohy usnesení č. 1, "Dačice, Woomet s. r. o. - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 2007/5 a p. č. 191/1 v obci a k. ú. Dačice, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 5 640 Kč bez DPH, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně kabelového vedení nízkého napětí a uzemnění, za podmínek přílohy usnesení č. 4, "Dolní Němčice - obnova NN" na pozemcích p. č. 1141/15, p. č. 1141/35, p. č. 1141/11, p. č. 1141/10, p. č. 1141/16, p. č. 1141/9, p. č. 1141/7, p. č. 1141/5, p. č. st. 59, p. č. 1131/5, p. č. 1141/4, p. č. 1226, p. č. 1141/38, p. č. 1141/17, p. č. 1141/27 a p. č. 1141/37 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 142 170 Kč bez DPH, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně zemního kabelu nízkého napětí, kabelového pilíře, kabelové skříně a uzemnění, za podmínek přílohy usnesení č. 7.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1407/74/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" (387)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", jejíž součástí bude oprava stávajícího zásobního a přívodního vodovodu na pozemku p. č. 1914/1  v obci a k. ú. Dačice mezi Městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako budoucími povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1408/74/RM/2021 Vyhodnocení VZ - Parkovací stání Jiráskova - plocha A

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Parkovací stání Jiráskova - plocha A" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 667 696,06 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 667 696,06 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 667 696,06 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1409/74/RM/2021 Vyhodnocení VZ - Oprava chodníku v ul. Dlouhá, čp. 435 - 437, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava chodníku v ul. Dlouhá, čp. 435 - 437, Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 974 777,44 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 974 777,44 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 974 777,44 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1410/74/RM/2021 Vyhlášení VZ - Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčního objektu a odbahnění".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1411/74/RM/2021 Plná moc - Oprava mostu přes Volfířovský potok
I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o. k zastupování města Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání stavebního povolení na akci "Oprava mostu přes Volfířovský potok".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1412/74/RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu sálu občanské komise ve Velkém Pěčíně
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu sálu občanské komise ve Velkém Pěčíně mezi městem Dačice, jako objednatelem, a Technickými službami Dačice s. r. o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1413/74/RM/2021 Převzetí opuštěné movité věci do majetku města - kříž Hradišťko u Dačic
I. Rada města prohlašuje, že výše uvedenou movitou věc, tedy kříž v Hradišťku - tzv. Kučerův na parcele č. 785/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic, která je ve vlastnictví města Dačice, jako opuštěnou movitou věc ve smyslu ustanovení § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, si přisvojuje město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, IČO: 00246476, a přijímá ji do svého majetku a zařazuje do evidence svého majetku jako předmět kulturní hodnoty za částku 1 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1414/74/RM/2021 Přehled e-úkolů zadaných RM za 1.Q 2021
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů přehled a plnění e-úkolů za 1.Q 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1415/74/RM/2021 Dohoda o centralizovaném zadávání
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadávání mezi Městem Dačice a Ministerstvem vnitra.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem Dohody o centralizovaném zadávání.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]


 

1416/74/RM/2021 Tvoříme Dačice - pravidla participativního rozpočtu města Dačice na rok 2021
I. Rada města schvaluje Cíle a principy participativního rozpočtování města Dačice a Návrh pravidel a postupu tvorby participativního rozpočtu v roce 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru