Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/80

USNESENÍ z 80.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.6.2021 v zasedací místnosti rady 

1503/80/RM/2021 Žádost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s., Strojírenská č. p. 160, 38001 Dačice, IČ: 48244716, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 03.09.2021 od 13:00 hod. do 22:00 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1504/80/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt s názvem "B.01.56. Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B.N."
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 690 000 Kč na financování projektu "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B.N.".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektu "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B.N.''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1505/80/RM/2021 Žádost MMaG Dačice o souhlas s podáním žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury ČR
I. Rada města souhlasí s podáním žádosti MMaG Dačice do dotačního programu Ministerstva kultury ČR s názvem "Program udržitelnosti pro muzea II".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1506/80/RM/2021 Žádost o položení Kamenů zmizelých v Dačicích
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad instalací 4 ks Kamenů zmizelých na památku dačických obětí holocaustu.  
II. Rada města schvaluje pořízení 4 ks Kamenů zmizelých na památku dačických obětí holocaustu za celkovou cenu 10 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1507/80/RM/2021 Smlouvy o výpůjčce mobilního podia a velkokapacitního stanu DSO Mikroregionu Dačicko pro potřeby města Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. smlouvu o výpůjčce velkokapacitního stanu Forum Alfa 10x20 m včetně všech potřebných komponent za účelem zajištění kulturní akce Letňák, která se bude konat 26. 6. 2021.   
  2. smlouvu o výpůjčce mobilního pódia včetně všech potřebných komponent pro účely kulturních akcí konaných v rámci projektu Léto na náměstí ve dnech 13. a 14. 8. 2021. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce mobilního pódia včetně všech potřebných komponent a velkokapacitního stanu Forum Alfa 10x20 m od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí pořádaných městem Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1508/80/RM/2021 Výměna bytu č. 8, 162/V za byt č. 8, 200/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 8, 162/V ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 8, 200/V ul. Sokolská, o velikosti 2+1, volný po p. ░░░░ ░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2025 s možností prodloužení, pokud bude trvat pracovní poměr referenta odboru správy majetku MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8, 200/V ul. Sokolská, o velikosti 2+1 s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1509/80/RM/2021 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu LT Zvůle
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor letní tábor Zvůle a příslušejících pozemků ze dne 1. 3. 2001.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor letní tábor Zvůle a příslušejících pozemků ze dne 1. 3. 2001.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1510/80/RM/2021 Pronájem startovacího bytu č. 1 v domě čp. 15 Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 15 v Dolních Němčicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na startovací byt č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 15 v Dolních Němčicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1511/80/RM/2021 Pronájem nebytových prostor v budově bez čísla popisného na pozemku p. č. 761/7
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Gymnáziem Dačice, IČO 60816929, budova je součástí pozemku p. č. 761/7 v k. ú. Dačice, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště J. Hradec na pronájem nebytových prostor nacházející se v areálu budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, v části obce Dačice V (v areálu základní školy ul. B. Němcové 213) a to od 1. 7. 2021 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s ředitelem Gymnázia Dačice Mgr. Milanem Točíkem na pronájem nebytových prostor nacházející se v areálu budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, v části obce Dačice V (v areálu základní školy ul. B. Němcové 213) a to od 1. 7. 2021 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1512/80/RM/2021 Bezúplatný převod movitého majetku ZŠ Dačice v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje bezúplatný převod pásového schodolezu, inventární číslo 000902188 v hodnotě 111 097 Kč do majetku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec dle smlouvy v příloze.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1513/80/RM/2021 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 8 mil. v souvislosti s pořízením investičního majetku - Lesní školka Vostezy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1514/80/RM/2021 Rámec pro poskytnutí investičního úvěru
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout nabídku na financování investičních akcí v letech 2021- 2025 od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 za 1,72 % se splatností na 12 let.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1515/80/RM/2021 Koupě Lesní školka Vostezy v k. ú. Český Rudolec a Mrákotín u Telče (149) (152)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v katastrálním území Český Rudolec a Mrákotín u Telče z výlučného vlastnictví společnosti Wotan Forest, a. s. do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2.     
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1516/80/RM/2021 Návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o návratné finanční výpomoci a pro Městské lesy Dačice s. r. o., IČ: 26040603, Hradišťko 25, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1517/80/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 13/2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 13/2021 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 17 051 282,00 Kč, financování 17 051 282,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1518/80/RM/2021 Směna pozemků a částí pozemků v k. ú. Dačice (56)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků a částí pozemků, a to části pozemku p. č. 2216  o přibližné výměře 70 m2, části pozemku p. č. 2217/1 o přibližné výměře 80 m2, pozemku p. č. 2834/4 o výměře 24 m2, pozemku p. č. 2835/1 o výměře 464 m2 a pozemku p. č. 2835/4 o výměře 211 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou za pozemek p. č. 2222/3 o výměře 1084 m2 z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1519/80/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (189)
I. Rada města ruší usnesení č. 636/36/RM/2020.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej pozemku 2429/206 - ostatní plocha o výměře 7 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3016-9140/2021 z pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Máchova 441, 442 a 443, za cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů spojených s prodejem, a to takto:  

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1520/80/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1141/4 v k. ú. Dolní Němčice (214)I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1521/80/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (357)
I. Rada města ruší usnesení č. 1052/57/RM/2020 ze dne 30. 9. 2020.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a společností EG.D,a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černé Pole, pro stavbu "Dačice, průmyslová zóna - VN, TS,  NN", konktrétně umístění distribuční soustavy kabelového vedení na pozemcích p. č. 1358/1, p. č. 1358/3, p. č. 2795/6, p. č. 2795/4, p. č. 2706/1, p. č. 2706/6 a p. č. 1335/1 v obci a  k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1522/80/RM/2021 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v k. ú. Chlumec u Dačic (394)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemcích p. č. 162/2, p. č. 162/5 a p. č. 1574/1 v k. ú. Chlumec u Dačic mezi paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako oprávněnou a současnou vlastnicí pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Chlumec u Dačic, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnensení č. 1. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1523/80/RM/2021 Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k. ú. Lipolec (395)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako pronajímatelem, a městem Dačice, jako nájemcem, a to na dočasné užívání částí pozemků p. č. 868/2, p.č. 868/4 a p.č. 870/3 o celkovém rozsahu záboru 191 m2 v k. ú. Lipolec pro stavbu "Lipolecký p., ř. km 3,366 - 3,820, Lipolec, oprava objektů", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 (čl. II.).
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako budoucím povinným, a městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a to na částech pozemků p. č. 868/2, p.č. 868/4 a p.č. 870/3 v k. ú. Lipolec pro stavební akci "Lipolecký p., ř. km 3,366 - 3,820, Lipolec, oprava objektů", za podmínek dle přílohy č. 1 (čl. III.).
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1524/80/RM/2021 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě (rybníky)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2020 mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a Městskými lesy Dačice, s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1525/80/RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Parkovací stání Jiráskova - plocha A"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Parkovací stání Jiráskova - plocha A" ze dne 10. 5. 2021 mezi městem Dačice, jako objednatelem a společností SATES ČECHY s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654, jako zhotovitelem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Parkovací stání Jiráskova - plocha A".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1526/80/RM/2021 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - víceúčelová sportovní plocha
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na víceúčelovou sportovní plochu mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a Technickými službami Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na víceúčelovou sportovní plochu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1527/80/RM/2021 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně - Malý Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a SDH Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1528/80/RM/2021 Vyhodnocení VZ - Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Dačice, oprava chodníku v ul. Nádražní" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 117 382,15 Kč bez DPH,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 117 382,15 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172564, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 117 382,15 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 


 

1529/80/RM/2021 Analýza rozvoje IT infrastruktury na MĚÚ Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K-net Technical International Group, s. r. o., sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, IČ: 47916745.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru